Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekológia a monitoring > Funkcie a kategorizácia lesov

Funkcie lesov a kategorizácia lesov

Lesy vo vzťahu k ľudskej spoločnosti plnia rozličné funkcie. Funkcie lesov sú vo svete chápané rôzne, spravidla však vždy bývajú rozlišované tri hlavné funkcie, resp. ich skupiny:

  •  produkčná funkcia, čiže tvorba produktov, ktoré sú predmetom obchodu,
  •  ochranné funkcie, čiže využívanie schopnosti lesných porastov chrániť iné zložky prostredia (najmä pôdu), 
  •  sociálno-ekonomické funkcie

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretáme s termínom ekosystémové služby, definované ako úžitky, ktoré ľudia získavajú z ekosystémov. Ako vidno z definície, obsah termínu sa značne prekrýva s termínom funkcií lesa, je trochu širší (netýka sa len lesa). Ekosystémové služby sa najčastejšie delia na podporné (t.j. služby potrebné pre ostatné služby, napr. kolobeh živín, fotosyntéza), poskytujúce (produkty), regulačné (t.j. ovplyvňujúce prírodné procesy ako rozklad toxických látok, čistenie vody, ukladanie uhlíka) a kultúrne (nemateriálne služby ako rekreácia, veda).

Podľa zákona o lesoch sú funkciami lesov úžitky, účinky a vplyvy, ktoré poskytujú lesy ako zložka prírodného prostredia a ako objekt hospodárskeho využívania. Členia sa na mimoprodukčné funkcie a na produkčné funkcie.

Aby lesný porast bol schopný plniť danú funkciu, musí byť obhospodarovaný vhodným spôsobom. U niektorých funkcií môže byť vhodné, aby porast ostával neobhospodarovaný, v stredoeurópskych podmienkach sa to však v minulosti stávalo len výnimočne. U iných je zas potrebné udržiavať lesy v požadovanom stave pravidelnými zásahmi. Takéto obhospodarovanie porastov je na Slovensku zabezpečené rozdelením lesov na tri kategórie (ďalej členené na viacero subkategórií):

 Každý porast však určite plní viacero funkcií, produkčných aj mimoprodukčných. Kategorizácia porastu vychádza z jeho prevládajúcej funkcie.

Funkcia lesa nezávisí len od subjektívnych požiadaviek človeka, významne (a objektívne) ju limitujú stanovištné podmienky jednotlivých lesných porastov. Preto kategorizácia lesa úzko súvisí so stanovištnou typizáciou a zaradením porastu do kategórie H alebo O jednoznačne vychádza z prevládajúceho typu stanovišťa v tomto poraste. Kategória U tvorí z tohto pravidla určitú výnimku - vyplýva najmä z celospoločenského alebo skupinového záujmu vyjadreného aktom vyhlásenia porastov za lesy osobitného určenia. Určité obmedzenie súvisiace s charakterom stanovišťa však ostáva aj tu, ochranná funkcia je totiž nadradená všetkým ostatným funkciám.

Opatrenia na podporu jednotlivých funkcií lesov

Les a kvantita vody
Ochrana kvality vody
Ochrana pôd pred eróziou
Zosuvy pôdy a les
Ochrana pôd pred veternou eróziou
Rekreácia na lesných pozemkoch
Lesy a ochrana prírody
Sekvestrácia uhlíka
Využívanie lesa pre poľovné účely
Produkcia dreva a nedrevných produktov

Opatrenia na podporu jednotlivých funkcií lesov (komplet na stiahnutie)

 

 Obsah