Skip Navigation LinksForest Portál > Odpočet

Odpočet

Odpočet plnenia predmetu zmluvy:

a)
Lesnícky odborný webový portál (ForestPortál) prístupný v internetovej sieti vytvára prezentačné rozhranie, s informačným obsahom a funkcionalitami prístupnými pre všetkých potenciálnych žiadateľov o podporu z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR (odberatelia konzultačnej služby), a to anonymne bez prihlásenia. Pre odborníkov v danej oblasti – poskytovateľov konzultačnej služby po autentifikovaní sa. Konzultačná služba je poskytovaná formou zadania ľubovoľnej otázky do webového formulára užívateľom – žiadateľom a následne relevantnou odpoveďou príslušným odborníkom. Všetky otázky a odpovede sú prístupné pre všetkých návštevníkov webového portálu. Po zhromaždení najdotazovanejších tém sa z nich vytvára stránka najčastejšie kladených otázok, kde sú všetky najväčšie problémy zhrnuté na jednom mieste.

b)
Znalostnú bázu tvorí súhrn všetkých textových informácií uvedených na stránkach portálu, či v príslušných pdf dokumentoch a informácií uložených v alfanumerických a geopriestorových databázach pochádzajúcich z rôznych zdrojov. Tieto informácie sú podľa povahy buď priamo zadávané do stránok portálu alebo je uvedený odkaz na príslušné stránky. Údaje z rôznych databáz sú prezentované na stránkach vytvorených špecifickou aplikáciou, alebo jednoducho načítané pomocou dátových konektorov a prehľadne zobrazené tabuľkovou formou.

c)
Všetci zodpovední odborníci podieľajúci sa na tvorbe konzultačnej činnosti ako poskytovatelia odborných odpovedí sú uvedení na stránke poradenstva. Žiadateľ má možnosť položiť otázku do vopred nastaveného okruhu problémov, na ktoré odpovedá určený expert.

d)
Vyhľadávanie špecifickej informácie je realizované priamo vyhľadávaním v textoch na stránkach portálu alebo príslušnou aplikáciou určenou na poskytnutie relevantných informácií pre žiadateľa, podľa kritérií príslušnej výzvy.

e)
Špecializované registre sú napĺňané buď priamo autorizovaným užívateľom cez webový formulár alebo sú údaje do nich načítané pomocou dátových konektorov z príslušných databáz informačného systému lesného hospodárstva.

f)
Prezentácia priestorových dát je realizovaná špecifickými aplikáciami, ktoré sú vytvárané technológiou Microsoft Silverlight podľa kritérií danej výzvy. Aplikácie umožňujú žiadateľom vyhľadávať a zobrazovať komplexné informácie online na mapách, a tiež interaktívne zadávať priestorové dotazy. Výsledky interaktívneho vyhľadávania priestorových a atribútových informácií si môže užívateľ prevziať v tabuľkovej forme na ďalšie použitie ako podklad ku žiadosti o podporu z PRV SR.

g)
Všetky údaje, textové informácie, funkcionalita či aplikácie sú dostupné v rámci ForestPortálu vo verejnej internetovej sieti.