Výmera lesov na Slovensku

Pred osídlením územia Slovenska človekom pokrývali lesy viac ako 95 % nášho územia. S príchodom človeka do Západných Karpát dochádzalo postupne k odlesňovaniu územia, ktoré vyvrcholilo v 16. až 17.storočí. Od prelomu 19. a 20. storočia sa výmera lesov dlhodobo zvyšuje. Lesnatosť v jednotlivých regiónoch Slovenska je však veľmi rozdielna. Najnižšiu lesnatosť majú nížiny a urbanisticky intenzívne využívané územia ako napr. Podunajská a Východoslovenská nížina, naproti tomu vysokou lesnatosťou sa vyznačujú územia napr. Vihorlatských vrchov. Nízke Tatry, Spišsko – gemerský kras.

 

Rozloha Slovenska je 4 903 397 ha z ktorej pripadá na:

 

vodné plochy                               93 325 ha

les                                           2 006 939 ha

ostatné pozemky                       872 563 ha

poľnohospodársku pôdu         1 930 570 ha

 

Výmera lesov na Slovensku