Národná inventarizácia a monitoring lesov

Národné inventarizácie lesa (NIL) sú špeciálne systémy zisťovania, ktoré poskytujú aktuálne a objektívne informácie o stave a vývoji lesa pre veľké územné celky (celý štát a regióny) pre potreby riadenia, rozhodovania, kontroly a tvorby prognóz na úrovni centrálnych orgánov lesníctva, drevospracujúceho priemyslu, životného prostredia a ďalších odvetví. V Škandinávii majú už viac ako 80-ročnú tradíciu a postupne sa rozšírili a zaviedli do praxe takmer vo všetkých európskych štátoch s vyspelým lesným hospodárstvom.

Národná inventarizácia a monitoring lesov SR

Na Slovensku sa prvá takáto NIL uskutočnila na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva pod názvom "Národná inventarizácia a monitoring lesov SR 2005-2006".

Základnou úlohou národnej inventarizácie je získavanie a vyhodnocovanie informácií o kvantitatívnych a kvalitatívnych veličinách charakterizujúcich stav lesných ekosystémov na úrovni veľkých priestorových a organizačných jednotiek rozdelenia lesa (rastová oblasť, kraj, štát). Nenahrádza porastové ani podnikové inventarizácie, ale slúžia príslušným centrálnym orgánom na komplexné analýzy, kontrolu a strategické rozhodovania.

 

Spektrum zisťovaných informácií je spravidla veľmi široké. Základnými požadovanými sú informácie o ploche lesa a zásobách dreva v rozčlenení podľa kategórií lesa, vlastníckych pomerov, veku, druhu drevín, rozmerov, kvality, očakávaných sortimentov. Ďalšími dôležitými informáciami sú údaje o prírastku a produkčných možnostiach lesa, o potenciálnej a skutočne vykonanej ťažbe dreva, o teréne a sprístupnení lesa, ďalej o zdravotnom stave drevín, stanovištných pomeroch, reprodukčnom procese, mimoprodukčných funkciách lesa, jeho význame v krajine, v rozvoji vidieka atď. Nároky na rozsah, podrobnosť a presnosť informácií si určuje obyčajne ich používateľ (objednávateľ) a závisia od účelu inventarizácie.

Zisťovanie tak veľkého počtu veličín a znakov v rozsiahlych územných celkoch sa z ekonomických dôvodov nedá vykonávať inak, jedine výberovým spôsobom, čiže pomocou pomerne malého počtu výberových jednotiek rozmiestnených po inventarizovanom území tak, aby ho čo najlepšie reprezentovali. Výberovými jednotkami pre terestrickú inventarizáciu sú štyri kruhové plochy, ktoré majú polomery od 25 m po 1 m a optimálne sú prispôsobené konkrétnym vlastnostiam zisťovaných veličín a znakov.

Hustota siete inventarizačných plôch veľmi úzko súvisí s výslednou presnosťou i s pracovnou a finančnou náročnosťou inventarizácie. V NIML SR sa využíva dvojaká hustota siete:

 • Snímková inventarizácia sa uskutočňuje v sieti 2x2 km interpretáciou plôšok 50x50 m na ortofotomape, ktorá je k dispozícii z celého územia SR a jej rozlišovacia schopnosť je 1 meter. Slúži na identifikáciu pozemkov (rozlíšenie Les/Neles) a na kategorizáciu porastovej plochy podľa základných triediacich znakov ako je drevinové zloženie, hustota porastu a rastový stupeň. Počet interpretačných bodov pre celú SR je 12 300, z toho na lesnom pôdnom fonde 4 800 a  na ostatných zalesnených pozemkoch cca 1 500.
 • Terestrická inventarizácia sa uskutočňuje v sieti 4x4 km na inventarizačných plochách (IP) založených v teréne. Ich celkový počet na pozemkoch porastených lesom je 1 600, z toho na lesnom pôdnom fonde 1 200 a na ostatných zalesnených pozemkoch cca 400.
 • Vzájomné prepojenie snímkovej a terestrickej inventarizácie sa využije na zhospodárnenie inventarizácie a spresnenie jej výsledkov. Predpokladaný rámec presnosti súhrnných výsledkov po ukončení inventarizácie je pre výmeru lesa ± 2,2 % a pre zásobu dreva ± 3,4 % pri 95 % spoľahlivosti.

