Skip Navigation LinksForest Portál > O ForestPortáli

O ForestPortáli

NLC logo

ForestPortál je prevádzkovaný Národným lesníckym centrom (NLC) Zvolen. NLC Zvolen je štátna príspevková organizácia, zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) od 1.1.2006. Metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. NLC v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečuje komplexne úlohy rezortu v oblastiach:

 • lesnícky výskum
 • hospodárska úprava lesov
 • komplexné zisťovanie stavu lesa a rámcové plánovanie
 • výber vyhotovovateľov programov starostlivosti o les (PSL) verejným obstarávaním
 • informačný systém lesného hospodárstva (LH)
 • tematické štátne mapové dielo s obsahom LH
 • výchova a vzdelávanie v LH
 • poradenská činnosť
 • práca s verejnosťou a lesná pedagogika
NLC logo

Rozsiahly obsah ForestPortálu zahŕňa informácie a vedomosti, ktoré sú výsledkom činnosti NLC v horeuvedených oblastiach. Tento širokospektrálny obsah  je rozdelený do 5 sekcií:

 • Lesné hospodárstvo - všeobecné informácie z lesného hospodárstva
 • Les na voľný čas - niečo pre milovníkov prírody
 • Les a rozvoj vidieka - prehľad zdrojov na financovanie činností v lese
 • Les ako zdroj poznania - laickou formou podané množstvo zaujímavých informácií o lese
 • Odborná sekcia - určená rôznym skupinám odborníkov
SharePoint logo

ForestPortál bol pôvodne tvorený statickými HTML stránkami s jediným správcom a zároveň editorom obsahu. Po zakúpení technológie Microsoft SharePoint 2010, jeho nastavení a vytvorení doplnkových modulov (súhrnne aplikačné programové vybavenie - APV) firmou ICZ Slovakia a.s. je ForestPortál napĺňaný odbornými pracovníkmi z NLC Zvolen priamo v tejto platforme. Tento produkt umožňuje odborníkom vo svojej oblasti vytvárať a priamo editovať webové stránky, meniť štruktúru webu, vkladať obrázky a dokumenty a to bez znalosti programovania či odkázanosti na správcu webu.

Okrem tvorby verejnej časti Foretportálu sa prostredie SharePoint 2010 v rámci NLC Zvolen používa ako vnútropodnikový nástroj na tímovú spoluprácu riešiteľských kolektívov, zdieľanie dokumentov, informácií, úloh a kalendárov v rámci organizácie. Pomocou Business Data Connectivity nástrojov môžu pracovníci využívať zdroje údajov z rôznych externých databáz ako LGIS, ISLH či ekonomické softvéry (ERP) a vytvárať vizuálne zaujímavé prezentačné či analytické stránky obsahujúce Business Intelligence prvky ako tabuľky, grafy, scorecards, panely nástrojov či analýzy výrobných ukazovateľov (KPI).

Spojenie technológií Microsoft SharePoint, Microsoft Silverlight a ArcGis od ESRI umožnilo tvorcom zakomponovať do ForestPortálu aj GIS prvky na zobrazenie informácií o lese v spojení s priestorovými údajmi. V roku 2013 bolo dodané dielo plne sfunkčnené, je prístupné na čítanie pre akéhokoľvek anonymného užívateľa. Po prihlásení sú užívateľovi poskytnuté ďalšie možnosti, podľa nastavených práv. V roku 2014 plánuje NLC Zvolen na túto platformu preniesť aj svoju domovskú stránku a niektoré časti intranetu.

Implementáciou uvedených riešení je ForestPortál plne sfunkčnený a poskytuje komplexnú expertnú, informačnú a poradenskú podporu pre plynulú implementáciu a kontrolu čerpania finančných prostriedkov v rámci PRV SR pre lesné hospodárstvo, čo bolo predmetom zmluvy o dielo č. 12/2009/S/320 zo dňa 1.6.2009 uzatvorenej medzi objednávateľom MP SR a zhotoviteľom NLC.

Editácia
Editácia stránky
Tímová stránka
Tímová stránka
Zdieľanie
Zdieľanie dokumentov
Business Intelligence
Ekonomické informácie
Gis
GIS aplikácie

Nachádzate sa pred bránou, ktorá vedie do sveta informácií o slovenských lesoch, lesníctve a lesnom hospodárstve. Je otvorená pre Vás všetkých, pre priateľov lesa, lesných odborníkov, ochrancov prírody. Budeme sa snažiť o to, aby ste tu našli všetko, čo potrebujete vedieť o našich lesoch.

Vitajte.

Cesta do lesa