Aktuálne vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§32, ods. 1 Zákona NR SR č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti).
Národné lesnícke centrum so sídlom T. G. Masaryka 22, 960 01 Zvolen na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky číslo 66/2012-100 zo dňa 16.01.2012 organizačne zabezpečuje odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti v oblasti prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou na 10 rokov po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu. Legislatívnym základom pre zabezpečenie systému odborného vzdelávania na ochranu rastlín v lesníctve na Slovensku je zákon NR SR č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a vyhláška MPRV SR č.492/2011 Z. z. o odbornom vzdelávaní v oblasti prípravkov na ochranu rastlín.
Cieľ:
nadobudnúť a podľa potreby si doplniť a dlhodobo osvojiť vedomosti z oblasti prípravkov na ochranu rastlín tak, aby používatelia pesticídov si boli plne vedomí možných rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a aby poznali a bezpodmienečne realizovali vhodné opatrenia na čo najviac možné zníženie týchto rizík . Po úspešnom absolvovaní vzdelávacej aktivity získať celoštátne platné osvedčenie na dobu 10 rokov.
Cieľová skupina:
vedúci pracovníci ako aj fyzické a právnické osoby, ktoré aplikujú prípravky na ochranu rastlín v lesníckej praxi.
  • Pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárskej a lesníckej prax (modul 02)
  • aplikátorov v lesníctve (modul 04)
Rozsah: 8 hodín
Termíny: 15. február 2022 (utorok)
  22. február 2022 (utorok)
  29. marec 2022 (utorok)
Organizačné pokyny a tlačivo žiadosti o účasť na odbornom vzdelávaní
Cena na osobu: 50,- € (základ dane), 10,- € (DPH 20 %), 60,- € (spolu s DPH)
Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Bugalová
  NLC - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
  tel.: 045/5314 262
  rls@nlcsk.org

Kľúčové oblasti práce odborného lesného hospodára

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o lesoch“) schválilo materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára (ďalej len „OLH“)“ a pre rok 2022 poverilo listom č. 549/2022, 3849/2022-720 zo dňa 19.01.2022 Národné lesnícke centrum vo Zvolene (ďalej len „NLC Zvolen“) realizáciou predmetných školení.
Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona o lesoch je OLH povinný každých päť rokov zúčastniť sa školenia organizovaného ministerstvom. OLH sa školenia musí zúčastniť najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie päť rokov od zápisu do registra OLH alebo od posledného školenia.
Cieľ:
Absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného hospodárstva a ochrany prírody a ich aplikáciu v praxi, s lesnou hospodárskou evidenciou (LHE), s vedením a spracovaním údajov, s Lesníckym geograficko-informačným systémom, s hospodárskou úpravou lesa vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, súvisiace s metódami ochrany a obrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom vo väzbe na činnosti, povinnosti a oprávnenie lesného hospodára, s aktuálnymi problémami, novými poznatkami a postupmi pri vykonávaní činnosti lesného hospodára.
Cieľová skupina:
Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára.
Termín: 02.- 03. marec 2022 (online)
  09.- 10. marec 2022 (online)
  23.- 24. marec 2022 (online)

  27.- 28. apríl 2022 (prezenčne)
  3.- 4. máj 2022 (prezenčne)
Upozornenie:
Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.
Rozsah: 16 hodín
Cena na osobu: 140 € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)
Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.
Kontaktná osoba: JUDr. Ing. Katarína Golianová
  Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
  tel.: 045/ 5314 345
  olh@nlcsk.org

Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM).
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe § 21 písm. h) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli ako odborný garant školenia schválilo listom č. 6903/2022, 5575/2022-720 zo dňa 06.04.2022 materiál „Projekt školenia držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom“ (ďalej len projekt školenia) a poverilo realizáciou školenia pre rok 2022 ako organizačného garanta Národné lesnícke centrum vo Zvolene.
Vzdelávacia aktivita vyplýva z § 18 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, v zmysle ktorého fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, je povinná sa každých päť rokov zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.
Týmto Vás pozývame na „Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM“.
Termín školenia: 25. máj 2022 (prezenčne)
  13. júl 2022 (prezenčne)
Miesto konania: Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky,
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Cena školenia: 50,00 € nepodlieha dani z pridanej hodnoty.
Bližšie informácie: Ing. Katarína Bugalová
(len na pozvánky) NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 262
  e - mail: skolenielrm@nlcsk.org
Upozornenie: Účasť na školení je možná len na základe pozvánky!

