Skip Navigation LinksForest Portál > Aplikačné programové vybavenie

Aplikačné programové vybavenie

Pôvodne využívané aplikačné programové vybavenie (APV) lesníckeho informačného systému (LIS), ktoré je v správe NLC už nebolo schopné plniť tie požiadavky, ktoré by informačné systémy vo všeobecnosti svojou funkcionalitou mali v súčasnosti zabezpečovať. Nevyhovoval najmä obsah a štruktúra dátového skladu, systém komunikácie v internom a s externým prostredím (zber a následné poskytovanie údajov, informácií), so svojim softvérovým, technickým a technologickým vybavením a ďalšími obmedzeniami. Preto sa pristúpilo k realizácii nového riešenia.

Na zabezpečovanie komunikačných, informačných a konzultačných aktivít LIS smerom k užívateľom bolo navrhnuté riešenie transformáciou pôvodného „Forestportálu“ s doplnením množstva nových funkcionalít. Po technickej stránke išlo o zmenu zo statických HTML stránok poskytovaných webovým serverom Apache, na modernú aplikáciu postavenú na ASP.NET technológii, s využitím disponibilných funkcionalít aplikačného servera Microsoft IIS.

Nové riešenie obsahuje verejnú časť prístupnú z internetu, teda webové stránky, ktoré predstavujú len nepatrnú časť z celkového riešenia, ktoré sa doteraz realizovalo. Podstatná časť riešenia je v administračnej časti, ktorá umožňuje v užívateľskom prostredí spravovať obsah publikovaného portálu. Ďalšou novou časťou je intranet, v ktorom užívatelia môžu pracovať na spoločných projektoch v špecializovanom prostredí. Intranet obsahuje dokumenty, diskusné fóra, kalendáre, úlohy a iné nástroje. Systém ďalej obsahuje napríklad aj automatizovaný tok pracovných činností užívateľov. V extranetovej časti umožňuje komunikáciu s pridruženými organizáciami. V neposlednom rade je do verenej časti pridaná odborná sekcia, kde užívatelia môžu klásť otázky odborným pracovníkom, či vyhľadávať v znalostnej báze expertov. To sú len niektoré z mnohých nových funkcionalít, ktoré riešenie poskytuje.

Zoznam a popis všetkých funkcionalít, ktoré boli predmetom dodávky ICZ Slovakia, a.s. tak, ako sú špecifikované v dokumentácii riešenia úlohy:

 • Portál
 • Manažment komunikačných rozhraní
 • Externé informačné systémy
 • Externé informačné zdroje
 • Komunikačné rozhranie služieb pre interné moduly portálu
 • Správa jednotlivých modulov
 • Administrácia a konfigurácia Microsoft Sharepoint
 • Administrácia implementovaných komunikačných rozhraní
 • Manažment vzhľadu portálu
 • Umiestnenie ovládacích prvkov portálu – verejná sekcia
 • Umiestnenie ovládacích prvkov portálu – Interná sekcia
 • Správa užívateľov
 • Identity Access Management (IAM)
 • Autentifikácia
 • Autorizácia
 • Nastavenie práv pre používateľské skupiny
 • Skupiny pre verejnú časť portálu
 • Skupiny pre internú časť portálu
 • Centrálna správa užívateľských kont
 • Register užívateľov
 • Register rolí
 • Záznamy histórie práce v správe užívateľov
 • Manažment špeciálnych registrov
 • EnterpriseContentManagment (ECM)
 • Správa obsahu
 • Verejná časť portálu
 • Interná časť portálu
 • Šablóna „Diskusné fórum“
 • Šablóna „Základná stránka“
 • Šablóna „Úplná stránka“
 • Automatizovaný pracovný tok dokumentu (Routing)
 • Sledovanie expirácie dokumentov
 • Správa obsahu webovej lokality
 • Automatizovaný import z externých zdrojov
 • Úlohy a kalendár
 • Kalendáre
 • Synchronizácia kalendárov
 • Nastavenie predvolených zobrazení
 • Aktualizácia kalendára
 • Automatické vytváranie tímových kalendárov
 • Vytváranie udalostí prostredníctvom e-mailov
 • Úlohy
 • Definovanie úloh do projektu
 • Správa a organizácia úloh v projekte
 • Modul notifikácií
 • Užívateľská aktivácia notifikácie
 • Konfigurácia parametrov notifikácie
 • Centrálny prehľad nastavení notifikácií
 • Workflow pre schvaľovanie dokumentov
 • Schvaľovanie záznamov a webových stránok
 • Zhromažďovane pripomienok
 • Schválenie vyradenia
 • Správa workflow
 • Spustenie workflow pre dokument alebo položku
 • Zmena prebiehajúceho toku činností
 • Ukončenie úloh workflow
 • Sledovanie stavu tokov činností
 • Diskusné fórum
 • Správa diskusného fóra
 • Riadenie prístupu k fóram
 • Definovanie fóra pre určitú skupinu užívateľov
 • Archivovanie fóra
 • Podpora navigácie pre výber experta
 • Poskytovanie poradenskej činnosti
 • Elektronické formuláre
 • Workflow pre výber poradcu
 • Archivácia poradenskej činnosti
 • Znalostná databáza
 • Redakcia pre publikovanie odborných článkov
 • Vyhľadávanie v znalostnej báze
 • Manažment prístupových práv k znalostnej báze
 • GIS modul - integrácia do prostredia portálu