Skip Navigation LinksForest Portál > Zaujímavé lesnícke weby

Zaujímavé lesnícke weby

Slovenské lesnícke weby:

Štátne organizácie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – www.land.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR – www.enviro.gov.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen www.nlcsk.org

Okresné úrady – http://www.minv.sk/?miestna_statna_sprava

LESY SR, š.p. – www.lesy.sk

Štátne lesy TANAP – www.lesytanap.sk

Vojenské lesy a majetky SR – www.vlm.sk

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene – www.ldmzvolen.sk

Múzeum vo Svätom Antone – www.msa.sk

ARVIAgentúra pre rozvoj vidieka – www.arvi.sk

NSRVNárodná sieť rozvoja vidieka SR – www.nsrv.sk

Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied - odbor lesníctva – olsapv.nlcsk.sk/

 

Školy:

Technická univerzita vo Zvolene – www.tuzvo.sk

Stredné odborné učilište lesnícke – Modra Harmónia – www.soulesmo.edu.sk

Stredné odborné učilište lesnícke – Bijacovce – www.soulbijac.edu.sk

Stredné odborné učilište lesnícke – Tvrdošín – www.soumedtv.edu.sk

Stredná odborná škola Banská Štiavnica – www.slsbs.edu.sk

Stredná odborná škola Dekreta Matejovie – Liptovský Hrádok – www.slslhr.sk

Spojená škola – Stredná lesnícka škola – SOU lesnícke – Prešov – www.slspo.sk

 

Neštátne organizácie:

Lesmedium SK, s.r.o. – www.lesmedium.sk
vydavateľstvo časopisu LES&Letokruhy
Mierová 18
821 05 Bratislava
e-mail: lesmedium@nextra.sk

PEFC – Certifikácia lesov SR – www.pefc.sk

FSC – Certifikácia lesov SR – www.fscslovakia.sk

Mestské lesy Bratislava – www.ba-lesy.sk

Mestské Lesy Košice a.s. – www.meleskosice.sk

Mestské lesy Banská Bystrica – www.lesybb.sk

Mestské lesy s.r.o. Považská Bystrica – www.drevo-les.sk

Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. – www.lml.sk

Mestské lesy Kremnica – www.mslkca.sk

Mestské lesy, spol. s.r.o. – www.mestskelesy.sk

Mestske lesy Gelnica – www.gelnickelesy.sk

Lesy mesta Spišská Nová Ves – www.lesysnv.sk

Slovenská lesnícka spoločnosť a.s. – www.slsas.sk

LH Projekt - SK, s.r.o.www.lhprojekt.sk

 

Mimovládne organizácie:

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA – www.ozdlv.sk

Slovenská lesnícka komora – www.slsk.sk

Slovenský poľovnícky zväz – www.polovnictvo.sk

Združenie obecných lesov Slovenskej republiky – www.zolsr.sk

Gemerské Regionálne Združenie Vlastníkov Neštátnych Lesov www.grzvnl.sk

Lesoochranárske združenie VLK – www.wolf.sk

 

Ďalšie:

Štátna ochrana prírody SR – www.sopsr.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR – www.sazp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia – www.sizp.sk

Informačný portál zameraný na drevársky a nábytkársky priemysel – www.drevari.sk

Agroserver – www.agroserver.sk

 

Zahraničné lesnícke a súvisiace weby - výber:

 

United Nations Forum on Forests -UNFF - www.un.org/esa/forests

Intergovernmental Panel on Forests (IPF) a Intergovernmental Forum on Forests (IFF) - www.un.org/esa/forests

Convention on Biological Diversity - CBD - www.biodiv.org

United Nations Environment Programme -UNEP - www.unep.org

European Environment Agency - www.eea.eu.int

World Conservation Union - IUCN/WCU - www.iucn.org

TBFRA - www.unece.org

United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC - www.unfccc.int

Program on Forests - PROFOR - www.profor.info

Convention to Combat Desertification – CDD, WSSD - World Summit on Sustainable Development - www.un.org

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation – UNESCO - www.unesco.org

The International Union of Forest Research Organizations - IUFRO - www.iufro.org

European Forestry Institute EFI - www.efi.fi

 

Odkazy na európske lesnícke stránky:

 

EUROFOREST Portal - http://forestportal.efi.int/

Certifikácia lesov:

FSC – Forest Stewarship Council – www.fsc.org

The PEFC Council - Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes – www.pefc.org

Česká republika:

Ministerstvo zemědělství ČR – www.mze.cz

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem www.uhul.cz

Lesy ČR - www.lesycr.cz

Portal lesnické a dřevařské fakulty, Mendelova zemědělska a lesnická univerzita Brno – www.ldf.mendelu.cz

Česká zemědelská univerzita v Prahe – www.fld.czu.cz

Lesnícko-dřevařský vzdelávací portál – www.mezistromy.cz

 

Spolková republika Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko - výber

