Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekológia a monitoring > Monitoring zdravotného stavu

Monitoring zdravotného stavu

Monitoring zdravotného stavu lesov

Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací systém Lesy

Popri zisťovaní stavu lesov, ktoré priamo súvisí s využívaním a manažmentom lesov, vytvoril sa v európskych krajinách v osemdesiatych rokoch minulého storočia systém dlhodobého monitorovania lesov z hľadiska ich zdravotného stavu, vrátane monitorovania hlavných environmentálnych faktorov pôsobiacich na lesy. Tento monitorovací systém vznikol ako reakcia na skutočnosť, že stav lesov bol významne zhoršovaný v dôsledku znečistenia ovzdušia, ktoré v danom období kulminovalo vo veľkej časti Európy. Postupne sa však transformoval na komplexný monitoring lesov so zohľadnením požiadaviek medzinárodných dohovorov o životnom prostredí (CBD, FCCC) a aktuálnych požiadaviek lesníctva. 

Monitoring lesov na Slovensku od roku 1987 realizuje Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene (od roku 2006 ako súčasť Národného lesníckeho centra). Základná monitorovacia sieť trvalých monitorovacích plôch (TMP) bola vybudovaná v sieti 16x16 km. 

Popri medzinárodnej väzbe na európsky systém monitoringu lesov (International Co-operative Programme on Monitoring and Assessment of Air Pollution Effect on Forests - ICP Forests) je národný program monitoringu lesa, spolu s ďalšími deviatimi čiastkovými monitorovacími systémami (ČMS) v gescii MŽP SR a MPRV SR, od roku 1992 súčasťou komplexného monitorovacieho a informačného systému životného prostredia Slovenskej republiky.

Zložky a ciele monitoringu lesov
Čiastkový monitorovací systém Lesy, rovnako ako európsky systém monitoringu lesa má dve základné zložky:
 • monitoring I. úrovne – veľkoplošný extenzívny monitoring
 • monitoring II. úrovne – intenzívny monitoring
V prvej fáze budovania monitorovacieho systému sa na základe Nariadenia Rady č. 3528/86 o ochrane lesov pred atmosférickým znečistením zaviedol systematický monitoring v pravidelnej sieti (veľkoplošný extenzívny monitoring). V roku 1994 sa program rozšíril Nariadením Európskej komisie č. 1091/94 o začiatku programu intenzívneho monitoringu a podrobnostiach pre založenie plôch a hodnotenie stavu korún stromov, pôd, asimilačných orgánov a depozície. Väčší dôraz sa teda začal dávať na detailnejšie zisťovania pôsobiacich faktorov a súvislostí poškodzovania lesov. 
Popri terestrických zisťovaniach sa pre ČMS Lesy sa využívajú aj aplikácie diaľkového prieskumu Zeme (DPZ), a to z hľadiska zdravotného stavu lesov, resp. ich poškodenia.

 
Monitoring lesov má nasledovné hlavné ciele:
 • poskytovať periodický prehľad o priestorových a časových zmenách v stave lesa vo vzťahu k antropogénnym a prírodným stresovým faktorom v európskom a národnom rámci (I. úroveň),
 • prispieť k lepšiemu pochopeniu vzťahov medzi stavom lesných ekosystémov a stresovými faktormi prostredníctvom intenzívneho monitoringu na vybraných trvalých výskumných plochách (II. úroveň),
 • získať a zovšeobecniť informácie o procesoch v lesných ekosystémoch.

V súčasnosti existuje na Slovensku 112 trvalých monitorovacích plôch (TMP) v sieti 16x16 km (extenzívny monitoring, monitoring 
I. úrovne) a 8 TMP pre vybrané lesné ekosystémy (intenzívny monitoring, monitoring II. úrovne). Tieto plochy sú súčasťou súboru viac než 6000 TMP európskeho monitoringu I. úrovne, resp. 860 TMP intenzívneho monitoringu.

Prieskumy realizované v rámci monitoringu lesov

V rámci monitoringu I. úrovne (vnímanom hlavne ako monitoring zdravotného stavu lesov) sa v súlade s projektom Čiastkového monitorovacieho systému Lesy a Manuálom ICP Forests každoročne uskutočňuje inventarizácia stavu korún (defoliácie, zmeny sfarbenia) a poškodenia stromov. Okrem toho sa tu nad rámec pôvodných cieľov programu realizovali ďalšie rozsiahle zisťovania v rámci medzinárodných projektov. 

Monitoring II. úrovne je zameraný na detailné hodnotenie veličín charakterizujúcich lesný ekosystém a pôsobiacich faktorov. Plochy II. úrovne sa zakladali na Slovensku postupne od roku 1995 (iba plocha Poľana – Hukavský grúň existovala už od roku 1991 a až následne sa zahrnula do programu). Tieto plochy boli vybrané tak, aby zahrnuli typické lesné ekosystémy Slovenska z hľadiska stanovišťa a drevinového zloženia. V súčasnosti sa prevádzkuje 8 plôch. Tieto plochy sú lokalizované v nadmorských výškach od 225 m do 1250 m, z hľadiska drevinového zloženia sú zastúpené porasty s dubom cerovým, dubom zimným, bukom lesným, smrekom obyčajným a jedna plocha so zmiešaným bukovo-smrekovo-jedľovým porastom s prímesou cenných listnáčov (javor, jaseň). 

