Súhrnné informácie 2014

Súhrnné informácie o stave lesov SR - stav k 31. 12. 2014

Súhrnné informácie o lesoch SR (SISL) sú elaboráty s obsahom agregovaných údajov o stave a vývoji lesov SR. Spracovávajú sa z údajov platných Programov starostlivosti o les (PSL), ktoré sa každoročne obnovujú na 1/10 výmery lesných pozemkov SR (PSL s ukončenou platnosťou). Okrem údajov z PSL sú v SISL spracované aj údaje o vykonaných hospodárskych opatreniach v roku. Vstupným dokladom sú evidenčné výkazy, ktoré každoročne vyhotovujú a predkladajú na spracovanie všetci obhospodarovatelia lesov.