Atlas drevín

Zoznam drevín, ich číselných kódov a skratiek

Doteraz používané skratky drevín (t. j. stromovitých drevín) boli dané Vyhláškou MPSR č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii. Pre vyhotovenie LHP so začiatkom platnosti od. 1.1.2006 a nasledujúce (vonkajšie – terénne práce v roku 2005) sa v hospodárskej úprave lesov pri opise porastov zavádza nový, aktualizovaný zoznam (číselník) lesných drevín tak, aby bol v súlade s prílohou č. 1  k zákonu č. 217/2004 Z.z [1] v znení zákona 545/2004 Z. z. [2] „Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov a skratiek“. Táto úprava odstraňuje viaceré nedostaky predchádzajúceho číslenika, hoci stále nerozlišuje všetky domáce druhy drevín. V tejto súvislosti upozorňujeme, že po zavedení nových skratiek bude trvať 10 rokov (celý cyklus obnov LHP), kým databázy Lesoprojektu budú obsahovať údaje o týchto drevinách za celé územie Slovenska. Dovtedy budú k dispozícii údaje za niektoré dreviny len podľa starých, už neplatných, skratiek :
 
Skratka Názov Názov latinský Viac informácií
SM Smrek obyčajný Picea abies, syn. Picea excelsa rozlišovanie domácich ihličnanov
SP Smrek pichľavý Picea pungens
SO Smrek omorikový Picea omorica
JD Jedľa biela Abies alba
JO Jedľa obrovská Abies grandis
BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
BC Borovica čierna Pinus nigra
BB Borovica barinná Pinus uncinata
BS Borovica Banksova Pinus banksiana
KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo ssp. mughus
VJ Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
DG Borovica tisolistá (duglaska) Pseudotsuga menziesii
LB Borovica limbová (limba) Pinus cembra
SC Smrekovec opadavý Larix decidua
SJ Smrekovec japonský Larix leptolepis
TX Tis obyčajný Taxus baccata
DZ Dub zimný
(priraďujú sa sem aj dub žltkastý a dub mnohoplodý)
Quercus petraea
(Quercus dalechampii
Quercus polycarpa)
rozlišovanie dubov (foto)
DL Dub letný
(priraďuje sa sem aj dub sivozelený)
Quercus robur
(Quercus pedunculiflora)
DC Dub červený Quercus rubra
DP Dub plstnatý
(priraďuje sa sem aj dub jadranský)
Quercus pubescens
(Quercus virgiliana)
DX Dub močiarny Quercus palustris
DS Dub letný slavónsky Quercus robur ssp. slavonica
CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
BK Buk lesný Fagus sylvatica

buk + hrab (foto)

HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
JH Javor horský Acer pseudoplatanus rozlišovanie druhov javorov (foto)
JM Javor mliečny Acer platanoides
JP Javor poľný Acer campestre
JT Javor tatársky Acer tataricum
JI javor introdukovaný Acer sp. (introdukované druhy)
JJ Javorovec jaseňolistý Negundo aceroides, syn. Acer negundo foto+popis
JU Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia rozlišovanie druhov jaseňa (foto)
JS Jaseň štíhly (a jaseň úzkolistý) Fraxinus excelsior,
(a F. angustifolia)
JA Jaseň americký Fraxinus americana
Fraxinus pensylvanica
JK Jaseň manový Fraxinus ornus
PJ Pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima foto + popis
BH Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus glabra rozlišovanie druhov bresta (foto)
BP Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
VZ Brest väzový Ulmus laevis
BD Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa
AG Agát biely Robinia psedoacacia foto + popis
BR Breza previsnutá (syn. B. bradavičnatá) Betula pendula (syn. Betula verrucosa) rozlišovanie druhov brezy (foto)
BA Breza plstnatá Betula pubescens
JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa rozlišovanie druhov jelše (foto)
JX Jelša sivá Alnus incana
JZ Jelša zelená Alnus viridis
VB Vŕba biela Salix alba rozlišovanie vŕb (foto)
VF Vŕba krehká Salix fragilis
VK vŕba krovitá Salix sp. - krovité druhy
VV Vŕba hlavová (vŕškovaná) Salix sp.
LM Lipa malolistá Tilia cordata rozlišovanie líp (foto)
LV Lipa veľkolistá Tilia platyphylos
OS Topoľ osikový (osika) Populus tremula rozlišovanie topoľov (foto)
TB Topoľ biely Populus alba
(Populus canescens)
TC Topoľ čierny Populus nigra
TI Topoľ I 214 Populus x euroamericana ( I 214 )
TR Topoľ Robusta Populus x euroamericana (Robusta)
CS Čerešňa vtáčia Cerasus avium rozlišovanie čerešní (foto)
MH Čerešňa mahalebková (mahalebka) Cerasus mahaleb
JB Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia rozlišovanie jarabín (foto)
MK Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
BX Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
OK Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
OC Orech čierny Juglans nigra rozlišovanie orechov (foto)
OV Orech vlašský Juglans regia
GJ Gaštan jedlý Castanea sativa
GK Pagaštan konský Aesculus hippocastanum foto + popis
TP Čremcha obyčajná (tŕpka) Padus avium, syn. Padus racemosa
PL Platan Platanus sp.
HR Hruška obyčajná Pyrus x pyraster
JN Jabloň planá (plánka) Malus x sylvestris
OH Orechovec hikória Carya sp.
BZ Baza čierna Sambucus nigra Rozlišovanie vysokých krov (foto)
DR Drieň obyčajný Cornus mas
HJ Hloh jednosemenný Crataeus monogyna
HO Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha
Zrušené súhrnné skratky, ktoré po ukončení 10 ročného obnovného cyklu LHP zaniknú
Skratka
Slovenský názov
 
Skratka
Slovenský názov
DB
spoločné označenie pre domáce druhy dubov zahrnutých pod skratky DL a DZ
 
LP
spoločné označenie pre lipu veľkolistú a lipu malolistú
VR
spoločné označenie pre všetky domáce druhy vŕb
 
TD
spoločné označenie pre domáce druhy topoľov (topoľ biely, t. čierny a t. sivý)
TS "topoľ šľachtený" - spoločné označenie pre kultivary topoľov
 

[1]   zákon NRSR  o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
[2]   zákon ktorým sa mení zákon NRSR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,