Belgicko

Integrované obhospodarovanie prirodzených lesov vo Flámskych Ardenách

Projekt:

1/ LIFE00 NAT/B/007156 - Action Plan for conservation and restoration of three woods in the Flemish Ardennes

Implementujúca inštitúcia: World Wide Fund for Nature Belgium, Brussels

Štatút: mimovládna organizácia

Prípadová štúdia

Reťaz treťohorných vrchov sa tiahne z oblasti južne od Bruselu na západ smerom na Lille. V týchto tzv. „Flámskych Ardenách“ sa nachádzajú tri jadrové zóny: Ename, Everbeek, Grimminge. Vďaka ich reliéfu boli tieto vrchy v minulosti len zriedkavo využívané pre poľnohospodárstvo – výsledkom sú enklávy zachovalých druhovo bohatých lesov s prevahou jaseňa a jelše (nižšie polohy) a dubových bučín (svahové polohy).

Jedná sa o lesy s obmedzenou rozlohou (často menej než 500 ha) a oceánickou flórou so zastúpením druhov ako napr. zvonček Endymion non-scripta, zubovník Lathraea clandestine, resp. pestrou škálou vzácnych druhov ako slezinovky Chrysosplenium oppositifoliumC. alternifolium, praslička obrovská Equisetum telmateia a mihuľa potočná Lampetra planeri.

Problémy

Po stáročia sa tieto lesy a  človekom pretvorená okolitá krajina vyznačovali vysokým stupňom biodiverzity, a to aj napriek relatívne hustému osídleniu. Stav miestnych lesov sa začal zhoršovať po I. svetovej vojne, keď sa začali zavádzať rekonštrukčné programy, ktoré vyústili do intenzívnejších foriem obhospodarovania lesa založených na pestovaní relatívne homogénnych bukových kultúr a zavádzaní nových variet topoľov. Náhradou tradičného multifunkčného využívania lesov, ktorého významnou súčasťou bola aj pastva v lese, cyklickým obhospodarovaním s cieľom maximalizácie produkcie dreva sa potlačila typická bylinná vrstvu týchto lesov a následne sa znížila ich biodiverzita.

V tom istom čase sa zintenzívnilo aj využívanie priľahlých fariem čoho následkom bolo postupné odlesňovanie za účelom získania ornej pôdy. Odlesňovanie zhoršilo už predtým existujúcu fragmentáciu lesných biotopov a zredukovalo pôvodne bohaté okraje lesov so úzkych, ostro definovaných hraníc. Premena lúk a pasienkov na ornú pôdu pomiestne vyústila do zániku resp. eutrofizácie vodných tokov, vzniku výmoľovej erózie a zanášaniu potokov jemnými splaveninami. V súčasnosti degradácia časti pozemkov ďalej pokračuje v dôsledku nevhodných spôsobov využívania ich vlastníkmi.

Natuurpunt a Flámska vláda v minulosti venovali len obmedzenú pozornosť  otázkam zachovania prírodných hodnôt regiónu. V poslednom období je badať zmenu v ich postoji, ale k tomu aby sa ich snahy premietli aj do praktickej starostlivosti o lesy  je potrebné navrhované opatrenia dostať na kvalitatívne vyššiu úroveň. Z tohto dôvodu sa menované subjekty rozhodli ako partneri uchádzať o LIFE-Nature projekt zameraný na zachovanie a obnovu kľúčových oblastí vo Vlaamse bossen. Hlavným cieľom projektu bolo obnovenie vhodných foriem obhospodarovania lesov ako prostriedku na zvýšenie biodiverzity v lesoch. Ďalším z cieľov projektu bol výkup pozemkov za účelom scelenia existujúcich lesných enkláv do väčších celkov.

Príjemca projektu tiež považoval za dôležitú integráciu dostupných historických údajov do rekonštrukčných a ochranárskych cieľov projektu. Na tento účel využil dobre archivované historické údaje regiónu resp. ústne informácie od miestnych obyvateľov a  prírodovedcov.

