Monitoring lesa

V kontexte adaptačných opatrení, je zvýšenú pozornosť potrebné venovať kontinuálnemu monitorovania lesa na národnej aj európskej úrovni, ktorého výsledky môžu indikovať nepriaznivé tendencie vo vývoji ukazovateľov stavu lesa, a následne usmerniť realizáciu adaptačných opatrení. Význam zintenzívnenia monitoringu lesa už bol naznačený v súvislosti s ochranou lesa, keďže zmeny v biotickom disturbančnom režime lesa je možné považovať zrejme za najzávažnejšie riziko pre lesy súvisiace so zmenou klímy. Obdobne je potrebné pristupovať aj k vyhodnocovaniu dlhodobého vývoja ukazovateľov vitality drevín, produkcie, stavu pôd, eutrofizácii, acidifikácii a pod., ktoré môžu buď súvisieť so zmenou klímy alebo môžu predstavovať spolupôsobiace stresové faktory, ktorých pôsobenie môže vyvolať závažnú reakciu aj v prípade menšieho klimatického stresu. Navrhované úpravy súčasného systému monitorovania stavu lesa s cieľom poskytnúť podklady kontexte adaptácie lesov je možné sformulovať nasledovné odporúčania:

  • Širšie využívať systémy monitorovania stavu lesa s využitím záznamov DPZ na identifikáciu zmien v stave asimilačných orgánov a odlesnenia, zmien vo fenológii drevín a pod., a najmä integrovať výstupy tohto typu monitoringu do činnosti zložiek ochrany lesa, a všeobecne do manažmentu lesa na rôznych úrovniach.
  • Dôkladne priebežne štatisticky vyhodnocovať údaje celoeurópskeho monitoringu lesa, najmä vo vzťahu k pôsobeniu klimatických faktorov. Tento typ údajov umožní vyhodnotiť prebiehajúce environmentálne zmeny v širšom kontexte, a vytvorí rámce pre realizáciu adaptačných opatrení na nadnárodnej úrovni.
  • 3. Venovať zvýšenú pozornosť vedeniu lesnej hospodárskej evidencie, ako významnému zdroju informácií o rozvratných procesoch v lesoch, z ktorých mnohé súvisia s meniacou sa klímou. Zvýšená pozornosť by mala byť venovaná štatistickému vyhodnoteniu zhromaždených údajov a ich interpretácii vo vzťahu ku klimatickým faktorom. Tieto podklady majú potenciál umožniť ako v rámci menších území tak aj na celoslovenskej úrovni relatívne presné hodnotenie vývoja poškodzovania porastov biotickými činiteľmi vo väzbe na mechanicky pôsobiace činitele a klimatické faktory. Predpokladom je úzka spolupráca medzi prevádzkovými pracoviskami a výskumnými organizáciami a skvalitnenie vedenia evidencie na úrovni lesnej prevádzky.​