Štátna správa, ministerstvá, štátne lesy:

www.verbraucherministerium.de

Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft

Spolkové ministersvo pre ochranu spotrebiteľa, výživu a poľnohospodárstvo

 

www.bundesforst.de

Informationen der Bundesforstverwaltung

Informácie o správe spolkových /federálnych/ lesov

www.wald-online-bw.de
Landesforstverwaltung Baden-Würtemberg

Štátna správa LH Bádenska-Württembergska

www.forst.bayern.de
Bayerische Forstverwaltung

Štátna správa LH Bavorska

www.baysf.de
Bayerische Staatsforsten
Bavorské štátne lesy

www.brandenburg.de/land/mlur/f/fowi.htm
Landesforstverwaltung Brandenburg

Štátna správa LH Brandenburska

www.hessen-forst.de
Hessen-Forst

Štátne lesy Hesenska

www.wald-mv.de
Landesforst Mecklenburg-Vorpommern

Štátne lesy Meklenburska-Predného Pomoranska

www.landesforsten.de
Niedersächsische Landesforsten

Štátne lesy Dolného Saska

www.landesforstbetrieb.de
Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt
Štátne lesy Saska-Anhaltska


www.thueringenforst.de
Thüringer Landesforstverwaltung
Štátna správa LH Durínska


Výskumné a vzdelávacie inštitúcie
www.forst.tu-dresden.de
Forstwissenschaftliche Fakultät der Technischen Universität Dresden

Lesnícka fakulta TU Drážďany


www.forst.uni-freiburg.de
Forstwissenschaftliche Fakultät Freiburg

Lesnícka fakulta Freiburg


www.uni-goettingen.de
Forstwissenschaftliche Fakultät der Universität Göttingen

Lesnícka fakulta Göttingen


www.fh-rottenburg.de
Fachhochschule Rottenburg, Baden-Würtemberg

Odborná vysoká škola lesnícka, Rottenburg, Bádensko-Würtembergsko


www.fh-weihenstephan.de
Fachhochschule Weihenstephan, Bayern
Odborná vysoká škola Freising, Bavorsko


www.fh-eberswalde.de
Fachhochschule Eberswalde, Fachbereich Forstwirtschaft, Brandenburg
Odborná vysoká škola lesnícka Eberswalde


www.bfafh.de
Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft
Spolkový výskumný ústav lesnícky a drevársky


www.lwf.bayern.de
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft in Freising (LWF)
Bavorský výskumný ústav pre les a lesníctvo vo Freisingu

 

www.fva-bw.de
Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA)
Lesnícky a výskumný ústav Bádenska-Württembergska (FVA)

bfw.ac.at
Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (BFW),
Österreich

Spolkové výskumné a vzdelávacie centrum pre lesy, prírodné riziká a krajinu Rakúska

www.wsl.ch
Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL),
Schweiz

Konfederačný výskumný ústav pre lesy, sneh a krajinu

Zväzy


www.forstverein.de
Deutscher Forstverein e.V.
Nemecký lesnícky spolok

www.bdf-online.de
Der Bund Deutscher Forstleute
Zväz nemeckých lesníkov

www.waldbesitzerverbaende.de
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände
Združenie nemeckých zväzov vlastníkov lesov

www.fsc-deutschland.de
Informationen zur FSC- Zertifizierung
Informácie k certifikácii podľa FSC


www.dfzr.de
PEFC Deutschland, Pan-Europäische Forstzertifizierung
PEFC Nemecko, Paneurópska lesnícka certifikácia

Iné


www.haf.de
Holzabsatzfonds
Drevársky odbytový fond

www.bdholz.de
Gesamtverband Deutscher Holzhandel e.V.
Ústredný zväz nemeckého drevárskeho obchodu


www.fnr.de
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe
Odborná agentúra pre obnoviteľné zdroje


www.dhwr.de
Deutscher Holzwirtschaftsrat

Nemecká drevárska rada


www.bund.net
Der BUND - Freunde der Erde
Spolok – Priatelia zemewww.bfn.de
Bundesamt für Naturschutz
Spolkový úrad ochrany prírody

www.nabu.de
Naturschutzbund Deutschland e.V.
Nemecký spolok ochrany prírody


www.wwf.de
WWF Deutschland
WWF Nemecko

Poľovníctvo

 

www.oejv.de
Bundesverband der ökologischen Jagdvereine
Spolkový zväz ekologických poľovníckych zväzov

Zbierka iných liniek
www.wald-online.de

Informationen und Ansprechpartner
informácie a kontaktné osoby


www.wald-und-forst.de
Die Waldseite
Lesnícka stránka

Časopisy


www.holz-zentralblatt.com
Holzzentralblatt

www.afz-derwald.de
AFZ / Der Wald

www.pirsch.de
Die Pirsch – Jagdzeitschrift


www.schaper-verlag.de
Forst und Holz

 

 Obsah