Švédsko

Rekonštrukcia listnatých lesov v Národnom parku Söderåsen

Projekt:  

LIFE02 NAT/S/008483  - Restoration of deciduous forest in Söderåsen National Park 

Implementujúca inštitúcia: Länsstyrelsen i Skåne Län / Söderåsens Nationalpark, Ljungbyhed 

Štatút: regionálna správa 

Prípadová štúdia 

Druhovo bohaté listnaté opadavé lesy s prevahou duba, buka, jaseňa a brestu predstavujú záverečné sukcesné štádium lesa (klimax) v mnohých častiach strednej a západnej Európy. 

Po celé stáročia boli tieto stanovištia premieňané na poľnohospodárske pozemky, a neskôr, spolu s rozvojom moderného lesníctva, bola väčšina zostávajúcich prírodných lesov silno ovplyvnená zásahmi lesníkov a dokonca nahradená umelými porastmi (plantážami). Tento vývoj často vyústil do premeny pôvodne listnatých porastov na kultúry ihličnatých drevín.  

Navyše pri tomto kroku boli vysádzané dreviny rôznych proveniencií vrátane introdukovaných cudzokrajných druhov. Toto malo významný dopad a viedlo k stratám biodiverzity vo väčšine dnešných lesnatých oblastí Európy. 

NP Söderåsen, nachádzajúci sa v kraji Skåne v najjužnejšej časti Švédska, s jedným z posledných území so súvislými zachovalými plochami druhovo bohatých listnatých lesov v severnej Európe. Hoci väčšina týchto lesov bola v minulosti ovplyvnená hospodárením, vedenie parku to nevidelo ako prekážku na spustenie veľkoplošného rekonštrukčného projektu už krátko po jeho vyhlásení v r. 2001. 

Kľúčový východiskom bola skutočnosť, že dlhodobá stratégia zachovania listnatých lesov by sa nemala koncentrovať len na pasívnu ochranu zostávajúcich fragmentov lesov, ale aj na identifikáciu možných spôsobov nahradenia existujúcich ihličnatých plantáží listnatými lesmi. Príjemca výsledkov projektu mal plnú kontrolu na využívaním pôdy nakoľko územie národného parku bolo vo verejnom vlastníctve. Táto skutočnosť umožnila v rámci projektu prakticky overiť rôzne metódy premeny nepôvodných plantáží a takto získať dôležité skúsenosti v budúcnosti prakticky využiteľné aj v iných oblastiach Švédska. 

Pre tento projekt nebolo ustanovené nijaké formálne partnerstvo, jeho strategický význam bol však dokumentovaný skutočnosťou, že Swedish Environmental Protection Board (štátna agentúra) poskytol 96% národného kofinancovania projektu.  

Testovanie inovatívnych metód a ich zavádzanie do praxe 

Od svojho začiatku v r. 2002 sa projekt zameral na testovanie rôznych metód rekonštrukcie s cieľom zamedziť ďalšiemu zhoršovaniu stavu lesných biotopov. Navrhnuté zásahy sa sústredili na odstraňovanie smrekových plantáží, odstraňovanie smrekovej spodnej etáže z existujúcich listnatých lesov a zraňovanie pôdneho povrchu.  Cieľom týchto opatrení bolo zlepšiť podmienky pre obnovu listnatých stromov. Ďalšie opatrenia smerovali  k sadbe a príprave žaluďov a bukvíc pre umelú obnovu sejbou. 

Ambíciou projektu bolo do jeho ukončenia zvrátiť nepriaznivý trend vývoja porastov smerom k priaznivejšiemu stravu z hľadiska ochrany prírody na výmere 1070 ha (cca 2/3 výmery národného parku). Realizované opatrenia boli najefektívnejšie v bučinách resp. lužných lesoch, treba si však uvedomiť,  že očakávaný konečný výsledok v podobe zlepšeného stavu z hľadiska ochrany prírody je dlhodobým cieľom v časovom horizonte najbližších 20-30 rokov (rozhodne nie skôr). 

Jednou z výziev projektu bolo vyhnúť sa poškodeniu pôdy počas rekonštrukčných prác. Z tohto dôvodu sa v rámci projektu otestovali metódy šetrné k životnému prostrediu predstavujúce alternatívu k bežne používaných lesným mechanizačných prostriedkom. Toto zahŕňalo napr. využívanie koní namiesto traktorov resp. ďalších mechanizmov, alebo využitie miestnej rasy svíň (tzv. Linderödska sviňa) pre zraňovanie pôdy. Toto je v súlade s historickou tradíciou platnou až do 30-tych rokov minulého storočia, keď sa svine nechávali pásť v miestnych bučinách a dubinách požierajúc bukvice a žalude. 

Po celkovom zhodnotení navrhnutých alternatív projektový tím dospel k záveru, že aj napriek nesporným výhodám alternatívnych prístupov je využívanie ľahkých mechanizmov v súčasnosti dostupných na trhu je nielen časovo a finančne efektívnejšie ako spoliehanie sa na tradičné metódy ale tiež nespôsobuje žiadnu stratu očakávaných prínosov pre ochranu prírody.  

Spolu s metódami rekonštrukcie boli testované aj nástroje na postupné zlepšovanie stavu rôznych druhov postihnutých zhoršovaním stavu prirodzených listnatých lesov. Ich zoznam obsahuje 63 vzácnych druhov hmyzu, 22 druhov machorastov, 36 druhov húb ako aj niektoré druhy hniezdiacich vtákov ako napr. haja červená Milvus milvus, muchárik červenohrdlý Ficedula parva a tesár čierny Dryocopus martius

Demonštračná hodnota 

Projekt počas svojho trvania pritiahol značnú pozornosť odbornej verejnosti a to najmä vďaka jeho demonštratívnej hodnote a  motivujúcemu vplyvu na ďalšie subjekty zaoberajúce sa manažmentom resp. obhospodarovaním chránených území. Študijných pobytov sa tu zúčastnilo mnoho vedcov, študentov, manažérov a správcov chránených území z rôznych oblastí Švédska ako aj z viacerých európskych krajín, napr. Dánska, Nemecka,  Poľska, Estónska a Litvy. 

Národný park tiež priťahuje pozornosť laickej verejnosti – vzhľadom na skutočnosť, že park ročne navštívi 100 000 - 200 000 návštevníkov tento predstavuje významný potenciál v propagácii Natury 2000 a multifunkčného využívania lesov (nielen z pohľadu produkcie ale aj z pohľadu mimoprodukčných služieb a úžitkov poskytovaných lesmi  ako napr. rekreácia).