Príprava 2.cyklu NIML

Zdôvodnenie potreby realizácie 2.cyklu Národnej inventarizácie a monitoringu lesov SR (NIML SR 2015-2016)

Základné fakty:

  • Projekt NIML SR bol schválený uznesením MP SR č. 3473/2004-710 dňa 1. júla 2004.
  • Podľa § 58 Zákona č. 326/2005 Z.z., písmeno i), nariaďuje vykonanie národnej inventarizácie lesov ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy lesného hospodárstva.
  • V rokoch 2004-2008 sa uskutočnil prvý cyklus (2005-2006 prebehol terénny zber údajov). Celkové náklady na tento cyklus, vrátane metodickej prípravy a spracovania výsledkov, predstavovali 30 199 tis. SK (1 002 423 Eur).
  • Začiatok realizácie terénneho zberu údajov v rámci druhého cyklu NIML SR je plánovaný na rok 2015 (pri všeobecne preferovanom 10 ročnom intervale zberu údajov)  

 

Zdôvodnenie potreby realizácie 2.cyklu NIML SR

 

Hlavným cieľom NIML SR je sledovanie strategických cieľov lesného hospodárstva, najmä zachovanie lesa ako trvalo obnoviteľného zdroja. Pre zabezpečenie trvale udržateľného hospodárstva je veľmi dôležité poznať skutočný stav lesov a v pravidelných intervaloch sledovať jeho zmeny pomocou objektívnych matematicko-štatistických metód. Pre takéto účely nie je vhodné využitie údajov programov starostlivostí o lesy (PSL), nakoľko tieto sú zisťované viacerými metódami s nerovnakou mierou presnosti, a pre rôzne časové hladiny. Ako je známe, údaje PSL vykazujú napríklad v prípade zásob systematickú chybu až – 23%.

Do prvého cyklu NIML ktorý zistil východiskový stav lesov SR v jednotnej štruktúre, k jednej časovej hladine a so známou presnosťou, štát investoval približne 1 mil. Eur. Vykonanie druhého cyklu zhodnotí túto investíciu tým, že prinesie popri celej škále vývoja sledovaných parametrov lesa napríklad prvé objektívne zistené prírastky lesov na Slovensku. Nezabezpečenie kontinuity v plánovanom časovom intervale (10 rokov) spôsobí stratu objektívnych informácií o vývoji lesov v SR a tým aj znehodnotenie nákladov na prvý cyklus NIML SR.

 

SR je zapojená do celoeurópskeho systému národných inventarizácií lesa (ENFIN). V súčasnosti je SR so svojou NIML SR zapojená do konzorcia európskych krajín v kontrakte so Spojeným výskumných centrom (JRC) so sídlom v Ispre pod Európskou komisiou s cieľom poskytovať relevantné, objektívne a aktuálne informácie o stave a vývoji európskych lesov. Riziko neuskutočnenia druhého cyklu v plánovanom dizajne a časovom intervale 10 rokov by znamenalo vypadnutie SR z tohto konzorcia a narušenie prestíže SR v európskom meradle.

Národná inventarizácia poskytuje údaje nie len o lesnom pôdnom fonde, ale aj o lesoch na poľnohospodárskom pôdnom fonde.

Predbežná kalkulácia nákladov

Podrobná kalkulácia nákladov viacerých variantov druhého cyklu NIML SR je k dispozícii v materiáli pre rokovanie vedenia MPRV SR (Realizácia 2. cyklu NIML2015-2016). Ide o sumu približne 1 mil. EUR.​