Klimatické zmeny

Dopady zmeny klímy na lesy

Klimatologické pozorovania v posledných desaťročiach poukazujú na viaceré zmeny v klimatickom systéme Zeme. Jedná sa najmä o nárast teploty vzduchu (približne o 0,9 °C od konca 19. storočia, s intenzitou otepľovania 0,2 °C za dekádu v posledných 25 rokoch), rozloženie zrážok v roku smerom k suchším letám a častejším a dlhším obdobiam sucha a horúčav, nárast intenzity búrkových udalostí približne o 20% a pod. Vo svete boli v posledných desaťročiach pozorované viaceré dopady zmien klímy (tzv. recentných zmien klímy) na lesné ekosystémy, ako napríklad posun hornej hranice lesa, zmena produkcie, zvýšená mortalita stromov v dôsledku sucha, zvýšenie frekvencie lesných požiarov, premnoženia škodcov a pod. Napriek tomu, že mnohé z týchto javov na Slovensku doposiaľ pozorované neboli, je potrebné prípady dokumentované v iných oblastiach považovať za analógiu, a obdobný vývoj očakávať aj u nás.

Reakcie lesných ekosystémov na klimatickú zmenu sú, napríklad v porovnaní s poľnohospodárskymi kultúrami, značne komplexné a obtiažne predpovedateľné. Dôvodom je rôzna citlivosť jednotlivých zložiek lesného ekosystému (dreviny, prízemná vegetácia, autochtónni a introdukovaní škodcovia, pôdne prostredie, hydrologický cyklus porastov apod.) na zmenu klímy, čo značne komplikuje projekcie vývoja celého ekosystému. Druhým významným faktorom je dlhovekosť lesa a skutočnosť, že po dobu jedného životného cyklu lesa môže dôjsť k fyziologicky významným zmenám klímy, čo môže ovplyvniť rast, reprodukciu a ďalšie životné prejavy drevín. Ďalším faktorom vnášajúcim neistotu do možnosti adaptácie lesov sú značne obmedzené poznatky o metódach manažmentu lesa, a ich využití pri zmierňovaní dopadov zmeny klímy na les.

Niektoré zo zmien (či už negatívnych alebo pozitívnych) pozorovaných v lesných ekosystémoch v posledných desaťročiach evidentne odrážajú meniace sa klimatické podmienky, pri iných je možné na vplyv meniacej sa klímy usudzovať len nepriamo, iné sú dôsledkom pôsobenia neklimatických faktorov ako je zmena spôsobu hospodárenia v lesoch či znečistenie ovzdušia. Dlhodobý negatívny vplyv neklimatických faktorov môže byť často zosilnený nepriaznivým pôsobením klímy, čo môže vyústiť do rozpadu lesa na značných územiach. Z tohto dôvodu je potrebné venovať v kontexte zmeny klímy zvýšenú pozornosť oblastiam dlhodobo vystaveným znečisteniu ovzdušia, so zmeneným pôdnym prostredím alebo s nepriaznivým drevinovým zložením. U nás sa jedná v prvom rade o územia Spiša, Kysúc, Oravy ako aj o ďalšie rozsiahle územia s výskytom nepôvodných smrekových porastov.

Meniace sa podmienky prostredia predstavujú pre lesného hospodára výzvu v podobe potreby prispôsobiť (adaptovať) lesy a hospodárenie v lesoch na nové podmienky využívaním aktuálnych poznatkov a prístupov k pestovaniu, hospodárskej úprave a ochrane lesa. Z týchto dôvodov sa výskum na Národnom lesníckom centre viac než desať rokov zameriava na výskum vplyvu zmeny klímy na lesy a na vývoj adaptačných opatrení, ktoré umožnia zmierňovať možné negatívne dopady.​​​

 

 Obsah