Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekonomika LH > Nájom lesných pozemkov > Hodnota Koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) platná od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020

Hodnota Koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) platná od 1. augusta 2019 do 31. júla 2020

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (Kc), určený podľa postupu uvedeného vo Výstupe č. 7 vyhlášky č. 207/2019 Z. z.  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch bol určený na základe údajov z Informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31.12.2018 a  predstavuje hodnotu

Kc = 0,99.

Zverejnený koeficient sa ako hodnota vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) bude pri výpočte nájomného uplatňovať dovtedy, kým nebude zverejnený nový koeficient po uplynutí príslušného kalendárneho roka a spracovaní podkladov potrebných na jeho určenie.​​


​Zverejnená hodnota koeficientu Kc sa uplatňuje pri výpočte nájomného za nájom lesných pozemkov uzatváraný v období od 1.8.2019 do 31.07.2020.