Partnerstvo verejnosti s NGO

Širší krajinársky pohľad si vyžiadal partnerskú spoluprácu. NGO Natuurpunt, ktorá tento projekt zastrešovala, profitovala zo širokej spolupráce medzi miestnymi orgánmi ochrany prírody, kultúrneho dedičstva a pôdohospodárstva, niekoľkými výskumnými centrami, miestnou správou krajiny a samosprávami.

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetné územie vrátane lesov a intenzívne obrábanej pôdy bolo vyhlásené za lokalitu Natura 2000, projekt bol schopný adresne riešiť aj zložitý problém fragmentácie biotopov. Orgány ochrany prírody v spolupráci s agro-štrukturálnymi orgánmi (VLM) iniciovali vypracovanie strategického plánu („natuurlichtplan“) zameraného na integráciu potrieb ochrany prírody s cieľmi  hospodárenia  a využívania pôdy (najmä s poľnohospodárstvom) a  vytvorenie ekologických koridorov pre „Flámsku ekologickú sieť“.

Projektový tím taktiež vypracoval detailné menežmentové plány zamerané na návrh alternatívnych foriem hospodárenia pre jednotlivé prírodné rezervácie opierajúc sa pritom čiastočne aj o nazhromaždené historické údaje. Tento prístup medziiným tiež podnietil obnovenie pastvy dobytka v lesoch. Miestni farmári boli požiadaní o poskytnutie miestnych rás dobytka za účelom spásania zmiešaných lesno-trávnatých biotopov.

Spolu s vlastnými koňmi príjemcu (rasa Konik) dobytok farmárov v súčasnosti celoročne spása rozsiahle plochy lesov a priľahlých trávnych biotopov. Pravidelný režim spásania významným spôsobom obmedzil šírenie ostružín, podporil obnovu bylinnej vrstvy a vytvorenie malých čistiniek a otvorených slnečných plôch ideálnych pre motýle a ďalší hmyz. Zatiaľ neboli zaznamenané žiadne negatívne dopady na obnovu stromovej vegetácie.

Zvyšovanie výmery lesov

V rámci projektu sa podarilo nielen zvýšiť výmeru lesov ale vďaka ochote miestnych farmárov odpredať pozemky susediace s lesom tiež obnoviť pôvodné okraje lesa. Namiesto ostrých prechodov medzi lesom a poľnohospodárskymi pozemkami sa tak vytvorili pozvoľnejšie okraje lesa, ktoré umožňujú rozvoj typických krovín spolu s na ne naviazanou flórou a faunou. Miestne samosprávy súhlasili s rozšírením výmery lesov a vytvorením koridorov pre divožijúce organizmy pod už existujúcimi cestami.

Príjemca tiež využil možnosť spolupracovať s miestnymi úradmi pre ochranu krajiny s cieľom integrácie výsledkov projektu do širšieho konceptu poľnohospodárskeho využívania oblasti a  vytvorenia vhodných biotopov obojživelníkov (jazierka) v tesnej blízkosti chráneného územia. Práca v širšom kontexte však so sebou priniesla aj nové výzvy ako napr. problém infiltrácie znečistených vôd, erózie pôdy a pod., ktoré bude v budúcnosti potrebné riešiť.

Podpora novej lesníckej politiky

Tento projekt úspešne demonštroval ako môže byť lesné hospodárstvo zamerané na produkciu dreva prispôsobené pre potreby integrovaného manažmentu zameraného na skĺbenie záujmov ochrany prírody, rekreácie a ochrany kultúrnych hodnôt krajiny. Príjemca vynaložil veľa úsilia na propagáciu navrhnutého prístupu. Nie je preto prekvapením, že niekoľko rokov po skončení projektu Flámska regionálna vláda udelila projektu cenu národného kultúrneho dedičstva.