Sústava Natura 2000 SK

Sústava Natura 2000 na Slovensku

V júli 2003 vláda SR schválila Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území a v marci 2004 Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu. V nadväznosti na tieto dokumenty vláda SR v apríli 2008 schválila materiál Prehodnotenie sústavy Natura  2000 – chránené vtáčie územia a územia európskeho významu. 

Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území obsahuje 38 chránených vtáčích území, ktorých rozloha sa pohybuje od 60 ha (Dubnické štrkovisko) až po 128 014 ha (Volovské vrchy), pričom priemerná rozloha je 32 541 ha. Celková výmera navrhovaných chránených vtáčích území zaberá 1 236 545 ha (12 365,5 km2), čo je 25,2 % územia Slovenskej republiky. Prekryv so súčasnou sieťou chránených území je 55,15 %. 

Zoznam chránených vtáčích území: 

1.Boheľovské rybníky

2.Bukovské vrchy

3.Cerová vrchovina a Rimavská kotlina

4.Dolné Pohronie

5.Dolné Považie

6.Dubnické štrkovisko

7.Dunajské luhy

8.Horná Orava

9.Košická kotlina

10.Kráľová

11.Laborecká vrchovina

12.Lehnice

13.Malá Fatra

14.Malé Karpaty

15.Medzibodrožie

16.Morava

17.Muránska planina a Stolické vrchy

18.Nízke Tatry

19.Ostrovné lúky

20.Parížske močiare

21.Poiplie

22.Poľana

23.Pusté Úľany - Zeleneč

24.Senné

25.Slanské vrchy

26.Sĺňava

27.Slovenský kras

28.Strážovské vrchy

29.Sysľovské polia

30.Tatry

31.Tríbeč

32.Trnavské rybníky

33.Veľká Fatra

34.Veľkoblahovské rybníky

35.Vihorlat

36.Volovské vrchy

37.Východoslovenská rovina

38.Žitavský luh

Národný zoznam území európskeho významu obsahuje 381 lokalít. Na stránke Štátnej ochrany prírody www.sopsr.sk/natura je prehliadač, kde je možné si jednotlivé územia vyhľadať. 

 Z pohľadu lesného hospodárstva je dôležitým faktom skutočnosť, že ani jedna z uvedených smerníc explicitne priamo nezakazuje hospodárenie v územiach Natura 2000. Zaradenie území do sústavy Natura 2000 neznamená zákaz využívania územia – režim jeho ochrany závisí od predmetu ochrany konkrétneho územia. Obmedzenia využívania území Natura 2000 sú dané stupňom ochrany resp. v prípade chránených vtáčích území sú určené zakázané činnosti. Práve naopak, systematické obhospodarovanie území je podmienkou zachovania niektorých druhov a biotopov ako napríklad lúk a na ne naviazaných druhov. Uvedená skutočnosť sa týka aj niektorých lesných biotopov (pozri príklady manažmentu biotopov). 

Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke Štátnej ochrany prírody www.sopsr.sk

Oficiálna stránka EÚ k problematike sústavy Natura 2000 http://ec.europa.eu/environment/nature