Ekologické vlastnosti drevín

Ekologické vlastnosti hlavných drevín a ich pôvodnosť na Slovensku

Nasledujúca tabuľka poskytuje základné informácie o našich stromovitých drevinách. Pre jej pochopenie si treba uvedomiť nasledujúce skutočnosti:

 • ekologická amplitúda každej dreviny je širšia než by sa zdalo z jej areálu výskytu – popri limitujúcich faktoroch prostredia je výskyt dreviny závislý aj na výsledkoch jej kompetície (súťaže) s inými drevinami,
 • hlavné kompetičné zákonitosti:
  • tienivejšia drevina vytláča menej tienivú (pri obnove aj priamo pri spolužití),
  • zmladenie dreviny lepšie znášajúcej tieň prežíva ľahšie ako zmladenie dreviny, ktorá tieň neznáša,
  • vyššia drevina vytláča nižšiu (pri spolužití),
  • dlhovekejšia drevina pri nerušenom vývoji postupne prevládne nad krátkovekejšou, krátke rubné doby naopak zvýhodňujú krátkovekejšie dreviny,
  • drevina so schopnosťou tvoriť v rubnom veku pňové výmladky prevládne nad drevinou bez tejto schopnosti,
 • chýbanie nepôvodných druhov na Slovensku často nebolo spôsobené faktormi prostredia ale len procesom šírenia drevín a geografickými bariérami, preto sú tieto druhy často schopné u nás bez problémov existovať a dokonca ohrozovať naše pôvodné druhy drevín.

  Tab. Ekologické vlastnosti hlavných drevín a ich pôvodnosť na Slovensku

Drevina Tienivosť Schopnosť znášať tieň Výška Vek Pňová výmladnosť Limitujúce faktory Poznámka
buk lesný Fagus sylvatica silná dobrá vysoký dlhoveký

 

200 r.
len v mladom veku Neznáša presychanie pôd ani ich zamokrenie. Neznáša neskoré a extrémne mrazy, horná hranica výskytu je však daná krátkosťou vegetačného obdobia. Menej mu vyhovujú kyslé stanovištia. Na Slovensku pôvodný, nachádza tu natoľko ideálne podmienky, že je ho možno považovať za našu „drevinu č. 1“. Vo svojom optime (stredné horské polohy) vytvára nezmiešané porasty, v ktorých často jeho agresivita znemožňuje dokonca aj rozvoj bylinnej vrstvy.
smrek obyčajný Picea abies silná stredná veľmi vysoký dlhoveký

 

300 r.

žiadna Neznáša teplé a vlhké zimy (trpí hnilobami), neznáša sucho. Jeho výskyt na nevhodných lokalitách často limitujú škodlivé činitele (vietor, sneh, hmyz) a zlá prirodzená obnova na živných stanovištiach Na Slovensku pôvodný, keďže je značne mrazuvzdorný a stačí mu krátke vegetačné obdobie, najlepšie sa vie presadiť vo vyšších polohách. Nezmiešané porasty vytvára v blízkosti hornej hranice lesa. Umelé smrekové monokultúry však boli zakladané aj v nižších polohách.
jedľa biela Abies alba silná vynikajúca veľmi vysoký veľmi dlhoveká

 

400 r.

žiadna Neznáša neskoré a extrémne mrazy (je však odolnejšia ako buk), neznáša hrebeňovú klímu, neznáša presychanie pôd. Zle znáša krátke rubné a obnovné doby. Na Slovensku pôvodná a je našou najproduktívnejšou drevinou. Jej obnova prebieha pomaly, v prírodných lesoch však bola schopná dosiahnuť vysoké zastúpenie vďaka svojej dlhovekosti.
dub zimný Quercus petraea stredná stredná vysoký veľmi dlhoveký

 

nad 400 r.

dobrá až do 80 – 90 rokov Konkurencia tiennejších drevín, najmä buka. (Nebyť tejto, bol by schopný vystupovať podstatne vyššie do hôr.) Je menej mrazuvzdorný než dub letný. V posledných desaťročiach ho decimujú tracheomykózy. Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese bol v nižších polohách dominantný. V hospodárskom lese ho vytláčajú krátkovekejšie dreviny s rýchlejším postupom obnovy (cer, hrab a introdukovaný agát). Na Slovensku od duba zimného aj dub žltkastý (Q. dalechampii) a dub mnohoplodý (Q. polycrapa)
dub letný Qeurcus robur stredná stredná vysoký veľmi dlhoveký

 

nad 400 r.

  Hlavne konkurencia tiennejších drevín. Je menej tolerantný k suchu ako dub zimný, preto rastie najmä na vlhších pôdach. Na Slovensku pôvodný. Tvorí významnú prirodzenú zložku lužných lesov. Na Slovensku od neho odlišujeme aj dub zelenkastý Q. pedunculiflora
dub cerový (cer) Quercus cerris stredná stredná vysoký strednoveký dobrá až do 80 – 90 rokov Hlavne konkurencia tiennejších drevín a malá mrazuvzdornosť. V prirodzených lesov sa ťažko presadzoval voči dlhovekejším drevinám. Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese tvoril len prímes v porastoch duba zimného. Pri kratších rubných dobách sa vďaka jeho častým semenným rokom a dobrej výmladnosti stáva často až dominantným. Pri globálnom otepľovaní ťaží aj zo svojej odolnosti voči suchu.
dub plstnatý Quercus pubescens stredná stredná nízky až stredne vysoký strednoveký   Konkurencia tiennejších drevín a malá mrazuvzdornosť. Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese sa presadil len na najsuchších stanovištiach, kde dub zimný už nedosahoval plnú výšku. Na Slovensku od duba plstnatého odlišujeme aj dub jadranský Q. virgiliana.
hrab obyčajný Carpinus betulus silná dobrá stredne vysoký krátkoveký dobrá Konkurencia vyšších drevín a relatívna vlhkomilnosť (oproti dubu a ceru). Na Slovensku pôvodný. V prírodnom lese tvoril spravidla spodnú etáž pod dubom (obnove duba nebránil vďaka svojej krátkovekosti) alebo prímes v bučinách. Pri kratších dobách sa vďaka dobrej plodivosti a výmladnosti stáva agresívnym.
agát biely Robinia     pseudoacacia malá malá až stredná stredne vysoký krátkoveký veľmi dobrá (koreňová po celý život) Konkurencia tiennych drevín, slabá mrazuvzdornosť, menšia odolnosť voči suchu. Na Slovensko introdukovaný z Ameriky. Rastie tu však veľmi dobre a na mnohých miestach vytláča pôvodné dreviny. Okrem dobrej plodivosti a výmladnosti sa presadzuje aj tým, že aktívne mení stanovište (zvyšuje obsah dusíka v pôde). Veľmi poškodzuje biodiverzitu.
borovica lesná Pinus sylvestris malá malá vysoká dlhoveká žiadna Okrem konkurencie tiennych drevín prakticky žiadne. Je schopná rásť na najrôznejších stanovištiach od brál a suchých pieskov až po rašeliniská. Je veľmi mrazuvzdorná. Na Slovensku pôvodná, zdatnejšími konkurentmi však bola vytlačená na najextrémnejšie stanovištia. Je schopná presadiť sa ako pionierska drevina na pasienkoch a rozsiahlych holinách. Umelé boriny sa pestujú aj na priaznivejších stanovištiach, tu však býva problémom nájsť vhodný ekotyp.
borovica čierna Pinus nigra stredná malá veľmi vysoká dlhoveká žiadna Okrem konkurencie tiennych drevín aj slabšia mrazuvzdornosť (oproti borovici lesnej). V poslednej dobe veľmi trpí hubovými ochoreniami, ktoré spôsobujú jej ústup z porastov. Na Slovensko pravdepodobne introdukovaná z Rakúska (tu však siaha takmer k našim hraniciam). U nás však rastie dobre, na vápencoch nižších polôh dokonca lepšie ako borovica lesná. Jej vplyv na pôvodnú biodiverzitu je malý.
borovica limba Pinus cembra stredná stredná stredne vysoká veľmi dlhoveká

 

  1000 r.

žiadna Konkurencia vyšších a tiennejších drevín a vyššie nároky na vlhkosť. Na Slovensku pôvodná, zachovala sa však iba v najvyšších horách. Na rozdiel od Álp u nás netvorí samostatný vegetačný stupeň ale len prímes v nezapojených smrečinách a v kosodrevine.
borovica horská (kosodrevina) Pinus mugo silná malá ker dlhoveká žiadna Okrem neschopnosti konkurovať stromovitým drevinám je aj pomerne náročná na vlhkosť. Na Slovensku pôvodná, v najvyšších horách tvorí samostatný vegetačný stupeň nad hranicou lesa (resp. nad stromovou hranicou).
smrekovec   opadavý Larix decidua malá malá vysoký dlhoveký

 

400 r.

