Skip Navigation LinksForest Portál > Les pre verejnosť > O lesoch > Glossary - Terminologický slovník

Glossary - Terminologický slovník

Les

Spoločenstvo rôznych druhov rastlín prevažne stromovitého vzrastu,  krovín, bylín, rozmanitých  živočíšnych druhov vrátane pôdy s jej vodným režimom a vzdušným režimom. Ekosystém, ktorého celkový ráz určujú dreviny spravidla stromovitého vzrastu

 

Lesný porast

Súbor/spoločenstvo rastúcich drevín prevažne stromovitého vzrastu, výnimočne krovitého vzrastu alebo ich zmesí, ktoré sa nachádzajú na lesnom pozemku

Funkcie lesa

Súbor účinkov a vplyvov prevažne verejnoprospešného charakteru a úžitkov materiálneho charakteru ktoré les, ako súčasť prírodného prostredia  poskytuje.

Verejnoprospešné funkcie lesa

Súbor priaznivých  účinkov a vplyvov, ktoré les poskytuje formou verejného prospechu prírodnému prostrediu a spoločnosti. Sú to najmä funkcie :

-              pôdoochranná

-              vodoochranárska,

-              klimatická,

-              zdravotná

-              kultúrna,

-              rekreačná

-              ochrany prírody

-              vodoochranná.

Produkčné funkcie lesa

Súbor úžitkov z lesa spravidla materiálovej i nemateriálovej povahy (napr. drevo, sadenice, lesné plody...) zabezpečované rastovými a pracovnými procesmi.

Hospodársky les

Les, ktorého základnou funkciou a poslaním je produkcia dreva pričom v  primeranom rozsahu zabezpečuje aj ostatné verejnoprospešné funkcie lesa .

Les osobitného určenia

Les, ktorého základným poslaním je prednostne zabezpečiť plnenie jednej alebo viacerých verejnoprospešných funkcií lesa.  V primeranom rozsahu plní aj ostatné verejnoprospešné a produkčné  funkcie lesa. Za týmto účelom bol príslušným orgánom štátnej správy zriadený.

Les ochranný

Les, ktorého základným poslaním a funkciou je prednostná ochrana nepriaznivých až extrémnych prírodných stanovíšť na ktorých sa nachádza. V primeranom rozsahu plní aj ostatné verejnoprospešné funkcie lesa.  Za týmto účelom bol príslušným orgánom štátnej správy zriadený

Lesný pozemok

Pozemok porastený lesnými drevinami, ale dočasne aj bez nich po ich zrúbaní alebo zničení nepriaznivými škodlivými činiteľmi, ktorý zabezpečuje funkcie lesa a je v katastri nehnuteľností evidovaný ako „lesný pozemok“.

Hospodárenie v lesoch

súbor odborných činností úmyselne vykonávaných v lesných porastoch zameraných na pestovanie lesa (obnova lesa, výchova lesa, ťažba), ochranu lesa  a ostatné činnosti potrebné na komplexné zabezpečenie funkcií lesa. V lesnom poraste sa v zásade vykonávajú  len činnosti zodpovedajúce jeho vývojovému štádiu a stavu resp. rešpektujúce obmedzenia vyplývajúce z funkcií lesa, ktoré prednostne zabezpečujú.

Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

Spôsob úmyselného  hospodárenia v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa v nich postupne dosiahla alebo trvalo zachovala druhová rozmanitosť a rôznorodosť, odolnosť voči nepriaznivým stanovištným podmienkam, schopnosť prirodzenej obnovy, schopnosť primeranej produkcie drevných a nedrevných produktov  a schopnosť zabezpečovať komplexné plnenie  funkcií lesov.

Hospodársky spôsob

Jednotný systém  využívania a úmyselného hospodárenia, ktorý je v lesnom poraste alebo v skupine porastov uplatňovaný od ich vzniku až do ich opätovnej obnovy. Je charakterizovaný špecifickými postupmi, v časovom a priestorovom rámci uplatňovaním lesníckych činností súvisiacich s  obnovou lesa, výchovou lesa a ťažbou dreva v lesných porastoch.

