Arborétum Ortáše

​Arborétum je účelovým objektom Školského hospodárstva Cemjata pri Strednej lesníckej škole v Prešove.  Nachádza sa v lesoparku Cemjata neďaleko Prešova.
 
Hlavným poslaním tohto účelového zariadenia je poskytnúť priestor pre praktickú výuku budúcich lesníkov. Tomuto cieľu je podriadená aj drevinová skladba arboréta a výber drevín na plánované výsadby.  Rozsah a zameranie predmetu dendrológie sa podstatnou mierou odrazili aj na základnom usporiadaní zbierky z pohľadu systematiky drevín. Okrem vzdelávacej funkcie má arborétum kultúrno-osvetový a vedecko-výskumný význam.
 
Celková rozloha arboréta je 13,09 ha.  Plocha arboréta je rozčlenená do 26 samostatných porastov rôznej veľkosti a tvaru a v súčasnosti obsahuje približne 180 rôznych druhov drevín.
 
22. apríla 2009 Školské lesy Cemjata slávnostne otvorili nový lesný náučný chodník Zabíjaná, ktorý vedie lesom miestne známym ako Berecín. Areál v blízkosti chodníka je známy minerálnym prameňom „Kvašná voda“ či raritným balvanom pri Čertovom jarku alebo tzv. Petőfiho bukom, do kôry ktorého je vyryté meno známeho básnika. Okrem tradičných informačných tabúľ čakajú na návštevníkov chodníka aj živé prekvapenia v podobe diviakov a koní žijúcich v ohradených areáloch.
 


Školské hospodárstvo
Cemjata 3
080 01 Prešov

Tel.: +421 51 7711 300, 7711 833