Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > HÚL > Hospodárska úprava

Hospodárska úprava

Hospodárska úprava lesov (HÚL) je najdôležitejšou disciplínou lesného hospodárstva, od ktorej sa odvíjajú všetky ďalšie lesnícke činnosti. Hovorí sa o nej ako o "kráľovskej" lesníckej disciplíne.

Termín „hospodárska úprava lesov“ má svoj pôvod v Strednej Európe, v nemecky hovoriacich krajinách. Anglofónne krajiny ju nazývajú Forest Management, čo znamená aj hospodárenie v lesoch alebo riadenie lesného hospodárstva.

Hospodárska úprava lesov (HÚL)
ako vedná disciplína a zároveň aj praktická činnosť je zameraná najmä na zisťovanie stavu a vývoja lesov, sledovanie, hodnotenie, určovanie cieľov a plánovanie trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Toto poslanie, ciele a úlohy musí plniť pri veľmi zložitom zosúlaďovaní záujmov vlastníkov, resp. obhospodarovateľov lesov s verejným záujmom.
Prostredníctvom HÚL, ako jedného z rozhodujúcich nástrojov odborného a trvalého hospodárenia v lesoch, sa zabezpečuje zároveň dlhodobý rozvoj lesníctva.

Hlavným cieľom hospodárskej úpravy lesov (HÚL)
je zistiť stav lesných porastov, ich vývoj a navrhnúť opatrenia, ktoré odporúčajú hospodáriť v lesných porastoch spôsobom zabezpečujúcim výnos z lesných pozemkov pri dodržaní zabezpečenia ostatných funkcií lesov (ochrana pôdy, ochrana vodných zdrojov či podzemných alebo povrchových, rekreačné funkcie lesa a pod.)

  • Kategorizácia lesov - rieši zaradenie priestorových jednotiek rozdelenia lesa,
  • Priestorová úprava lesa - navrhuje priestorové rozdelenie lesa na hospodársko-úpravnícke jednotky (od jednotlivých porastov až po veľké hospodárske celky), odporúča priestorové umiestňovanie pestovateľských/obnovných zásahov do porastov, rozčlenenie lesných porastov a komplexov,
  • Časová úprava lesa - rieši časovú rámec plánovania ťažbových a pestovateľských zásahov do lesných porastov, tak aby sa dosiahli požadované ciele hospodárenia,
  • Ťažbová úprava lesa - určuje objem ťažby (obnovnej aj výchovnej) a jej plynulosť tak, aby sa zabezpečila dlhoročná vyrovnanosť objemu ťažieb dreva pri optimálnom využívaní produkčného potenciálu lesných porastov a ich trvalom plnení ostatných (mimoprodukčných) funkcií lesa.