Aktuálne vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Obsah:

Školenie držiteľov osvedčenia odborného lesného hospodára

Funkcia odborného lesného hospodára je kľúčovou pre zabezpečenie odborného hospodárenia a zveľaďovania lesov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov schválilo listom č. 1446/2013-710 zo dňa 13.02.2013 materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára“ a pre rok 2019 poverilo listom č. 164/019, 51/2019-720 zo dňa 10. 01. 2019 Národné lesnícke centrum vo Zvolene realizáciou predmetných školení. Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je OLH povinný každých päť rokov sa zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom. V prípade, ak sa OLH nezúčastní tohto školenia, príslušný okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva v sídle kraja môže, podľa § 47 ods. 5 zákona, rozhodnúť o jeho vyčiarknutí z registra OLH a o odňatí osvedčenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti OLH.

Cieľom vzdelávacieho programu je získanie resp. obnovenie a prehĺbenie vedomosti a zručnosti súvisiacich s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

Týmto Vás pozývame na „Školenie držiteľov osvedčenia OLH“.

Termín školenia:
24. – 25. september 2019
05. – 06. november 2019
Miesto konania:
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Cena školenia:
140,00 € (nepodlieha dani z pridanej hodnoty)

Bližšie informácie (len na pozvánky):

Ing. Bc. Katarína Golianová NLC – ÚLPV Zvolen
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e-mail: kgolianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky!

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

  • pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej praxi (modul 02)
  • aplikátorov v lesníctve (modul 04)

Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 32, ods. 1 Zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti).

Národné lesnícke centrum Zvolen na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 66/2011-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu.

Termín:
30. október 2019
Priebeh:
08:15 – 09:00 - príchod, prezentácia účastníkov, platby
09:00 - odborný program v rozsahu 8 vyučovacích hodín
Miesto:
Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2, veľká zasadačka, 2. poschodie
960 01 Zvolen
Cena za jedného účastníka:
50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %)
60,- € (spolu s DPH)

Platbu účastníci uhradia v hotovosti pri prezentácii. Účastníkom bude odovzdaný daňový doklad z registračnej pokladne.

Účastníci si so sebou prinesú: občiansky preukaz, písacie potreby (pero, poznámkový blok).

Upozornenie: Je dôležité, aby nám uchádzači svoj záujem o účasť na vzdelávaní vopred oznamovali telefonicky.

Organizačný garant (kontakt):

Ing. Rastislav Španka
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 5314 286
e-mail: spanka@nlcsk.org