Podrastový hospodársky spôsob

Systém úmyselného hospodárenia v lesnom poraste,  ktorý je v priestorovom a časovom rámci  charakteristický tým, že sa na vymedzenej ploche uskutočňuje postupným rubom, prerieďovaním materského porastu za účelom vytvorenia priaznivých podmienok a následným dosiahnutím prirodzeného zmladenia stanovištne vhodnými lesnými drevinami pod ochranou materského porastu. 

Holorubný hospodársky spôsob

Systém úmyselného hospodárenia v lesnom poraste,  ktorý je v priestorovom a časovom rámci  charakteristický tým, že sa na vymedzenej ploche,  uskutočňuje jednorázovým vyrúbaním materského porastu za účelom jeho obnovy prevažne umelým zalesnením stanovištne vhodnými lesnými drevinami.

Holina

Lesný pozemok, na ktorom bol lesný porast odstránený  vykonaním úmyselnej obnovnej ťažby, spracovaním náhodnej ťažby spôsobenej nepriaznivými škodlivými činiteľmi alebo zničením lesného porastu.

Holinou je každý lesný pozemok,  ktorý  nie je v lehote dvoch rokov od jej vzniku zalesnený stanovištne vhodnými drevinami.

Lesný pozemok bez lesného porastu nie je posudzovaný ako holina, ak iným spôsobom zabezpečuje funkcie lesa alebo  a  je pre zabezpečenie činností lesného hospodárstva  nevyhnutný 

Výberkový hospodársky spôsob

Systém úmyselného hospodárenia v lesnom poraste,  ktorý je v priestorovom a časovom rámci  charakteristický tým, že sa na celej ploche lesného porastu výchova aj obnova uskutočňuje súbežne a nepretržite výberom/ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov. Cieľom je dosiahnutie štruktúry porastu s v zásade rovnomerným zastúpením drevín všetkých vekových stupňov a hrúbkových dimenzií, trvalo existujúcej zásoby dreva a nepretržitej prirodzenej obnovy lesného porastu stanovištne vhodnými lesnými drevinami.

Účelový hospodársky spôsob

Systém úmyselného hospodárenia v lesných porastoch kategórie ochranných lesov a lesov osobitného určenia. Je v priestorovom a časovom rámci  charakteristický tým, že sa na celej ploche ťažbou jednotlivých stromov alebo skupín stromov sleduje zámer postupného dosiahnutia požadovanej/cieľovej štruktúry lesného porastu, ktorá najlepšie zabezpečuje cieľ a funkcie lesa, pre ktoré boli založené/zriadené.

Obnova lesa

Súbor činností na lesnom pozemku, na ktorom bol materský porast úplne alebo čiastočne odstránený ťažbou alebo bol zničený v dôsledku pôsobenia škodlivých činiteľov za účelom jeho opätovného založenia/obnovy. Vykonáva sa  prirodzenou obnovou,  umelou obnovou alebo ich kombináciou.

Prirodzená obnova lesa

Obnova lesa, pri ktorej vzniká následný lesný porast zo semena alebo výmladkov drevín pôvodného materského porastu.

Umelá obnova lesa

Obnova lesa, pri ktorej vzniká následný lesný porast sadbou semenáčikov alebo sadeníc alebo sejbou semien. Tieto v zásade  nemusia pochádzať zo stromov materského porastu, pričom semeno a semenáčiky sú vyzdvihnuté a sadenice vypestované  mimo neho.

Kombinovaná obnova lesa

Obnova lesa, pri ktorej vzniká následný lesný porast kombináciou prirodzenej a umelej obnovy lesa.

Výchova lesa

Úmyselné hospodárenie v lesných porastoch, ktoré nedosiahli vek začatia obnovy. Predstavuje postupnosť opatrení a lesníckych činností, ktoré v priestore a čase zodpovedajú vývojovému štádiu a stavu porastu, a sú systematicky zamerané na ovplyvnenie rastových a vývojových procesov lesného porastu s cieľom zlepšenia  druhovej a priestorovej štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti, stability a kvality.

