Arborétum Mlyňany

 
Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu viac ako 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parkovo upravenej plochy je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.
 
V súčasnosti sa arborétum rozprestiera na ploche 67 ha v 2 katastrálnych územiach - Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu chráneného areálu arboréta tvorí romantický kaštieľ z r.1894 s charakteristickou vežou z r.1905.
 
Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky.
 
Do 40 ha dubovo-hrabového lesíka boli postupne dosádzané dovezené dreviny získané od zahraničných škôlkarských firiem v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Hlavným cieľom bolo sústrediť čo najviac cudzokrajných drevín a dokázať ich životaschopnosť v našich podmienkach.
 
V súčasnosti je arborétum sídlom jedného z pracovísk SAV. Pracovisko a sa pokladá za  priekopníka v rozvoji výskumu dendrofyziológie na Slovensku.
 
 
Arborétum Tesárske Mlyňany
Zdroj: youtube.com
 
Arborétum je otvorené pre verejnosť v týždni od 8.00 do 18.00 hod. Cez víkend a vo sviatok od 9.00 do 18.00 hod. Do objektu arboréta je zákaz vodiť psov.
 
Podrobnejšie informácie o zbierkach arboréta, akciách pre verejnosť a vstupnom nájdete na webovej stránke arboréta (www.arboretum.sav.sk).
 


Arborétum Mlyňany SAV
Vieska naď Žitavou 178
951 52 pošta Slepčany

Tel: +421 37 633 42 11, 633 45 71
 
 
Ďalšie panorámy z Arboréta v Mlyňanoch panoramy.sme.sk/panorama/901/arboretum-mlynany/
Zdroj: panoramy.sme.sk