Stromová zeleň a jej význam

Stromová zeleň a jej význam v urbanizovaných oblastiach

Stromy v urbanizovaných celkoch mestského typu významným spôsobom ovplyvňujú:

  • Kvalitu ovzdušia a vody
  • Náklady na vykurovanie budov a ich ochladzovanie (klimatizácia)
  • Trhovú hodnotu nehnuteľností
  • Bezpečnosť a lukratívnosť obytných zón
  • Atraktívnosť verejných priestranstiev
  • Úroveň hluku v blízkosti dopravných komunikácií, križovatiek a priemyselných zón
  • Rozmanitosť a bohatosť foriem života (životný priestor pre rôzne druhy rastlín a živočíchov)
  • Priestorové vnímanie rozsiahlych zastavaných plôch (prirodzené predely)
  • Identitu jednotlivých komunít a pocit spolupatričnosti

Zeleň v intravilánoch obcí a miest má aj nepriamy edukačný význam - poskytuje obyvateľom bezprostrednú možnosť tak povediac na vlastnej  koži okúsiť a pochopiť resp. oceniť mnohoraké prínosy a služby, ktoré lesy pre spoločnosť poskytujú. Lesy nie sú len zdrojom drevnej hmoty, ale aj zdrojom rôznych nedrevných produktov, kyslíka a čistej vody ako aj  duchovných a estetických hodnôt. V neposlednej rade sú aj oázami pokoja, zdravia a "rozpúšťačmi" stresov.