Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality

Agrokomplex
Posilnenie inovačnej výkonnosti agrosektora a lesnícko-drevárskeho sektora
Dňa 18.8.2017 sa uskutočnil v priestoroch Agrokomplexu pod záštitou MPRV SR workshop zameraný na predstavenie inovačnej domény “Zdravé potraviny a životné prostredie“ a tiež súvisiacich aktivít a príležitostí vrátane lesníckych a drevárskych.
Prezentácie
Podnikateľský sektor môže vyjadriť svoje potreby k smerovaniu pôdohospodárskeho výskumu prostredníctvom on-line dotazníka.


V súvislosti s obstarávaním tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - dávame obhospodarovateľom a vlastníkom lesa do pozornosti Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 a zároveň aj otázky a odpovede žiadateľov k predmetnému Usmerneniu.


Vedecká konferencia DLHODOBÝ EKOLOGICKÝ VÝSKUM A MONITORING LESOV - Súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti
Navštívte stránku konferencie a zaregistrujte sa do 31.5.2017.

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​