Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Ekonomika LH > Nájom lesných pozemkov > Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov

 Hodnota Koeficientu vývoja priemerných cien a nákladov (KC) platná od 1. augusta 2019  

Koeficient vývoja priemerných cien a nákladov (Kc), určený podľa postupu uvedeného vo Výstupe č. 7 vyhlášky č. 207/2019 Z. z.  ktorou sa ustanovuje spôsob určenia výšky nájomného k lesným pozemkom za hospodárenie v lesoch bol určený na základe údajov z Informačného systému lesného hospodárstva so stavom k 31.12.2018 a  predstavuje hodnotu

KC = 0,99.

Zverejnený koeficient sa ako hodnota vývoja priemerných cien a nákladov (KC) bude pri výpočte nájomného uplatňovať dovtedy, kým nebude zverejnený nový koeficient po uplynutí príslušného kalendárneho roka a spracovaní podkladov potrebných na jeho určenie.​