Aktuálne vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Obsah:

Príprava na skúšky odborného lesného hospodára

Funkcia odborného lesného hospodára je kľúčovou pre zabezpečenie odborného hospodárenia a zveľaďovania lesov.

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen v spolupráci s MPRV SR, Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva preto ponúka záujemcom o absolvovanie skúšok „ Odborného lesného hospodára“ odbornú prípravu zameranú na získanie potrebných spôsobilostí spojených s výkladom činností OLH v zmysle zákona o lesoch.

Príprava dáva uchádzačom dobré predpoklady pre zvládnutie skúšky, ale aj pre ďalšie pôsobenie. Kurz v rozsahu 40 hodín poskytne účastníkom aktuálne a nové poznatky z kľúčových oblastí lesného hospodárstva.

Termín prípravy:
13. – 17. máj 2019
Miesto konania:
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Cena kurzu:
260,00 € s DPH

Prípravy sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!

Ing. Bc. Katarína Golianová NLC – ÚLPV Zvolen
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e-mail: kgolianova@nlcsk.org

Upozornenie

Je dôležité, aby nám uchádzači svoj záujem o účasť na vzdelávaní vopred oznamovali telefonicky.

Príprava na skúšky LRM

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM).Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 22, ods. 1 vyhlášky MPRV SR 501/2010 Z. z. predkladá fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, obsahom ktorej je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na činnosť s LRM (§ 21, ods. 8).

Z tohto dôvodu NLC – ÚLPV Zvolen pod gesciou MPRV SR, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva pripravil odbornú prípravu pre všetkých žiadateľov o skúšku odbornej spôsobilosti v roku 2019.

Cieľ kurzu:

  • poskytnúť účastníkom najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou
  • pripraviť žiadateľov na overe¬nie odbornej spôsobilosti na potenciálne úspešné zvlád¬nutie skúšok

Termín prípravy:
02. – 03. máj 2019
Miesto vzdelávania:
Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2, veľká zasadačka, 2. poschodie
960 01 Zvolen
Cena kurzu:
120,0 € s DPH

Prípravy sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!

Ing. Bc. Katarína Golianová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 5314 345
e-mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie

Je dôležité, aby nám uchádzači svoj záujem o účasť na vzdelávaní vopred oznamovali telefonicky.