žiadna Najmä konkurencia tiennych a tieniacich drevín. Na Slovensku pôvodný, avšak iba v najvyšších pohoriach. Na rozdiel od Álp u nás netvorí samostatný vegetačný stupeň ale len prímes v nezapojených lesoch, ojedinele aj v kosodrevine. Umelé porasty sú zakladané aj  v nižších polohách – problémom je nájsť vhodný ekotyp.
jaseň štíhly Fraxinus excelsior stredná stredná vysoký dlhoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Oba druhy na Slovensku pôvodné, dlho sa nerozlišovali. J. úzkolistý je skôr lužným druhom, J. úzkolistý sa vyskytuje na suťovitých stanovištiach a na brehoch potokov. Vďaka svojej dobrej plodivosti je schopný dočasne prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
jaseň úzkolistý Fraxinus excelsior malá stredná (slabšia než u duba letného) stredne vysoký dlhoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín.
jaseň manový Fraxinus ornus stredná stredná (znáša zátieň duba plstnatého) nízky krátkoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Na Slovensku pôvodný v panónskej oblasti. Kvôli svojej malej výške so hojnejšie vyskytuje len v nezapojených porastoch.
javor horský Acer pseudoplatanus silná až stredná v mladosti dobrá, neskôr klesá vysoký dlhoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je menej mrazuvzdorný a náročnejší na vlhkosť ako javor mliečny. V mladosti ho poškodzuje zver. Na Slovensku pôvodný, považuje sa za horskú drevinu, vyskytuje sa však aj v lužných lesoch. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka , vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
javor mliečny Acer platanoides silná stredná vysoký dlhoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je mrazuvzdornejší a menej náročný na vlhkosť ako javor horský. V mladosti ho poškodzuje zver. Na Slovensku pôvodný, považuje sa skôr za strom nížin, vystupuje však pomerne vysoko do hôr. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka, vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
javor poľný Acer campestre stredná stredná stredne vysoký krátkoveký  

 

 

 

 

 
Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je pomerne náročný na teplo. Na Slovensku pôvodný, vyskytuje sa najmä v nižších polohách. Kvôli svojej malej výške so hojnejšie vyskytuje len v narušených porastoch.
javor tatársky Acer tataricum stredná stredná (znáša zátieň duba) nízky strom až ker krátkoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Je náročný na teplo. Na Slovensku pôvodný, vyskytuje sa len v nižších polohách. Miestami dosahuje stromovitý vzrast.
lipa malolistá Tilia cordata spočiatku silná stredná stredne vysoká dlhoveká dobrá Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Na Slovensku pôvodná, je kontinentálnejšia ako l. veľkolistá, častejšia v nížinách, vystupuje však aj do hôr. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
lipa veľkolistá Tilia platyphylos spočiatku silná stredná vysoká strednoveká dobrá Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Náročnejšia na vlhkosť a menej mrazuvzdorná ako l. malolistá. Na Slovensku pôvodná, je oceánickejšia ako l. malolistá, u nás častejšia v horách, nevystupuje však vysoko. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, vďaka dobrej plodivosti môže prevládnuť v intenzívne obhospodarovaných porastoch rôzneho typu.
brest drsný (horský) Ulmus glabra (montana) stredná stredná vysoký strednoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Na Slovensku pôvodný, u nás častejší v horách, nevystupuje však do najvyšších polôh. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach, v minulých desaťročiach ho zdecimovala grafióza brestov.
brest väzový Ulmus laevis stredná stredná stredne vysoký strednoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Pomerne teplomilný Na Slovensku pôvodný, vyskytuje sa len v nižších polohách. Prirodzene sa vyskytuje najmä na suťovitých stanovištiach a v blízkosti vodných tokov, považuje sa za odolný voči grafióze.
brest hrabolistý Ulmus minor stredná stredná nízky strednoveký   Najmä konkurencia vyšších a tiennejších drevín. Pomerne teplomilný Na Slovensku pôvodný, vyskytuje sa len v nižších polohách, prevažne v lužných lesoch. V minulých desaťročiach ho silno zdecimovala grafióza brestov. Znáša zasolenie pôd.

Zdroj: Zlatník 1978, Pagan, 1987, Lesoprojekt