Príprava na skúšky odborného lesného hospodára

Funkcia odborného lesného hospodára je kľúčovou pre zabezpečenie odborného hospodárenia a zveľaďovania lesov.
Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky v spolupráci s MPRV SR, Sekciou lesného hospodárstva a spracovania dreva preto ponúka záujemcom o absolvovanie skúšok „Odborného lesného hospodára“ odbornú prípravu zameranú na získanie potrebných spôsobilostí spojených s výkladom činností OLH v zmysle zákona o lesoch.
Príprava dáva uchádzačom dobré predpoklady pre zvládnutie skúšky, ale aj pre ďalšie pôsobenie. Kurz v rozsahu 40 hodín poskytne účastníkom aktuálne a nové poznatky z kľúčových oblastí lesného hospodárstva.
Termín prípravy: 9. – 13. máj 2022
  16. - 20. máj 2022
Miesto konania: Národné lesnícke centrum
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  Veľká zasadačka, 2. poschodie
Cena kurzu: 260,00 € s DPH
Prípravy sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!
Bližšie informácie: JUDr. Ing. Katarína Golianová
  NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e - mail: olh@nlcsk.org
Upozornenie: Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta.

Príprava na skúšky LRM

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM). Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 22, ods. 1 vyhlášky MPRV SR 501/2010 Z. z. predkladá fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, obsahom ktorej je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na činnosť s LRM (§ 21, ods. 8).
Z tohto dôvodu NLC – ÚLPV Zvolen pod gesciou MPRV SR, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva pripravil odbornú prípravu pre všetkých žiadateľov o skúšku odbornej spôsobilosti v roku 2021.
Cieľ kurzu:
  • poskytnúť účastníkom najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi, zaoberajúcimi sa danou problematikou
  • pripraviť žiadateľov na overe¬nie odbornej spôsobilosti na potenciálne úspešné zvlád¬nutie skúšok
Termín prípravy: 25. – 26. august 2021
Miesto konania: Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Cena kurzu: 120,00 € s DPH
Bližšie informácie: JUDr. Ing. Katarína Golianová
  NLC – ÚLPV Zvolen
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e - mail: katarina.golianova@nlcsk.org
Upozornenie: Je dôležité, aby nám uchádzači svoj záujem o účasť na vzdelávaní vopred oznamovali telefonicky.

Skúšky odborného lesného hospodára

V zmysle vyhlášky MP SR č. 451/2006 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi v súčinnosti s Odborom štátnej správy lesného hospodárstva MPRV SR organizujeme skúšky odborného lesného hospodára, ktoré sa uskutočnia
dňa:31. máj – 3. jún 2022
 7. – 10. jún 2022
Skúšok sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!
Miesto konania: Národné lesnícke centrum - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Bližšie informácie: JUDr. Ing. Katarína Golianová
  NLC – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e - mail: olh@nlcsk.org

Skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM

V súčinnosti s Odborom štátnej správy lesného hospodárstva MPRV SR organizujeme skúšky odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM, ktoré sa uskutočnia
dňa: 14. septembra 2021
Skúšok sa môžu zúčastniť len pozvaní uchádzači!
Miesto konania: Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen,
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
Bližšie informácie: JUDr. Ing. Katarína Golianová
  NLC – ÚLPV Zvolen
  Sokolská 2, 960 01 Zvolen
  tel.: 045 - 5314 345
  e - mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravil pre záujemcov na základe Vašej objednávky odborné vzdelávanie „Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení“. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568 / 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2017/43/1).

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sa spôsobov stanovenia veku vybraných druhov ulovenej zveri rôznymi metódami s dôrazom na postupy Mitchellovej metódy.

Účastníci vzdelávacej aktivity absolvujú odborný program v rozsahu desiatich vyučovacích hodín, prakticky si vyskúšajú určenie veku Mitchellovou metódou (prepílenie moláru M1 na polovicu, vyleštenie usadeniny cementu, pomocou mikroskopu zanalyzovanie stavu vrstiev a následné určenie veku jeleňa resp. jelenice) a bude im poskytnuté výukové CD s prezentáciou.

Termín vzdelávania:

po dohode so záujemcami

Priebeh vzdelávania:
08:30 – 09:00 - príchod, prezentácia účastníkov
09:00 - odborný program v rozsahu 10 vyučovacích hodín

Cena školenia:
Cena je 1200 € bez DPH za jednu vzdelávaciu aktivitu pri počte do 20 účastníkov prípadne dohodou (v závislosti od počtu účastníkov a miesta konania.

Lektor:
Ing. Jozef Bučko, PhD. – NLC - ULZI Zvolen

Organizačný garant:
JUDr. Bc. Katarína Golianová
NLC - Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta