Adaptačné opatrenia

Adaptačné opatrenia a podporné činnosti

Adaptácia na zmenu klímy je definovaná ako prispôsobovanie prírodných alebo sociálno-ekonomických systémov prebiehajúcim alebo očakávaným zmenám klímy s cieľom znižovať možné škody a využívať priaznivé účinky. Pri adaptácii lesov na zmenu klímy je potrebné zvažovať minulú a súčasnú zraniteľnosť lesov klimatickými faktormi, prirodzenú adaptačnú schopnosť jedincov a spoločenstiev napr. s využitím schopnosti migrácie alebo s adaptačným potenciálom fenotypickej plasticity, a možnosti manažmentu lesa zmierňovať dopady zmeny klímy.
Adaptácia lesov na dopady očakávanej zmeny klímy vyžaduje viaceré zmeny hospodárenia, pomocou ktorých je negatívne vplyvy možné v istom rozsahu zmierňovať. Intenzita a prioritizácia adaptačných opatrení, najmä rekonštrukcie drevinového zloženia, závisí od viacerých faktorov, najmä však od:

  1. očakávanej intenzity zmeny klímy. Ako však bolo uvedené v úvode tohto materiálu, zo súčasne dostupných projekcií zmeny klímy je možné odvodiť najmä tendenciu vývoja jednotlivých klimatických prvkov, zatiaľ čo rámce očakávanej intenzity zmien sú pri súčasnej úrovni poznania príliš široké
  2. exponovanosti porastov voči iným ako klimatickým faktorom. Zmenou klímy sú mimoriadne zraniteľné porasty, ktoré sú stresované faktormi ako je znečistenie ovzdušia, nedostatok živín v pôde, neprirodzená druhová skladba a výstavba porastov a pod. V prípade kumulatívneho vplyvu klimatických a neklimatických faktorov môžu mať aj menej výrazné zmeny klímy nepriaznivé dopady na stav lesa. Týmto porastom je potrebné venovať pozornosť prednostne
  3. poznatkov získaných z projekcií dopadov zmeny klímy na les, z ktorých niektoré boli prezentované v tomto materiály. Napriek skutočnosti, že poznatky a vývoji klímy sú v mnohých ohľadoch neurčité, rôzne štúdie identifikovali rizikové oblasti, citlivé ekosystémy a procesy. Štúdiám dopadov zmeny klímy na les je preto potrebné venovať pozornosť a pri adaptácii lesov sa prioritne venovať porastom alebo regiónom, ktoré sú označované ako zraniteľné
  4. analogických pozorovaní dokumentovaných v iných prírodných podmienkach. Negatívne procesy súvisiace so zmenou klímy sa prejavujú resp. sú zdokumentované v rôznych regiónoch Európy, v podmienkach, ktoré sú viac alebo menej podobné našim. Čiže ak boli napríklad v okolitých krajinách pozorované premnoženia škodcov, s ktorými sme sa u nás doposiaľ nestretávali, mortalita drevín v dôsledku sucha, a pod., je tieto pozorovania potrebné považovať za indikátory zraniteľnosti týchto ekosystémov, a venovať im zvýšenú pozornosť aj u nás
Je potrebné uviesť, že bez ohľadu na spoločensky diskutovaný antropogénny alebo prirodzený pôvod pozorovaných zmien klímy je z pozorovaných dát zrejmé, že dochádza ku zvyšovaniu počtu aj intenzity extrémnych klimatických javov. Klíma sa mení smerom k suchším letám, nevyrovnaným zrážkam a častejším a dlhším periódam sucha a tepla. Načrtnuté adaptačné opatrenia nepredstavujú radikálne zásahy do štruktúry lesov ani zavádzanie alternatívnych postupov s neznámymi dôsledkami, ale predstavujú možný základ adaptácie lesov, ktorý v spojení s ďalšími postupmi pestovania a ochrany lesa môže pomôcť vybudovať stabilnejšie lesné porasty plnohodnotne plniace komplexnú funkciu lesa aj v meniacich sa prírodných podmienkach.
​​