Skip Navigation LinksForest Portál

ForestPortal Home

 
PRV

Program rozvoja vidieka SR

Program rozvoja vidieka

Programový dokument na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. V samostatnej sekcii nájdete základné dokumenty, informácie, poradenstvo, výzvy a informácie o potrebných prílohách k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok z PRV. Viac informácií

Swiss Contribution

Forest Europe

Od 1. 1. 2016, SR predsedá politickému procesu FOREST EUROPE (Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe). Je to najvyšší paneurópsky politický proces pre dialóg a spoluprácu v oblasti trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v Európe. Vytvára spoločné stratégie pre signatárov procesu zamerané na ochranu a trvalo udržateľné obhospodarovanie ich lesov. Viac informácií

Kalendár

Aktuality

 • Elektronické ohlasovanie náhodnej ťažby

  je možné v rámci aplikácie ISLHP​. Prihlasovacie údaje pre obhospodarovateľa poskytuje OÚ OPLH.

 • marec 2020

  PPA dňa 25.02.2020 zverejnila na svojej webovej stránke v rámci PRV SR 2014 – 2020, Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov výzvu (Výzva č. 45/PRV/2020) na predkladanie projektov pre Podopatrenie: 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

 • november 2019

  PPA dňa 29.11.2019 zverejnila na svojej webovej stránke v rámci PRV SR 2014 – 2020, Opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov výzvu (Výzva č. 44/PRV/2019) na predkladanie projektov pre Podopatrenie 8.3 – Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami, Oblasť: Zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch... Viac

 • Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že MPRV SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Indikatívny harmonogram výziev PRV SR 2014 – 2020 na rok 2020

 • 17. október 2019
  Indikatívny harmonogram výziev PRV SR na rok 2019

  V súvislosti s podporou lesníctva z PRV SR 2014 – 2020 – projektové podpory, dávame obhospodarovateľom a vlastníkom lesa do pozornosti Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019 – aktualizácia č. 3.

  Zvlášť dávame do pozornosti informácie o pripravovaných výzvach pre:

  • Podopatrenie 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
  • Podopatrenie 8.4 Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami
  Podrobnosti

 • Oznámenie​ NLC-ÚLPV Zvolen o vydávaní duplikátu osvedčenia resp. certifikátu

 • Spôsob určennia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch
  Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (KC) platný od 1. augusta 2019 Viac ...​

 • Vážení obhospodarovatelia lesa, dovoľujeme si Vás upozorniť, že Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej webovej stránke dňa 15.08.2019 zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov v zmysle schémy minimálnej pomoci na poskytovanie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov č. DM-12/2017 v termíne od 15. 08. 2019 do 13. 09. 2019. Viac ...

 • Oznam o začatí realizácie projektu financovaného z Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020
  Zabezpečenie podpory odbornej prípravy poradcov pre oblasť lesného hospodárstva PDF
  Nové metódy v ochrane lesa PDF

Logo

ForestPortál - lesnícky portál

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen - štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou MPRV SR. Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v tých oblastiach lesného hospodárstva, ktoré NLC zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny. Viac o ForestPortáli

​​​​