Galéria - NIML
NIML NIML NIML NIML NIML NIML NIML NIML

Pri odvodení siete inventarizačných plôch  sa za východiskový bod zvolil vrchol pohoria Poľana a smerovo sa zorientovala tak, aby sa v maximálnej miere priblížila sieti LVÚ 16x16 km, na ktorej sa monitoruje zdravotný stav lesov SR. Priesečníky siete určujú stred interpretačných a inventarizačných plôch. Ich číslovanie prebieha vo vertikálnom smere od severu na juh a v horizontálnom smere od východu na západ. Súradnice stredov IP sú vyjadrené v systéme JTSK a pre praktickú potrebu sú udané s presnosťou na l meter. Pri inventarizácii sa  využívajú štyri druhy IP.

A - základná inventarizačná plocha (konštantný kruh o výmere p = 500 m2 s polomerom r = 12,62 m) slúži pre zisťovanie stanovištných, porastových a ekologických charakteristík a pre inventarizáciu mŕtveho ležiaceho dreva a pňov.

B - dva konštantné kruhy pre inventarizáciu stromov s hrúbkou d1,3 ≥ 7 cm (s kôrou), a to

      B1 - veľký kruh pre stromy s d1,3 ≥ 12 cm, polomer r = 12,62 m (p = 500 m2), je totožný s kruhom A

      B2 - malý kruh pre stromy s d1,3 ≥ 7 cm a < 12 cm, polomer r = 3 m (p = 28,26 m2)

Pre zaradenie stromu do kruhu B1 alebo B2 rozhoduje jeho hrúbka d1,3 a vzdialenosť od stredu kruhu.

C - variabilný obnovný kruh pre inventarizáciu náletu, nárastov, kultúr a mladín s výškou od 0,1 m a hrúbkou d1,3 < 7 cm (vrátane kôry). Jeho "optimálna" veľkosť (výmera p a polomer r) sa zvolí individuálne na každom stanovisku podľa konkrétnej hustoty (sponu) jedincov. Možné sú tieto tri varianty:

 

hustota = veľká stredná malá
spon (m) = < 0,4 0,4 - 0,6 > 0,6
p (m2) = 3,14 6,28 12,56
r (m) = 1,0 1,41 2,0

 

D - rozšírená inventarizačná plocha predstavuje kruh s polomerom r = 25 m (p = 196,25 m2). Využíva sa  pre inventarizáciu okrajov lesa a inventarizáciu ciest.

 

a)
b)
c)

Druhy inventarizačných plôch v NIML SR, s rôznym umiestnením kruhu B2 a C

 

Spektrum informácií zisťovaných na inventarizačných plochách je veľmi široké  a pokrýva všetky zložky lesného ekosystému.

 

Čo sa zisťuje na inventarizačných plochách

Na inventarizačných plochách sa zisťujú nasledovné skupiny údajov:

 1. Terénne charakteristiky: Reliéf terénu, Sklon terénu, Expozícia Priechodnosť terénu, Sprístupnenie lesa, Technologický typ terénu
 2. Stanovištné charakteristiky (pôda, byliny a kry): Humusová vrstva, Hĺbka pôdy, Pôdny druh, Pôdny skelet, Materský substrát, Pôdny typ, Vlhkostné pomery, Druhy a pokryvnosť bylín, tráv, machov a lišajníkov, Lesný typ
 3. Porastové charakteristiky: Funkčná kategória lesa, Hospodársky tvar lesa, Hospodársky spôsob, Vertikálna výstavba porastu, Drevinové zloženie, Stupeň zápoja, Vek drevín
 4. Obnova lesa: Prítomnosť obnovy, Potreba obnovy, Pôvod obnovy, Podiel obnovy a jej rozmiestnenie, Zastúpenie drevín v obnove, Ochranné opatrenia v obnove
 5. Stromové charakteristiky hrubiny (stromy s hrúbkou d1,3 ≥ 7 cm): Druh dreviny, Hrúbka stromu d1.3, Výška stromu, Výška nasadenia živej koruny, Stav koruny stromu, Zdravotný stav stromu, Kvalita kmeňa
 6. Stromové charakteristiky tenčiny (stromy s hrúbkou d1,3 < 7 cm): Druh dreviny, Spôsob vzniku, Výšková kategória jedinca, Poškodenie jedinca, Priemerný vek jedincov vo výškových triedach
 7. Ekologické charakteristiky: Stupeň prirodzenosti porastu Stupeň zaťaženia lesa antropogénnou činnosťou, Hrubé a iné ekologicky významné stromy, Ekologicky cenné a chránené prírodné prvky, Stupeň biologickej diverzity
 8. Zdroj potravy pre lesnú zver
 9. Odumreté stojace a ležiace drevo a pne: Hrubina odumretého ležiaceho dreva, Pne, Stupeň rozkladu odumretého dreva
 10. Okraje lesa na hranici Les/Neles: Typ a dĺžka  okraja lesa, Tvar okraja lesa, Hustota okraja lesa, Druhová skladba drevín a krov na okraji lesa
 11. Inventarizácia ciest: Dĺžka úseku cesty, Šírka cesty, Pozdĺžny sklon cesty, Povrch vozovky, Technický stav, poškodenie a údržba cesty
 12. Inventarizácia vodných zdrojov: Typ vodného zdroja, Dĺžka úseku vodného toku v rámci rozšírenej inventarizačnej plochy, Šírka vodného toku, Technická úprava vodného zdroja, Stav brehových porastov

