Skip Navigation LinksForest Portál > Prevadzkové ustanovenia

Prevadzkové ustanovenia

Copyright

Publikovanie materiálov a dokumentov (vrátane cudzojazyčných verzií) alebo ďalšie šírenie fotografií a dát zo zdrojov portálu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa služby resp. príslušných autorov je porušením autorského zákona. Výnimkou je použitie materiálov a dokumentov na vzdelávacie a výskumné  účely a osobnú potrebu.

© 2020 Národné lesnícke centrum Zvolen. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich prevádzkovateľ služby.

Obsah stránky

Stránka je priebežne aktualizovaná a kvalita dát overovaná. Napriek tomu nie je možné plne zaručiť aktuálnosť a správnosť všetkých informácií portálu k danej časovej hladine. Prevádzkovateľ portálu nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené použitím týchto informácií. Z tohto dôvodu sa návštevníkom portálu odporúča na overenie platnosti informácií využiť kontakty uvedené v príslušných sekciách portálu resp. využiť všeobecný kontakt: forestportal@forestportal.sk Použite všetkých informácií uverejnených na portáli je na vlastné riziko.

Prevádzkovateľ portálu nepreberá zodpovednosť za informácie obsiahnuté na odkazovaných stránkach a  ich prevádzkovateľov a produkty odkazmi žiadnym spôsobom cielene nezvýhodňuje, ani nezodpovedá za škody, ktoré prípadne vzniknú ich použitím.. Za obsah informácií uvedených na jednotlivých odkazovaných stránkach sú plne zodpovední prevádzkovatelia príslušných stránok.  Ochranné značky a názvy na týchto stránkach nie sú osobitne označené, čo ale neznamená, že sú voľne dostupné v zmysle autorského zákona.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ portálu je inštitúciou verejnej správy a v plnom rozsahu sa riadi ustanoveniami zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi portálu nie sú v žiadnom prípade poskytované tretej strane bez predchádzajúceho písomného súhlasu  dotknutej osoby. V databázach prevádzkovateľa sú uchovávané a spracovávané v súlade s citovaným zákonom.

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám a dátam publikovaným na portáli sa v plnej miere riadi ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov (tzv. "infozákon").

Publikovanie na portáli

Portál je koncipovaný ako otvorená platforma pre publikovanie a výmenu informácií z oblasti lesného hospodárstva resp. príbuzných odvetví ( napr. ochrana prírody). Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nepublikovať resp. nešíriť na portáli informácie a dokumenty,  ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú alebo sú v rozpore so všeobecne platnými legislatívnymi normami.

Sťahovanie

Na sťahovanie materiálov a dokumentov je možné využiť rôzne aplikácie. Prevádzkovateľ portálu účelovo nepodporuje žiadnu špeciálnu aplikáciu. Z praktických dôvodov šírenia a distribúcie je väčšina súborov dostupná vo formátoch PDF resp. WORD. V niektorých prípadoch môže byť súbor zbalený do formátu rar alebo zip.

Odporúčame: Acrobat Reader    7zip    WinRar    WinZip

Vyhľadávanie

Problémy pri používaní vyhľadávania sa môžu vyskytnúť v prípadoch ak Váš prehliadač nepodporuje JavaScript. Ak sa takýto prípad vyskytne, stiahnite si z Internetu najnovšiu verziu niektorého z bežných prehliadačov:

Odporúčame: Firefox    Opera    Internet Explorer

Spätná väzba

Reakcie a podnety je možné zasielať e-mailom,  poštou resp.  telefonicky. V prípade kontaktu bude prevádzkovateľ narábať s poskytnutými osobnými údajmi v súlade s platnými právnymi predpismi.

Registrácia

Pre niektoré sekcie  portálu sa vyžaduje registrácia užívateľa. Osobné údaje potrebné na registráciu budú použité len na tento konkrétny účel,  ak  dotknutá osoba nedá prevádzkovateľovi služby povolenie na iné použitie (pravidelné zasielanie noviniek na e-mail, a pod.). K zmene poskytnutých registračných údajov  je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa služby.

Odkazy na iné stránky

www.forestportal.sk obsahuje odkazy na iné webové stránky prevádzkované v SR resp. v zahraničí. 
Citované podmienky sa týkajú výlučne prevádzkovania platformy www.forestportal.sk a žiadnym spôsobom neupravujú prevádzkovanie, resp. obsah odkazovaných stránok - vrátane narábania s osobnými údajmi.