Skip Navigation LinksForest Portál > Sfunkčnenie ForestPortálu

Sfunkčnenie ForestPortálu

Aktuálny obsah ForestPortálu sa preklopil do prostredia SharePoint Portálu. Príslušnými odborníkmi a špecialistami NLC sa prehodnotil doterajší obsah ForstPortálu. Bola vytvorená nová predloha stránok. Pripomienky a návrhy na úpravu zobrazovaných informácií sa postupne zapracúvajú do riešenia tak, aby sa mohli naplno využiť možnosti SharePoint Portálu na správu, publikovanie dokumentov a manažovanie činností. Stránky ForestPortálu sa prerobili z pôvodnej jednoduchej HTML formy do jazyka technológie ASP.NET a upravili do podoby publikačných stránok SharePoint Portal-u. Bolo to nevyhnutné aj preto, aby mohol byť obsah stránok upravovaný po prihlásení užívateľa zodpovedného za príslušnú stránku.

Sprístupnili sa všetky funkcionality a možnosti dodaného aplikačného programového vybavenia (naprogramované dodávateľskou firmou ICZ, a. s.) na ich využitie pre potreby organizácie a samotného ForestPortálu.

Na základe dodaného diela sa vytvorila samostatná podstránka pre Program rozvoja vidieka (PRV) SR s informáciami, dokumentmi a odkazmi k tejto problematike. Obsahuje všetky nevyhnutné informácie pre záujemcov o problematiku PRV SR. Podstránka sa podrobne zaoberá doterajším PRV SR 2007 – 2013 a najmä opatrením 2.1. aktuálnej výzvy III. V rámci podstránky sa okrem iného vytvorila aplikácia na priestorové zobrazenie jednotiek priestorového rozdelenia lesa (JPRL) žiadateľa o príspevok podľa kritérií príslušných výziev. Jej výstupom je priestorové vylíšenie tých JPRL, ktoré vyhovujú podmienkam poskytnutia príspevku a zobrazenie ich prehľadného zoznamu s výmerami.

Vytvorená aplikácia je základom aj pre poskytovanie mapových a alfanumerických informácií o príspevok aj v novom programovacom období. Konkrétna modifikácia bude závisieť od nastavených podmienok opatrení. Celý systém je teda pripravený a funkčný aj pre nové programovacie obdobie PRV SR 2014 – 2020, vrátane nástrojov na vyplnenie žiadosti o príspevok obhospodarovateľom lesa, overenie oprávnenosti žiadosti a odoslanie žiadosti do ďalšieho procesu administrácie na Pôdohospodársku platobnú agentúru.

V záujme ďalšieho rozvoja a využívania ForestPortál-u a SharePoint Portál-u v roku 2014 sa zabezpečia najmä tieto úlohy:

  • Prezentácia a školenie k využitiu funkcionalít SharePointu pre ich čoraz širšie využívanie zamestnancami NLC
  • Prerobenie Intranetu a hlavnej web-stránky NLC do prostredia SharePoint Portál-u
  • Redizajn stránok ForestPortál-u
  • Ďalšie dopĺňanie obsahu o nové informácie, prehodnocovanie exitujúceho obsahu a štruktúry stránok vrátane automatizovaného vytvárania kontextového menu
  • Vytváranie ďalších dynamických aplikácií poskytujúcich informácie o lese
  • Preinštalovanie SharePoint Portál-u na novší server NLC

Riešenie reštrukturalizácie portálu umožňuje integrovať nové funkčné moduly a informačný obsah do komplexného portálového riešenia. Súčasťou navrhovaného riešenia je aj aplikačné programové vybavenie pre správu portálu a jeho implementácia do Lesníckeho informačného systému (LIS).

Riešenie sa realizuje komplexne spolu s ďalšími krokmi smerujúcimi k vývoju a rozvoju LIS ako integrovaného informačného systému, ktorý bude v čo najkratšom čase prostredníctvom výkonného technického a technologického vybavenia disponovať komplexnými informáciami o krajine (zabezpečením väzieb na externé informačné systémy), ktoré svojím obsahom a informačnou hodnotou významnou mierou ovplyvnia efektívnosť riadenia a rozhodovania v rôznych oblastiach hospodárstva, vedy a výskumu, ale aj spoločenského a kultúrneho života spoločnosti.