Atlas drevín

Zoznam drevín, ich číselných kódov a skratiek

Doteraz používané skratky drevín (t. j. stromovitých drevín) boli dané Vyhláškou MPSR č. 31/1999 Z.z. o lesnej hospodárskej evidencii. Pre vyhotovenie LHP so začiatkom platnosti od. 1.1.2006 a nasledujúce (vonkajšie – terénne práce v roku 2005) sa v hospodárskej úprave lesov pri opise porastov zavádza nový, aktualizovaný zoznam (číselník) lesných drevín tak, aby bol v súlade s prílohou č. 1  k zákonu č. 217/2004 Z.z [1] v znení zákona 545/2004 Z. z. [2] „Zoznam lesných drevín, ich číselných kódov a skratiek“. Táto úprava odstraňuje viaceré nedostaky predchádzajúceho číslenika, hoci stále nerozlišuje všetky domáce druhy drevín. V tejto súvislosti upozorňujeme, že po zavedení nových skratiek bude trvať 10 rokov (celý cyklus obnov LHP), kým databázy Lesoprojektu budú obsahovať údaje o týchto drevinách za celé územie Slovenska. Dovtedy budú k dispozícii údaje za niektoré dreviny len podľa starých, už neplatných, skratiek :
 
Skratka Agregovaná drevina* Názov Názov latinský Viac informácií
SM SM Smrek obyčajný Picea abies, syn. Picea excelsa rozlišovanie domácich ihličnanov
SP SM Smrek pichľavý Picea pungens
SO SM Smrek omorikový Picea omorica
JD JD Jedľa biela Abies alba
JO JD Jedľa obrovská Abies grandis
BO BO Borovica lesná (sosna) Pinus sylvestris
BC BO Borovica čierna Pinus nigra
BB BO Borovica barinná Pinus uncinata
BS BO Borovica Banksova Pinus banksiana
KS KS Borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo ssp. mughus
VJ BO Borovica hladká (vejmutovka) Pinus strobus
DG JD Borovica tisolistá (duglaska) Pseudotsuga menziesii
LB OI Borovica limbová (limba) Pinus cembra
SC SC Smrekovec opadavý Larix decidua
SJ SC Smrekovec japonský Larix leptolepis
TX OI Tis obyčajný Taxus baccata
DZ DB Dub zimný
(priraďujú sa sem aj dub žltkastý a dub mnohoplodý)
Quercus petraea
(Quercus dalechampii
Quercus polycarpa)
rozlišovanie dubov (foto)
DL DB Dub letný
(priraďuje sa sem aj dub sivozelený)
Quercus robur
(Quercus pedunculiflora)
DC DB Dub červený Quercus rubra
DP DB Dub plstnatý
(priraďuje sa sem aj dub jadranský)
Quercus pubescens
(Quercus virgiliana)
DX DB Dub močiarny Quercus palustris
DS DB Dub letný slavónsky Quercus robur ssp. slavonica
CR CR Dub cerový (cer) Quercus cerris
BK BK Buk lesný Fagus sylvatica

buk + hrab (foto)

