Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality


V rámci neprojektových podpôr PRV SR 2014 – 2020 termín predkladania žiadosti o:
1. platbu v rámci sústavy Natura 2000 na lesný pozemok v zmysle §11 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Viac informácií na PPA
2. platbu na opatrenie lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov v zmysle §48 ods. 4 nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov. Viac informácií na PPA
Pre overenie nároku na neprojektové platby využite webovú aplikáciu NLC.


Vyhlásenie 11. ročníka ankety: Cena Jozefa Dekreta Matejovie
Informácie pdf
Vzor návrhu doc


Vedecká konferencia DLHODOBÝ EKOLOGICKÝ VÝSKUM A MONITORING LESOV - Súčasné poznatky a výzvy do budúcnosti
Navštívte stránku konferencie a zaregistrujte sa do 31.5.2017.

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​