Výchovná ťažba

Úmyselná ťažba v lesných porastoch, ktoré nedosiahli vek začatia obnovy prednostne zameraná na výchovu lesa. Vykonáva sa prebierkami, výberom jednotlivých stromov, intenzitou zodpovedajúcou stavu porastu, s cieľom zlepšenia jeho druhovej a priestorovej  štruktúry, zdravotného stavu, odolnosti, stability a kvality drevnej hmoty. Po vykonaní výchovnej ťažby v lesnom poraste nevniká plocha na zalesnenie.

Obnovná ťažba

Úmyselná ťažba v lesných porastoch, ktoré dosiahli vek začatia obnovy zameraná na ich cieľavedomú obnovu. Vykonáva sa príslušnými formami hospodárskeho spôsobu resp. kombináciou  foriem hospodárskych spôsobov, ktoré zodpovedajú stanovištným podmienkam,  stavu a vývoju lesného porastu

Náhodná ťažba

Ťažba uskutočňovaná v lesných porastoch neplánovane, prednostne zameraná na odstránenie poškodených alebo zničených stromov, ktoré vznikli ako    dôsledok pôsobenia škodlivých biotických a abiotických činiteľov alebo človeka.

Úmyselná ťažba

Ťažba v lesných porastoch vykonávaná úmyselne, v závislosti od veku, stavu a vývoja lesného porastu s cieľom ich výchovy alebo obnovy podľa lesného hospodárskeho plánu alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.

Vek začatia obnovy

Hodnota veku, ktorá sa pre lesný porast v zásade odvodí odpočítaním polovice obnovnej doby od rubnej doby prislúchajúcej danému lesnému porastu.

Obnovná doba

Modelom hospodárenia stanovený časový interval / obdobie dané počtom rokov, za ktoré je, s ohľadom na odporúčaný hospodársky spôsob, účelné obnoviť lesný porast.

Rubná doba

Produkčná doba lesných porastov určená v príslušným  modelom hospodárenia, ktorá je stanovená s prihliadnutím na stanovištné podmienky, drevinové zloženie, rubnú zrelosť drevín a plnenie požadovaných funkcií lesa. 

Rubný porast

Lesný porast, ktorý dosiahol vek začatia obnovy

Predrubný porast

Lesný porast, ktorý nedosiahol vek začatia obnovy

Prirodný les

Les, ktorý sa vyvíja podľa vlastných prírodných zákonitostí bez vonkajšieho vplyvu.

Prales

Človekom neovplyvnený pôvodný (prírodný) les, ktorý v danej oblasti podľa druhového zloženia predstavuje posledný článok vývoja prírodného lesa.

Prales aj prírodný les

sú tvorené drevinami, ktoré sa z hľadiska vývoja lesa v poľadovej dobe na danom území považujú za pôvodné.

Rovnoveký porast

Porast v ktorom sú všetky stromy jednej alebo viacerých drevín rovnakého veku. Trvale rovnoveké porasty jednej alebo viacerých drevín vznikajú súčasnou, jednorazovou prirodzenou obnovou (semenný rok), oveľa častejšie sú však výsledkom umelej obnovy sadbou resp. sejbou (menej časté). Za rovnoveký porast sa považuje ešte porast, v ktorom počas fázy nárastu až žrďkoviny sú max. 10 ročné vekové rozdiely, neskôr v starších porastoch max. 20 ročné.

Rôznoveký porast

Typický rôzne veľkými vekovými rozdielmi medzi jednotlivými stromami.

Nezmiešaný (rovnorodý) porast

Lesný porast, ktorý je zložený z jednej dreviny, podiel ostatných drevín je max. 10 % objemu  resp. kruhovej plochy porastu. Rovnorodé porasty vznikajú väčšinou umele vysadením alebo vysiatím len jednej dreviny resp. vyrúbaním ostatných drevín.

Zmiešaný (rôznorodý) porast

Zložený z dvoch alebo viacerých drevín zmiešaných v určitom pomere. Aby bol porast zmiešaný, musí byť podiel druhej resp. ďalších drevín minimálne 20% (v porastoch do 40 rokov) resp. 30 % (nad 40 rokov).