HB HB Hrab obyčajný Carpinus betulus
JH JV Javor horský Acer pseudoplatanus rozlišovanie druhov javorov (foto)
JM JV Javor mliečny Acer platanoides
JP JV Javor poľný Acer campestre
JT JV Javor tatársky Acer tataricum
JI JV javor introdukovaný Acer sp. (introdukované druhy)
JJ JV Javorovec jaseňolistý Negundo aceroides, syn. Acer negundo foto+popis
JU JS Jaseň úzkolistý Fraxinus angustifolia rozlišovanie druhov jaseňa (foto)
JS JS Jaseň štíhly (a jaseň úzkolistý) Fraxinus excelsior,
(a F. angustifolia)
JA JS Jaseň americký Fraxinus americana
Fraxinus pensylvanica
JK JS Jaseň manový Fraxinus ornus
PJ OL Pajaseň žliazkatý Ailanthus altissima foto + popis
BH BT Brest horský Ulmus montana, syn. Ulmus glabra rozlišovanie druhov bresta (foto)
BP BT Brest poľný (hrabolistý) Ulmus minor, syn. Ulmus carpinifolia
VZ BT Brest väzový Ulmus laevis
BD BT Brest sibírsky Ulmus pinnato-ramosa
AG AG Agát biely Robinia psedoacacia foto + popis
BR BR Breza previsnutá (syn. B. bradavičnatá) Betula pendula (syn. Betula verrucosa) rozlišovanie druhov brezy (foto)
BA BR Breza plstnatá Betula pubescens
JL JL Jelša lepkavá Alnus glutinosa rozlišovanie druhov jelše (foto)
JX JL Jelša sivá Alnus incana
JZ JL Jelša zelená Alnus viridis
VB VR Vŕba biela Salix alba rozlišovanie vŕb (foto)
VF VR Vŕba krehká Salix fragilis
VK VR vŕba krovitá Salix sp. - krovité druhy
VV VR Vŕba hlavová (vŕškovaná) Salix sp.
LM LP Lipa malolistá Tilia cordata rozlišovanie líp (foto)
LV LP Lipa veľkolistá Tilia platyphylos
OS TD Topoľ osikový (osika) Populus tremula rozlišovanie topoľov (foto)
TB TD Topoľ biely Populus alba
(Populus canescens)
TC TD Topoľ čierny Populus nigra
TI TS Topoľ I 214 Populus x euroamericana ( I 214 )
TR TS Topoľ Robusta Populus x euroamericana (Robusta)
CS OL Čerešňa vtáčia Cerasus avium rozlišovanie čerešní (foto)
MH OL Čerešňa mahalebková (mahalebka) Cerasus mahaleb
JB OL Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia rozlišovanie jarabín (foto)
MK OL Jarabina mukyňová (mukyňa) Sorbus aria
BX OL Jarabina brekyňová (brekyňa) Sorbus torminalis
OK OL Jarabina oskorušová (oskoruša) Sorbus domestica
OC OL Orech čierny Juglans nigra rozlišovanie orechov (foto)
OV OL Orech vlašský Juglans regia
GJ OL Gaštan jedlý Castanea sativa
GK OL Pagaštan konský Aesculus hippocastanum foto + popis
TP OL Čremcha obyčajná (tŕpka) Padus avium, syn. Padus racemosa
GT OL Gledíčia trojtŕňová Gleditsia triacanthos
PL OL Platan Platanus sp.
HR OL Hruška obyčajná Pyrus x pyraster
JN OL Jabloň planá (plánka) Malus x sylvestris
OH OL Orechovec hikória Carya sp.
BZ OL Baza čierna Sambucus nigra Rozlišovanie vysokých krov (foto)
DR OL Drieň obyčajný Cornus mas
HJ OL Hloh jednosemenný Crataeus monogyna
HO OL Hloh obyčajný Crataegus oxyacantha

Agregovaná drevina* - používa sa v informačnom systéme lesného hospodárstva

Zrušené súhrnné skratky, ktoré po ukončení 10 ročného obnovného cyklu LHP zaniknú
Skratka
Slovenský názov
 
Skratka
Slovenský názov
DB
spoločné označenie pre domáce druhy dubov zahrnutých pod skratky DL a DZ
 
LP
spoločné označenie pre lipu veľkolistú a lipu malolistú
VR
spoločné označenie pre všetky domáce druhy vŕb
 
TD
spoločné označenie pre domáce druhy topoľov (topoľ biely, t. čierny a t. sivý)
TS "topoľ šľachtený" - spoločné označenie pre kultivary topoľov
 

[1]   zákon NRSR  o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov
[2]   zákon ktorým sa mení zákon NRSR č. 259/1993 Z.z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov,