Veľká Británia

Zapojenie súkromných vlastníkov pozemkov a komunít do obnovy tzv. atlantických dubových lesov v Škótsku

Projekt:  

LIFE97 NAT/UK/004244 - Restoration of Atlantic Oakwoods 

Implementujúca inštitúcia: Caledonian Partnership, Highland Birchwoods Ltd, Littleburn, Munlochy  

Štatút: partnerstvo ochranárskych NGO a vládnych lesníckych, ochranárskych a výskumných agentúr 

Prípadová štúdia 

Atlantické dubiny v Škótsku predstavujú zvyšky pôvodného pásu starobylých prirodzených lesov, ktoré sa kedysi tiahli atlantickým pobrežím smerom na juh až po Španielsko a Portugalsko. Tieto „dažďové“ lesy mierneho pásma sú mimoriadne bohaté na rôzne druhy nižších rastliny. 

V Škótsku tieto dubiny od nepamäti patrili k významným zdrojom príjmov malých vidieckych komunít. Boli využívané ako priestor na pastvu, zdroj steliva pre dobytok, obnoviteľný zdroj dreva a paliva, zásobáreň poľovnej zveri a, v neskorších dobách, zdroj dreveného uhlia pre malé huty a kôry pre lúhovanie koží. 

Postupom času však tieto tradičné spôsoby využívania miestnych dubových lesov vymizli  a to najmä v dôsledku veľkoplošnej ťažbe dreva pre železiarsky a lodiarsky priemysel a neskôr aj výsadbe porastov rýchlorastúcich ihličnatých drevín, ktoré boli súčasťou vládnej politiky vytvárania strategických zdrojov drevnej hmoty. Ďalším klincom do rakvy samo-obnovnej schopnosti týchto lesov bol zvyšujúci sa tlak zo strany pastvy oviec a vysokej zveri, ako aj invázia cudzokrajných rododendronov. Z dubín sa postupom času stali zdevastované územia nielen čo sa týka biodiverzity ale aj schopnosti poskytovať úžitky miestnym komunitám. 

Obnovenie väzieb medzi miestnymi komunitami a ich lesmi 

Odstránenie negatívnych dopadov obhospodarovania a využívania týchto dubín v posledných 300 rokoch nebude jednoduché. Časť riešenia sa nachádza v pokuse o obnovenie väzieb medzi miestnymi komunitami a ich lesmi. Na rozdiel od niektorých lesných biotopov, ktoré je z ochranárskeho hľadiska najlepšie ponechať nedotknuté, atlantické dubiny dobre reagujú na správne nastavený režim hospodárenia v nich. Obnova dubín v oblasti Loch Sunart v Škótsku je asi najlepším príkladom takéhoto prístupu, najmä vďaka silnej spolupatričnosti miestnej komunity a túžbe podporiť trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov. 

Ochranársky manažment v Loch Sunart bol podporený cestou dvoch LIFE-Nature projektov. Prvý bol súčasťou strategického projektu realizovanom v rámci siedmych Sites of Community Interest (SCI lokality) navrhnutých Veľkou Britániou pre biotop „Old oak woods with Ilex and Blechnum in the British Isles“. Projekt si zobral za cieľ uviesť predmetné SCI do priaznivejšieho stavu odstránením rizík ohrozujúcich podstatu biotopu. Hlavné aktivity projektu sa sústredili na odstránenie rododendronu a podsadieb ihličnanov aby sa umožnila prirodzená obnova duba a ostatných pôvodných drevín. Všade kde to bolo len trošku možné bol tento zásah kombinovaný s opatreniami na reguláciu stavov jelenej zveri. 

Druhý projekt posunul riešenie otázok ochrany prírody o ďalší krok vpred keď sa zameral na hľadanie dlhodobých manažmentových riešení pre lesy. Oba projekty boli riadené formou tzv. „Kaledónskeho partnerstva,“ ktoré predstavovalo inovatívne partnerstvo medzi vládnymi lesníckymi a ochranárskymi agentúrami, ochranárskymi NGO a výskumnými organizáciami zamerané na podporu projektov ochrany prírody v Škótsku. 

Lokálny prístup 

Kvôli rozmanitému vlastníctvu lesov v Škótsku bolo hľadanie konsenzu a tvorba koordinovaného prístupu k manažmentu lesných území jednou z najväčších výziev partnerstva. Projekty Kaledónskeho partnerstva priniesli priekopnícky koncept „miestnych operatívnych plánovacích tímov“, ktorých cieľom bolo vytvoriť predpoklady na riešenie projektu na úrovni miestnych komunít. 

Tieto tímy, zostavené z pracovníkov príslušných agentúr ochrany prírody a krajiny a Lesníckej komisie partnersky spolupracovali s jednotlivými vlastníkmi pri hľadaní konsenzu ohľadom opatrení plánovaných pre jednotlivé lokality. Vďaka kombinácii expertov z rôznych oblastí bolo možné navrhnúť aktivity prijateľné nielen z hľadiska ochrany prírody, ale aj pohľadu ekonomických záujmov miestnych komunít. 

V pSCI Loch Sunart bol Lesný podnik (výkonná agentúra vládnej Lesníckej komisie) schopný získať dodatočné zdroje financovania z mimo projektových zdrojov pre vyškolenie miestnych ľudí v zručnostiach potrebných pre započatie prác na rekonštrukcii biotopu v rámci samotného LIFE projektu. Práce boli taktiež podporované iniciatívou „Sunartské dubiny“ a kultúrno-ochranárskou komunitnou iniciatívou. 

Väzba na rozvoj vidieka 

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil akceptovateľnosť aktivít financovaných cez EU LIFE fond, bola tesná previazanosť rekonštrukčných aktivít s grantovými schémami Lesníckej komisie podporujúcimi spoluprácu so súkromným sektorom.  

Vlastníci pozemkov mali z projektu prospech nielen preto, že fondy poskytli dôležitý rozbehový kapitál pre dosiahnutie ochranársky priaznivých schém obhospodarovania lesa, ale tiež preto, že mohli vidieť jasný politický záväzok obnoviť pôvodné lesy. Tento prístup zároveň stimuloval proces vytvárania nových malo podnikateľských aktivít v lesníckom sektore. 

Ďalším významným úspechom týchto LIFE projektov bola skutočnosť, že odstraňovanie rododendronov ako vysoko inváznych nepôvodných druhov škótskych lesov sa dostalo medzi opatrenia priamo financovateľné z  nových grantových schém pre lesy. 

Dlhodobejšie perspektívy 

Skúsenosť zo Sunartských dubín vhodnou formou ilustruje previazanosť medzi Naturou 2000 a rozvojom vidieka. Priame prepojenie na miestne komunity sa stalo významným faktorom pri  maximalizácii prínosov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov pre vidiecke ekonomiky. Osobitý charakter dubín vytvára špecifické požiadavky na manažment, ale tiež ponúka výnimočné príležitosti. Obhospodarovanie miestnych dubín by sa nezaobišlo bez zručnosti miestneho obyvateľstva, čo vyústilo do zakladania miestnych vzdelávacích iniciatív. 

V prvých fázach sa jednalo o poskytnutie pracovných síl pre bezprostredné obhospodarovanie lesov, ale časom sa tento záber rozšíril o formy podnikania založené na využívaní drevnej hmoty. V odľahlej oblasti s vysokými dopravnými nákladmi, akou je aj Loch Sunart, je dôležité zamerať sa na miestne využívanie dostupných prírodných zdrojov. Drevo zo Sunartských dubín sa využíva ako palivo, drevo na stavbu člnov, oplocovanie, stavbu domov a remeslá. 

Manažmentové činnosti okrem iného tiež zahŕňali aj zlepšenie informačných a návštevníckych zariadení vytvárajúcich predpoklady na rozvoj tzv. „zeleného“ turistického ruchu. Rozvoj znalostí a zručností miestneho obyvateľstva a miestnej infraštruktúry, ako aj rozvoj strategického pohľadu na trvalo udržateľné obhospodarovanie a rozvoj týchto lesov môže garantovať budúcu aktívnu aj pasívnu ochranu miestnych  území Natura 2000 a ich lesných biotopov.