Aktuálne vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Obsah:

Školenie držiteľov osvedčenia odborného lesného hospodára

Funkcia odborného lesného hospodára je kľúčovou pre zabezpečenie odborného hospodárenia a zveľaďovania lesov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov schválilo listom č. 1446/2013-710 zo dňa 13.02.2013 materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára“ a pre rok 2019 poverilo listom č. 164/019, 51/2019-720 zo dňa 10. 01. 2019 Národné lesnícke centrum vo Zvolene realizáciou predmetných školení. Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je OLH povinný každých päť rokov sa zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom. V prípade, ak sa OLH nezúčastní tohto školenia, príslušný okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva v sídle kraja môže, podľa § 47 ods. 5 zákona, rozhodnúť o jeho vyčiarknutí z registra OLH a o odňatí osvedčenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti OLH.

Cieľom vzdelávacieho programu je získanie resp. obnovenie a prehĺbenie vedomosti a zručnosti súvisiacich s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

Týmto Vás pozývame na „Školenie držiteľov osvedčenia OLH“.

Termín školenia:
24. – 25. september 2019
05. – 06. november 2019
Miesto konania:
Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Cena školenia:
140,00 € (nepodlieha dani z pridanej hodnoty)

Bližšie informácie (len na pozvánky):

Ing. Bc. Katarína Golianová NLC – ÚLPV Zvolen
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e-mail: kgolianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky!

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe § 21 písm. h) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli ako odborný garant školenia schválilo listom č. 1448/2013-710 zo dňa 13.02.2013 materiál „Projekt školenia držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom“ (ďalej len projekt školenia) a listom č. 13374/2019, 5044/2019-720 zo dňa 21.3.2019 poverilo realizáciou školenia pre rok 2019 ako organizačného garanta Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Vzdelávacia aktivita vyplýva z § 18 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, v zmysle ktorého fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, je povinná sa každých päť rokov zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.

Týmto Vás pozývame na „Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM“.

Termín školenia:
17. september 2019
Miesto školenia:
Národné lesnícke centrum
Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Sokolská 2, veľká zasadačka, 2. poschodie
960 01 Zvolen
Cena školenia:
50,0 € nepodlieha dani z pridanej hodnoty

Bližšie informácie (len na pozvánky):

Ing. Bc. Katarína Golianová
NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: +421 45 5314 345
e-mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky!