Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekonomika LH > Nájom lesných pozemkov > Hodnoty koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis) platné od 1. januára 2021

Hodnoty koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis) platné od 1. januára 2021

Novela vyhlášky č. 207/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch (vyhláškou č. 143/2020 Z. z.), účinná od 01.01.2021, upravila vzorce na výpočet koeficientu Kc.

Zverejňujú sa dva koeficienty, a to koeficient vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a koeficient vývoja priemerných cien a nákladov pre listnaté dreviny (KClis), tieto koeficienty sú určené na základe údajov informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31. 12.2019.

Hodnota koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov

pre ihličnaté dreviny, KCihl  platná od 01.01.2021 je  0,82.

Hodnota koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov

pre listnaté dreviny,  KClis  platná od 01.01.2021 je 1,20.

Od 1.1.2021 je k určeniu vlastnej hodnoty koeficientu Kc, podľa vzorca uvedeného vo Výstupe č. 7 prílohy vyhlášky, potrebné za každý porast, ktorý je predmetom nájomného vzťahu zistiť  konkrétne údaje z programu starostlivosti o lesy, alebo z projektu starostlivosti o les, a to údaje o zastúpení ihličnatých drevín (%ihl) v lesnom poraste a o zastúpení listnatých drevín (%lis) v lesnom poraste (pre ktorý sa určuje nájom). Následne sa tieto údaje vložia do vzorca pre určenie konečnej hodnoty koeficientu Kc platného pre daný porast; vzorec je uvedený nižšie.

Každý subjekt, ktorý bude určovať výšku nájomného k lesným pozemkov podľa vyhlášky č. 207/2019 Z. z. v znení vyhlášky č. 143/2020 Z. z.  (Výstupu č. 7 prílohy vyhlášky) si hodnotu koeficientu Kc vypočíta  sám, a to tak, že hodnotu KC určí  ako vážený aritmetický priemer zverejnených hodnôt koeficientov vývoja priemerných cien a nákladov pre ihličnaté dreviny (KCihl) a pre listnaté dreviny (KClis), s doplnením vlastných údajov o zastúpení ihličnatých drevín (%ihl) a listnatých drevín (%lis) v lesnom poraste, ktorý je predmetom nájmu, nasledovne: