Skip Navigation LinksForest Portál > Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia

Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia

Činnosť Lesnícko-drevárskej inšpekcii (ďalej len LDI) od jej vzniku, t.j. od 1. 9. 2017 k 30. 6. 2018 pozostávala z poradenej činnosti pre hospodárske subjekty, obchodníkov, či dovozcov dreva a výrobkov z dreva k problematike  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z  20. októbra 2010 , ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.

LDI okrem poradenskej činnosti spolupracovala s Ministerstvom pôdohospodárstva a Rozvoja vidieka Slovenskej republiky na vytvorení nového zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na trh.

Počas svojho pôsobenia LDI nemala kompetenciu k vykonávaniu kontrol prostredníctvom štátnych dozorov, nakoľko jej to neumožňoval doposiaľ žiaden zákon.

Až od 1.7. 2018 vznikla Slovenská lesnícko - drevárska inšpekcia (ďalej len SLDI) ktorá je orgánom štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a okrem poradenskej činnosti, bude predovšetkým sledovať, zisťovať a kontrolovať plnenie povinností, vyplývajúce pre hospodárske subjekty a obchodníkov s drevom v pôsobnosti pre celé územie Slovenskej republiky v zmysle nového zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

SLDI  na dosiahnutie účelu dozoru môže rozhodnúť o uložení opatrenia, o zadržaní dreva a výrobkov z dreva, o prepadnutí zadržaného dreva a výrobkov z dreva, ako aj o zákaze ďalšieho obchodovania s drevom a výrobkami z dreva.

Sankcia za nelegálne uvedené drevo na trh pri hospodárskom subjekte môže dosiahnuť výšku až 200 tis. €.