Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality


I. výzva (Výzva č. 26/PRV/2017) na predkladanie projektov pre Podopatrenie 8.6Podpora investícií do lesníckych technológií a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh.
Podrobnosti


Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doméne: Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13) – lesníctvo, ťažba dreva a nadväzné spracovateľské odvetvia sú súčasťou domény.
Podrobnosti

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​