Skip Navigation LinksForest Portál > Oznámenie o stanovení výšky poplatkov za vzdelávacie aktivity

Oznámenie o stanovení výšky poplatkov za vzdelávacie aktivity

Na základe rozhodnutia námestníka generálneho riaditeľa NLC pre ekonomiku č. 1/2018 zo dňa 19.7.2018 Vám oznamujeme, že NLC ako príspevková organizácia zriadená MPRV SR pri organizácii vzdelávacích podujatí, kde zriaďovateľ určuje obsah vzdelávacieho podujatia, lektorov a okruh účastníkov vzdelávacieho podujatia v zmysle ustanovenia §3 ods.4 zákona o dani z pridanej hodnoty č.222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov pri výkone tejto činnosti NLC nevystupuje ako zdaniteľná osoba, pretože táto činnosť nie je podnikaním a nepodlieha dani z pridanej hodnoty.

V zmysle uvedeného si Vám dovoľujeme oznámiť novú výšku poplatkov za predmetné vzdelávacie aktivity a to:

Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti OLH   140 €

Školenie držiteľov osvedčenia odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM   50 €