Na plochách II. úrovne monitoringu sa vykonávajú nasledovné prieskumy (niektoré z prieskumov sa realizujú na všetkých plochách, iné iba na menšom počte plôch):

 • hodnotenie stavu korún (defoliácie, zmeny sfarbenia) a poškodenia stromov,
 • odbery a analýz vzoriek listov a ihličia,
 • merania prírastkových zmien,
 • merania kvantity a kvality atmosférickej depozície,
 • hodnotenie stavu pôd,
 • merania pôdneho roztoku,
 • meteorologické merania,
 • hodnotenie prízemnej vegetácie,
 • meranie a hodnotenie kvality ovzdušia,
 • hodnotenie viditeľného poškodenia ozónom,
 • fenologické hodnotenia,
 • kvantitatívna a kvalitatívna analýza opadu drevín,
 • vodná bilancia.

 

 

 

Okrem hodnotenia stavu korún a poškodenia stromov, ktoré sa vykonávajú raz ročne a hodnotenia pôd a asimilačných orgánov, ktoré sa zabezpečujú len v dlhšom časovom intervale, sa ostatné prieskumy realizujú priebežne počas roka. 
Základný interval odberov vzoriek (depozícia, pôdny roztok) a záznamu údajov (hrúbkový prírastok, opad, fenológia) je dva týždne, iné veličiny s automatizovaným záznamom dát sa realizujú kontinuálne (meterológia, vybraté prírastkové merania).


Existujúca sieť monitorovacích plôch sa stala základom pre podrobné hodnotenia nad rámec pôvodných zámerov programu. Program monitoringu reaguje najmä na aktuálne otázky biologickej diverzity lesov a vplyvov klimatickej zmeny na lesy. V minulých rokoch sa tu realizoval projekt ForestBiota so zameraním na vybraté indikátory biodiverzity a demonštračný projekt BioSoil (v rámci schémy Forest Focus) so zameraním na podrobné ziťovanie stavu pôd a taktiež na indikátory biologickej diverzity lesov.


Program monitoringu lesov, v európskom priestore i na národnej úrovni, sa postupne vyvinul do rozsiahleho systému biomonitoringu, ktorý poskytuje informácie o lesoch v širších environmentálnych súvislostiach. Počas monitoringu lesov sa tak vytvorili unikátne databázy výsledkov meraní a hodnotení, ktoré poskytujú aktuálne poznatky o stave a vývoji lesných ekosystémov. Najmä údaje z väčšieho počtu plôch intenzívneho monitoringu


Jednotlivé prieskumy sú úzko spojené s analýzami jednotlivých zložiek lesných ekosystémov za účelom zistenia ich chemizmu. Tieto analýzy sa vykonávajú v Centrálnom lesníckom laboratóriu (CLL) NLC.

 

Využitie monitoringu lesov
 

Vybudovaný systém monitoringu lesov poskytuje spoľahlivé a v rámci Európy porovnateľné údaje o lesoch. Umožňuje nielen periodické hodnotenie stavu lesa, ale aj detailné zisťovanie dynamiky pôsobiacich faktorov. Dôležitou prednosťou národnej siete monitoringu lesov je teda metodické napojenie na rozsiahly a multifunkčný systém monitorovacích plôch v Európe. Veľkou výhodou monitoringu lesov v Európe je existencia veľkých súborov informácií z celej Európy a dlhodobých časových radov, ale najmä harmonizácia typov prieskumov, monitorovaných veličín a metód ich stanovenia. 
Prvotné merané údaje často slúžia pre vedecké analýzy alebo pre validáciu modelov vývoja lesov z rôznych aspektov. Niektoré údaje zisťované na monitorovacích plochách patria priamo medzi ukazovatele trvalo udržateľného obhospodarovania lesov definovanými rezolúciou L2 v rámci MCPFE. Tvorba európskeho systému monitoringu lesov patrí medzi kľúčové akcie definované v Akčnom pláne EÚ v oblasti lesného hospodárstva (COM(2006) 302 final), konkrétne v rámci opatrenia „Zlepšovanie životného prostredia a jeho ochrana“ a cieľa „Udržiavať a príslušne zlepšovať biodiverzitu, viazanie uhlíka, integritu, zdravie a odolnosť lesných ekosystémov“.
Ročné správy z monitoringu lesov na Slovensku sú prístupné na stránke NLC: Správy monitoring

Podrobnejšie informácie o európskom monitorovacom systéme: www.icp-forests.org