Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekonomika LH > Nájom lesných pozemkov > Hodnota Koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) platná od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020

Hodnota Koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) platná od 1. augusta 2020 do 31. decembra 2020


Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (Kc), určený podľa postupu uvedeného vo Výstupe č. 7 prílohy vyhlášky č. 207/2019 Z. z.,  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch bol určený na základe údajov z Informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31.12.2019 a  predstavuje hodnotu

                                                                                                            Kc = 1,11

Zverejnený koeficient sa ako hodnota vývoja priemerných cien a nákladov (Kc) bude pri výpočte nájomného uplatňovať od 1.8.2020 do 31.12.2020.

S účinnosťou od 1.1.2021 došlo, na základe novely vyhlášky č. 207/2019 Z. z., k úprave postupu výpočtu koeficientu Kc podľa Výstupu č. 7 prílohy tejto vyhlášky. 

Z uvedeného dôvodu sa od 1.1.2021 hodnota tohto koeficientu určí iným spôsobom.​