Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > LH a ochrana prírody > Kategórie chránených území

Kategórie chránených území

Ochrana prírody sa prelína so všetkými hospodárskymi činnosťami v lese. Podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú z dôvodu ochrany prírody vyhlásené niektoré územia za chránené. Sú to:

  • chránená krajinná oblasť,
  • národný park,
  • chránený areál,
  • prírodná rezervácia,
  • prírodná pamiatka,
  • chránený krajinný prvok,
  • chránené vtáčie územie.

Na Slovensku existuje :

  • 14 chránených krajinných oblastí s celkovou výmerou 522 579 ha v rátane  ochranných pásem
  • 9 národných parkov s výmerou 317 890 ha k čomu treba prirátať ochranné pásma s výmerou 270 128 ha
  • 703 maloplošných chránených území s výmerou 103 466 ha k čomu treba prirátať ochranné pásmo s výmerou 4 795 ha

 

Názov národného parku

Výmera (ha)

Z toho výmera lesných pozemkov (ha)

Výmera ochranného pásma (ha)

Z toho výmera lesných pozemkov (ha)

Tatranský národný park

73 800

69 829

30 703

6 446

Pieninský národný park

3 750

1 377

22 444

10 492

NP Nízke Tatry

72 842

64 481

110 162

70 049

NP Slovenský raj

19 763

17 571

13 011

7 637

NP Malá Fatra

22 630

18 711

23 262

9 388

NP Muránska planina

20 318

17 507

21 698

14 401

NP Poloniny

29 805

26 996

10 973

5 671

NP Veľká Fatra

40 371

35 524

26 133

17 182

NP Slovenský kras

34 611

27 800

11 742

5 500

Spolu

317 890

279 796

270 128

146 766

 

Celková výmera území s vyšším ako 1.stupňom ochrany ( podľa zákona 543/2002 územná ochrana ustanovuje 5 stupňov ochrany) k 31.12.2006 má rozlohu 1 134 943 ha čo predstavuje cca 23 % územia Slovenska. Z týchto chránených území tvoria lesné pozemky cca 73% celkovej výmery.

 

Stupeň ochrany

Chránené územia

Výmera (ha)

% výmery SR

Lesnatosť %

2

CHKO, zóna „D“ CHKO Horná Orava: 491 260 ha, OP NP, zóna „D“ PIENAP: 267 052 ha

758 312

15,46

66,1

3

NP, zóna „C“ PIENAP : 247 354 ha, OP PR: 102 ha, OP NPR: 543 ha, OP PP : 159 ha, CHA: 597 ha, OP CHA: 2 419 ha Zóna „C“ CHKO Horná Orava:
14 793 ha

265 967

5,42

91,1

4

CHA: 4 575 ha, OP PR: 158 ha, PP: 884 ha, PR: 3 381 ha, OP NPR: 1 935 ha, OP PP : 48 ha, OP NPP 27 ha, Zóna „B“ PIENAP: 837 ha, NPP: 58 ha, NPR: 2 346 ha, Zóna „B“ CHKO Horná Orava: 3 356 ha

17 605

0,36

64,8

5

PR a súkromné PR: 9 466 ha, NPR: 81 393 ha, PP 659 ha, NPP: 1 ha, Zóna „A“ PIENAP: 277 ha, Zóna „A“ CHKO Horná Orava: 1 263 ha

93 059

1,9

74


Systém starostlivosti o chránené územia vychádzajú zo zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý podrobne stanovuje podmienky ochrany týchto území. Ciele a zásady takejto starostlivosti sú zapracované do lesných hospodárskych plánov a stávajú sa záväzné pre obhospodarovateľov lesa.
Princípy ochrany prírody sa však nedodržujú len v ochranných lesoch ale aplikovane sa podľa nich vlastníci lesov chovajú aj v lesoch osobitného určenia aj v lesoch hospodárskych.

Zoznam všetkých maloplošných chránených území - Štátny zoznam