Skip Navigation LinksForest Portál > Poskytovanie poradenských služieb

Poskytovanie poradenských služieb

V Programe vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020 (ďalej len “PRV 2014 – 2020“) je kvalitné a nezávislé poradenstvo definované ako kľúčový konkurenčný faktor pre slovenské poľnohospodárstvo a lesníctvo. Vývoj, špecializácia a procesy zmien v pôdohospodárstve si vyžadujú primeranú úroveň všeobecných, technických i ekonomických vedomostí u osôb pracujúcich v danom rezorte, najmä pokiaľ ide o nové prístupy k riadeniu, výrobe a marketingu.

Poradenstvo v oblasti lesného hospodárstva (ďalej len “LH“) má byť prioritne zamerané na šírenie poznatkov o zmenách právnych predpisov upravujúcich hospodárenie v lese, zavádzanie nových technológií, postupov a získavanie nových vedomostí a zručností potrebných pre lesnícku prax.

Odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov a ich certifikáciu, bude pre oblasť LH prostredníctvom implementácie podopatrenia 2.3: Podpora na odbornú prípravu poradcov zabezpečovať Národné lesnícke centrum. Všetky bližšie informácie sú pre potenciálnych záujemcov dostupné na stránke: http://www.nlcsk.sk/nlc_sk/ustavy/ulpav/poradenstvo.aspx