Špecifické opatrenia

Potreba sprístupnenia porastov cestnou sieťou s primeranou hustotou bude s ohľadom na narastajúce riziká pre les ešte naliehavejšia ako v súčasnosti. Zvýšené riziko biotických aj abiotických disturbancií, vrátane požiarov, vyžaduje vyššiu operatívnosť hospodárenia aj v odľahlých a v súčasnosti ťažšie prístupných oblastiach. Cielené znižovanie rubných dôb môže vyžadovať častejšie zásahy, čo predpokladá kvalitnú cestnú sieť s primeranou hustotou. Pri budovaní ciest je potrebné zvažovať zmenu klimatických podmienok, ako je kratšia doba premrznutia pôdy, možný nárast úhrnov zrážok v zimnom období, posun hranice snehu do vyšších nadmorských výšok alebo zvýšené zamokrenie v podhorských polohách.

Na doplnenie predchádzajúceho textu uvádzame opatrenia na zmiernenie dopadov zmeny klímy na lesy na úrovni krajiny s cieľom podpory biodiverzity a ďalších ekologických funkcií (Noss 2001, upravené):

 

  • zabezpečiť, aby v rezerváciách, národných parkoch, chránených krajinných oblastiach a pod. boli reprezentované všetky kľúčové lesné typy;
  • zabezpečiť ochranu tzv. klimatických refúgií, čiže oblastí, v ktorých mikro a mezo klimatické podmienky umožnia pretrvanie súčasnej lesnej vegetácie;
  • zabezpečiť ochranu prirodzených lesov;
  • vyhnúť sa akejkoľvek fragmentácii lesa na úrovni krajiny, a podporovať konektivitu lesných celkov najmä v smeroch nižšej klimatickej variability, kde je možná migrácia druhov (smer východ – západ resp. v približne v rovnakej nadmorskej výške) ;
  • realizovať extenzívne hospodárenie (low intensity forestry) a vyhýbať sa konverziám súčasných hospodárskych lesov na plantáže.​