Taliansko

Ochrana ohrozených druhov drevín v Apeninách

Projekty:

1/ LIFE95 NAT/IT/000610 - Protection of relic population of Abies alba Miller, Picea excelsa Lam., Taxus baccata L. and of their natural habitat in the Emilian Appenines

Implementujúca inštitúcia: Regione Emilia Romagna, Bologna

Štatút: regionálna správa

2/ LIFE97 NAT/IT/004163 - Conservation acts for Apennine Abies alba and Picea excelsa forests and Apennine beech forests with Abies alba

Implementujúca inštitúcia: Regione Emilia Romagna, Bologna

Štatút: regionálna správa

Prípadová štúdia

Jedľa biela Abies alba, smrek obyčajný Picea excelsa a tis Taxus baccata sa v celej reťazi Apenín vyskytujú už len vzácne prežívajúc v obmedzených a fragmentovaných reliktných populáciách. Tieto reliktné populácie v Apeninách vytvárajú viacero geneticky navzájom sa líšiacich miestnych rás, ktoré sa líšia aj od populácií v Alpách.

Populácie stromov v Emilia Romagna, kde sa uskutočnili dva LIFE-Nature projekty s danou problematikou, sú tvorené veľmi starými jedincami s obmedzenou možnosťou obnovy. Lesnícke postupy uplatňované od začiatku 20. storočia primárne podporovali dreviny s dobrou výmladkovou schopnosťou a výsadbu bukových (Fagus sylvatica) porastov. Spolu so intenzívnou pastvou dobytka v lesoch tieto metódy hospodárenia spôsobili zhoršenie stavu týchto drevín.

Význam LIFE projektov

Monitoring a zásahy menšieho rozsahu financované regiónom Emilia-Romagna pred implementáciou LIFE-Nature projektov odhalili naliehavosť zastavenia ďalšieho úpadku týchto reliktných populácií. Implementáciou LIFE-Nature projektov sa položili základy ochrany druhov a trvalo udržateľného obhospodarovania apeninských lesov a to najmä v oblastiach, kde sa menované ohrozené ihličnany vyskytujú.

Prvý projekt (1995) zvýšil úroveň poznania týchto reliktných typov biotopov a prakticky overil počiatočné ochranárske opatrenia. Druhý projekt (1997) ďalej rozvinul a implementoval tieto opatrenia a podporil ďalšie rozširovanie získaných skúseností.

Detailné inventarizácie

Za účelom vytvorenia správnej predstavy o rozšírení cieľových druhov drevín bola vykonaná inventarizácia. Počas nej boli lokalizované všetky ohniská výskytu sledovaných drevín, bolo zaznamenané ich drevinové zloženie a štruktúra. Poloha a plocha jednotlivých ohnísk boli zakreslené do mapy s využitím GPS. V prípade potreby boli vymapované aj jednotlivé stromy spolu so záznamom o ich okolitej vegetácii.

Výsledky inventarizácie boli využité pri tvorbe metodiky menežmentu na záchranu apeninskej jedle bielej a smreka obyčajného. Inventarizácia tiež potvrdila výrazne negatívny vplyv disturbancií a konkurenčného tlaku iných druhov drevín. U všetkých skúmaných populáciách sa zistili významné zmeny v dôsledku predchádzajúcej ťažby dreva a pastvy dobytka.

Kombinácia menežmentu in situ a ex situ

V priebehu projektov bola tiež analyzovaná životaschopnosť semien cieľových druhov drevín, pričom boli zozbierané semená všetkých druhov. Tieto semená boli uchovávané v špeciálnej škôlke  prevádzkovanej regionálnym parkom “Boschi di Carrega”. Pri pokusoch sa testovala životaschopnosť a klíčivosť semien pričom bol zaznamenávaný pôvod semenného materiálu.

Pre účely experimentov bolo potrebné zozbierať veľké množstvo semien nakoľko ich životaschopnosť sa ukázala ako veľmi nízka. Pravdepodobnou príčinou boli extrémne podmienky v ktorých rodičovské stromy rástli. Túto hypotézu nepriamo potvrdila aj vyššia životaschopnosť semien z Lago Verde kde sú podmienky prostredia podstatne miernejšie. Napriek spomenutým problémom boli dosiahnuté výsledky uspokojivé a škôlka bola schopná vyprodukovať dostatočné množstvo sadeníc jedle a smreka. Pri reprodukcii tisu bola použitá aj metóda mikropropagácie.

Opatrenia na zamedzenie pastvy hospodárskych zvierat

Za účelom ochrany obnovy jedle pred pastvou dobytka bolo vybudované oplotenie. Funkčnosť plotov a nepovolený pohyb dobytka boli pravidelne kontrolované (z časti aj samotnými súkromnými vlastníkmi pôdy). V blízkosti Monte La Nuda sa na ochranu populácie jedle pred postupujúcou eróziou použili technické opatrenia. Zdrojom erózie, ktorá v niektorých častiach priamo ovplyvňovala ohniská výskytu jedle, boli práce súvisiace s budovaním blízkeho lyžiarskeho strediska.

Prevod z výmladkových lesov na rôznoveké vysoké porasty

Pestovná technika výmladkovania bola priamou príčinou fragmentácie a postupného miznutia apeninských bučín s jedľou bielou Abies alba a tisom Taxus. Z tohto dôvodu sa prevod výmladkových porastov na rôznoveké zmiešané porasty stal dôležitou „strategickou investíciou“ projektu. Prevody boli vykonané v blízkosti pôvodných ohnísk výskytu ihličnanov.

Priekopnícke aktivity projektu postupne našli oporu aj v talianskej národnej legislatíve (Všeobecné predpisy lesníckej politiky), ktorá najnovšie zakazuje spätné prevody vysokých lesov na lesy výmladkové v prípadoch financovania hospodárenia  z verejných zdrojov.

Školenia lesníkov

Pestovné zásahy vykonané v rámci projektov je možné pokladať za novátorské a podstatnou mierou odlišné od zásahov používaných v obhospodarovaní lesov zameranom na produkciu. Lesní robotníci neboli na takéto hospodárske postupy zvyknutí a preto museli byť spočiatku pod dohľadom správcov (v minulosti sa niekoľkokrát stalo, že robotníci ponechaní bez dohľadu vyvetvovali a dokonca rúbali reliktné stromy jedle bielej).

Napriek tomu boli výsledku projektu v tejto oblasti úspechom a robotníci sa pomocou školení organizovaných organizáciami ochrany prírody postupne naučili nové postupy efektívne používať. Vyškolený personál je osobitne cennou investíciou vzhľadom na budúcnosť - región Emilia Romagna plánuje tento spôsob obhospodarovania lesov postupne využiť u väčšiny lesov na svojom území.

Odovzdávanie skúseností

Projekt a jeho aktivity boli zamerané aj na oblasť „public relations“. V priebehu trvania projektu boli publikované články v miestnej tlači, uskutočnili sa vedecké semináre, vybudovali sa nové turistické chodníkov do škôlky Vezzosa a k reliktným populáciám (Lago Verde), natočili sa videá, šoty o projekte boli odvysielané v miestnej TV a zverejnené sa internetových stránkach. Štúdie vypracované v rámci LIFE projektov sa v súčasnosti využívajú pri vyhotovovaní lesných hospodárskych plánov pre mnohých vlastníkov lesa v oblasti Emilia Romagna.