Na vlastné získavanie informácií sa využíva kombinácia viacerých metód: snímkové zisťovanie, terestrické zisťovanie, prevzatie časti údajov z už existujúcich informačných zdrojov (z databázy Lesoprojektu), kvalifikovaný odhad, spočítavanie, meranie a i.

 

Použitá technológia

Na zber údajov v teréne sa v NIML SR používa najnovšia v súčasnosti dostupná technika a technológia.

 Navigačné zariadenie GPS

Technológia „Field-Map“. Vyvinutá bola na Ústave pre výskum lesných ekosystémov Jílové u Prahy v ČR (IFER 1992-2005). Predstavuje špičkovú európsku úroveň a bola už v dostatočnej miere a s úspechom využitá a otestovaná vo viacerých regionálnych či veľkoplošných inventarizáciách (ČR, Írsko, Uganda, Ekvádor atď.). Zostava takejto technológie pozostáva z kombinácie dvoch základných komponentov a príslušenstva a obsahuje:
 • elektronický kompas (MapStar II) a laserový merací prístroj (Forest PRO) pre meranie vzdialeností, horizontálnych a vertikálnych uhlov,
 • terénny počítač (Hammerhead RT800) kategórie PC pre záznam, editáciu a kontrolu zisťovaných údajov.
Navigačné zariadenie GPSmap 60C

 

Súčasťou technológie je špeciálny software vyvinutý pre tento účel, ktorý disponuje výkonnými nástrojmi pre terénne mapovanie na princípe dnes už bežných geografických informačných systémov (GIS), čo veľmi zefektívňuje a zjednodušuje práce na inventarizačnej ploche. Zároveň je tento software vybavený potrebnými funkciami pre spoluprácu s terénnymi elektronickými prístrojmi, či priamu editáciu údajov a následne ich kontrolu ešte počas prác v teréne.

 

Uskutočnením NIML sa na Slovensku vytvoril nový domáci systém celoštátnej inventarizácie a budúceho dlhodobého monitorovania stavu a vývoja lesov, kompatibilný so systémami v EÚ. Získala sa cenná databáza, ktorú bude potrebné všestranne využiť a postupne pripraviť nový cyklus opakovanej inventarizácie. Keďže súčasné výsledky poskytli dostatočne presné údaje (±1 až 3 %) iba pre úroveň celého štátu a krajov s väčšou lesnatosťou, môže sa v záujme zvýšenia presnosti pre ostatné kraje, alebo aj v celej SR sieť primerane zahustiť. Opakovaná NIML po 10 rokoch by mala so zahustenou sieťou rozhodne počítať a v oveľa väčšej miere využiť snímkové prostriedky DPZ, ktorých rozlišovacia schopnosť a vypovedacia hodnota sa dovtedy určite podstatne zvýši.


NÁRODNÁ INVENTARIZÁCIA A MONITORING LESOV SR 2005-2006
  (Základná koncepcia a výber zo súhrnných informácií)

 

 Obsah