Voda v lese


Drobná úprava vodného toku v spodnej časti Tichej doliny. Na brehu vidieť smreky vyvrátené v priebehu vetrovej kalamity 2004 a ponechané z dôvodov ochrany prírody. Stromy, ktoré zasahovali do koryta toku boli z bezpečnostných dôvodov odstránené (Tichá dolina, 28/6/2007).
Foto: Ing. Matej Schwarz

Voda už od nepamäti zohrávala kľúčovú úlohu pri formovaní a vývoji ľudskej spoločnosti a krajiny. Množstvo, poloha a „putovanie“ vody krajinou výraznou mierou ovplyvnili formovanie unikátnej mozaiky reliéfu a vegetačného krytu v konkrétnom území. Voda tiež podstatnou mierou ovplyvnila proces osídľovania území, lokalizáciu starovekých obchodných ciest, trasy karaván, formy využívania územia a pod. Na druhej strane, nároky ľudskej civilizácie na zdroje vody výraznou mierou ovplyvnili všetky aspekty kolobehu vody v krajine vrátane jej množstva, kvality, dostupnosti a formy. Vzťah medzi človekom a vodou je teda vzťahom vysoko interaktívnym a mnohostranným. Manažment vodných zdrojov preto vyžaduje systémový prístup, ktorý v sebe  okrem základných komponentov systému bude zahŕňať aj vzájomné väzby, interakcie a príčinno-dôsledkové súvislosti medzi jednotlivými komponentmi systému.

V tradičnom ponímaní sa voda vnímala ako hnací motor rozvoja spoločnosti a prírodný zdroj mnohých produktov a úžitkov. Bez vody by neexistovalo poľnohospodárstvo, neboli by lesy, sídla ani priemysel. V modernej spoločnosti  sa k týmto tradičným hodnotám vody pridávajú mnohé ďalšie súvisiace s rekreáciou, voľnočasovými a športovými aktivitami a pod. Voda sa stáva predmetom výskumu, vyzdvihuje sa jej nenahraditeľný význam vo  funkciách a procesoch pribiehajúcich v ekosystémoch. Dostatočné množstvo a kvalita vody sú nevyhnutným predpokladom zachovania života na Zemi a jej biodiverzity. V mnohých oblastiach sveta sú to práve lesy, ktoré podstatnou mierou ovplyvňujú množstvo, kvalitu, dostupnosť a kolobeh vody v krajine.

Odborný seminár LES + VODA 2010

Predmetom seminára organizovaného Národným lesníckym centrom vo Zvolene boli najmä hydrické funkcie lesov vo vzťahu k ich obhospodarovaniu. Jeho cieľom bolo prezentovať názory odborníkov rôznych rezortov na uvedenú tému, identifikovať prípadné rozpory a navrhnúť rámcové mechanizmy na odstránenie existujúcich rozporov, zlepšenie vzájomnej spolupráce a informovanosti. Seminára konaného 21. októbra 2010 v Národnom lesníckom centre sa zúčastnili poprední odborní a výskumní pracovníci rezortných organizácií a ústavov, akadémie vied a univerzít, zaoberajúci sa problematikami vzťahov lesa a vody.

 

 Obsah