Tržby a výnosy v LH

Tržby a výnosy v lesnom hospodárstve

1. Tržby za drevo
V roku 2012 sa predalo o 1 106 tis. m3 (12,0 %) menej dreva vrátane reziva prepočítaného na guľatinu ako v predošlom roku. Objem predaja predstavoval 98,5 % z objemu realizovanej ťažby. Zvyšok dreva sa použil na vlastnú výrobnú spotrebu alebo zostal na zásobách jednotlivých lokalít. Tržby za drevo klesli o 9,59 %, z toho v štátnom sektore o 6,72 % a v neštátnych lesoch o 12,60 %. Výraznejšie zníženie tržieb za drevo, v dôsledku zníženia objemu predaja, tlmilo zvýšenie priemerného speňaženia dreva o 1,85 %.
 
Tabuľka: Tržby za drevo v lesnom hospodárstve SR v bežných cenách (mil. EUR)
Subjekty užívania lesov
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Štátne organizácie LH
86,44
153,39
253,44
220,22
222,07
207,14
Neštátne subjekty
-
82,42
123,48
156,66
211,35
184,71
Spolu
86,44
235,81
376,92
376,88
433,42
391,85
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01
Vypracoval: NLC - LVÚ Zvolen
 
2. Ostatné tržby a výnosy
Ostatné tržby a výnosy LH celkom poklesli medziročne o 7,43 %.Pokles tejto položky tržieb a výnosov nastal v sektore štátnych lesov (1,69 %), v neštátnych lesoch tržby vzrástli o 2,82 %. Tento zdroj príjmov zahrňuje tradične predaj produktov ostatnej lesnej produkcie, vrátane sadeníc, semena lesných drevín, zveriny a pod. Ďalej zahrňuje výrobky pridruženej výroby, ako aj čiastku zhodnotenia guľatiny vo vyrobenom rezive pre trhové účely a poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, strojárskej a ostatnej výroby. Zahrňuje tiež výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, výnosy finančného kapitálu a cenných papierov.
 
Tabuľka: Ostatné tržby a výnosy v LH SR v bežných cenách (mil. €)
Subjekty užívania lesov
1990
2000
2005
2010
2011
2012
Štátne organizácie LH
63,96
62,50
68,81
66,90
73,20
63,91
Neštátne subjekty
-
23,07
11,65
35,04
37,62
38,68
Spolu
63,96
85,57
80,46
101,94
110,82
102,59
Prameň: Rezortný štatistický výkaz Les 5-01
​​​​