Aktuálne vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Kľúčové oblasti práce odborného lesného hospodára

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) schválilo materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“)“ a pre rok 2021 poverilo listom č. 1171/2021, 6901/2021-720 zo dňa 25.01.2021 Národné lesnícke centrum vo Zvolene (ďalej len „NLC Zvolen“) realizáciou predmetných školení.

Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona o lesoch je OLH povinný každých päť rokov zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom. OLH sa školenia musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra OLH alebo od posledného školenia.

Vzhľadom na súčasnú situáciu s vírusom COVID-19 Vám NLC Zvolen dáva možnosť zúčastniť sa školenia OLH online formou (distančne).

Cieľ:

Absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.

Termíny:

2 - 3. marec, 9 - 10. marec, 16 - 17. marec 2021


Upozornenie:

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.


Rozsah:

16 hodín

Cena na osobu:

140 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

Kontaktná osoba:
Mgr. Ing. Katarína Golianová - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania
tel.: 045/5314 345

katarina.golianova@nlcsk.org

Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravil pre záujemcov na základe Vašej objednávky odborné vzdelávanie „Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení“. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568 / 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2017/43/1).

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sa spôsobov stanovenia veku vybraných druhov ulovenej zveri rôznymi metódami s dôrazom na postupy Mitchellovej metódy.

Účastníci vzdelávacej aktivity absolvujú odborný program v rozsahu desiatich vyučovacích hodín, prakticky si vyskúšajú určenie veku Mitchellovou metódou (prepílenie moláru M1 na polovicu, vyleštenie usadeniny cementu, pomocou mikroskopu zanalyzovanie stavu vrstiev a následné určenie veku jeleňa resp. jelenice) a bude im poskytnuté výukové CD s prezentáciou.

Termín vzdelávania:

po dohode so záujemcami

Priebeh vzdelávania:
08:30 – 09:00 - príchod, prezentácia účastníkov
09:00 - odborný program v rozsahu 10 vyučovacích hodín

Cena školenia:
Cena je 1200 € bez DPH za jednu vzdelávaciu aktivitu pri počte do 20 účastníkov prípadne dohodou (v závislosti od počtu účastníkov a miesta konania.

Lektor:
Ing. Jozef Bučko, PhD. – NLC - ULZI Zvolen

Organizačný garant:
Ing. Bc. Katarína Golianová
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta