Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality

  • október 2020

    MPRV SR v súlade s Programom rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre projektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020 zverejnilo výzvu (Výzva č. 1/2020) na predkladanie Žiadostí o schválenie obsahových námetov na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva (ďalej len „Žiadosť“) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre Podopatrenie 16.1 – Podpora na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva

  • Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že PPA zverejnila na svojej internetovej stránke aktualizáciu Výzvy č. 45/PRV/2020 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami s možnosťou predkladania projektov posledný pracovný deň každého nasledujúceho párneho mesiaca (t.j. najbližší termín uzavretia hodnotiaceho kola je 30.10.2020). Zároveň došlo k navýšeniu indikatívnej výška finančných prostriedkov pre výzvu z 3 mil. EUR na 8 mil. EUR. Viac informácii ...

  • Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke aktualizáciu č. 2 Indikatívneho harmonogramu výziev PRV SR 2014 – 2020 na rok 2020. Viac informácii ...

  • Elektronické ohlasovanie náhodnej ťažby

    je možné v rámci aplikácie ISLHP​. Prihlasovacie údaje pre obhospodarovateľa poskytuje OÚ PLO.

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​​​