Aktuálne vzdelávanie

Aktuálne prebiehajúce školenia, semináre, vzdelávania

Obsah:

Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení

Národné lesnícke centrum - Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen pripravil pre záujemcov na základe Vašej objednávky odborné vzdelávanie „Stanovenie veku vybraných druhov zveri po ulovení“. Vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade so zákonom č. 568 / 2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní (číslo potvrdenia o akreditácií 2257/2017/43/1).

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe § 58 ods.1 písm. j/ zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov schválilo listom č. 1446/2013-710 zo dňa 13.02.2013 materiál „Projekt školení držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti odborného lesného hospodára“ a pre rok 2019 poverilo listom č. 164/019, 51/2019-720 zo dňa 10. 01. 2019 Národné lesnícke centrum vo Zvolene realizáciou predmetných školení. Podľa § 48 ods. 2 písm. m) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je OLH povinný každých päť rokov sa zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom. V prípade, ak sa OLH nezúčastní tohto školenia, príslušný okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva v sídle kraja môže, podľa § 47 ods. 5 zákona, rozhodnúť o jeho vyčiarknutí z registra OLH a o odňatí osvedčenia odbornej spôsobilosti na výkon činnosti OLH.

Cieľom vzdelávacej aktivity je poskytnúť odborné informácie a zručnosti týkajúce sa spôsobov stanovenia veku vybraných druhov ulovenej zveri rôznymi metódami s dôrazom na postupy Mitchellovej metódy.

Účastníci vzdelávacej aktivity absolvujú odborný program v rozsahu desiatich vyučovacích hodín a bude im poskytnuté výukové CD s prezentáciou.

Termín vzdelávania:
30. január 2020 (štvrtok)
Priebeh vzdelávania:
08:30 – 09:00 - príchod, prezentácia účastníkov
09:00 - odborný program v rozsahu 10 vyučovacích hodín
Miesto konania:
Národné lesnícke centrum Zvolen, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Sokolská 2, 960 01 Zvolen, 2. poschodie, Veľká zasadačka
Cena školenia:
60 € s DPH
Lektor:
Ing. Jozef Bučko, PhD. – NLC - ULZI Zvolen
Organizačný garant: :
Ing. Peter Balogh, PhD., NLC – ÚLPV Zvolen
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 - 5314 260
e - mail: peter.balogh@nlcsk.org

Ing. Bc. Katarína Golianová
Sokolská 2, 960 01 Zvolen
tel.: 045 – 5314 345
e – mail: katarina.golianova@nlcsk.org

Upozornenie

Účasť na školení je možná len na základe pozvánky a zaslania prihlášky na adresu organizačného garanta