Odborné publikácie

 • Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

  Táto publikácia je výstupom úlohy riešenej v rámci kontraktu č. 533/2015-710/MPRV SR

 • Zima P.: Príručka obhospodarovateľa lesa a odborného lesného hospodára pre konania so štátnou správou.

  Obhospodarovatelia lesov a u nich pôsobiaci odborní lesní hospodári sa pri obhospodarovaní lesov stretávajú pri praktickej realizácii programov starostlivosti o lesy s potrebami vstúpiť do konania s orgánmi štátnej správy, čo býva vyvolané objektívnymi skutočnosťami ako napr. náhodné ťažby. Pre dosiahnutie svojich potrieb a požiadaviek, ktoré sú v záujme odborného obhospodarovania lesov sa musia oproti platnému programu starostlivosti o lesy zvoliť nové postupy a formy hospodárenia. Pre to sú v platnej legislatíve vytvorené zákonné možnosti, ktoré však obhospodarovatelia lesov môžu využiť po splnení stanovených požiadaviek a predložení príslušných žiadostí. Príručka poskytuje teoretické základy a praktické ukážky v danej problematike. Predkladá postupy, vzorové tlačivá a žiadosti najmä pri úprave PSL, zmene PSL, predčasnej obnove PSL, predĺžení lehoty na obnovu lesa na holine, predĺžení lehoty na zabezpečenie lesného porastu, vypracovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby a harmonogramu obnovy lesa na holine. Obsahuje náležitosti potrebné pre to, aby obhospodarovateľ lesa mohol zabezpečiť odborné obhospodarovanie lesa v zmenených podmienkach po súhlase príslušného orgánu štátnej správy.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2017. ISBN 978-80-8093-233-6, 96 s.

  Cena: 20,- € (základ dane), 2,- (DPH 10%), 22,-€ (spolu s DPH)
  Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5314 286, spanka@nlcsk.org

 • Zima P.: Postup na vedenie lesnej hospodárskej evidencie

  Publikácia je metodickou pomôckou pre vlastníkov lesov, obhospodarovateľov lesov, odborných lesných hospodárov a všetkých pracovníkov v odvetví lesného hospodárstva, ktorí prichádzajú do styku s lesnou hospodárskou evidenciou. Obsahuje výklad jednotlivých ustanovení vyhlášky, konkretizáciu a vysvetlenie pojmov, ktoré vyhláška obsahuje, návod na vypĺňanie evidenčných výkazov, ako aj konkrétne príklady vypĺňania jednotlivých evidenčných výkazov a vedenia grafickej evidencie.

  Vydalo: NLC, Zvolen 2014. ISBN 978-80-8093-185-8, 94 s.

  Cena: 10,- € (základ dane), 1,- (DPH 10%), 11,-€ (spolu s DPH)
  Kontakt: Ing. Rastislav Španka, tel.045/ 5314 286, spanka@nlcsk.org