Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Odborné vzdelávanie > Odborná spôsobilosť na činnosť s LRM

Odborná spôsobilosť na činnosť s LRM

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom sa predkladá ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 22 vyhlášky č. 501/2010 Z. z.

       Prílohy k žiadosti:

          a) overený doklad o vzdelaní, ktorý je podmienkou na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

          b) doklad o zaplatení poplatku (e-kolok v hodnote 170,- €)

Termíny skúšok:   predbežne jún bežného roku

Okruh otázok a téz ku skúškam LRM.

 

Odborná príprava ku skúške odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Činnosti s LRM možno vykonávať len na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti (§ 17, ods. 1 Zákona NR SR 138/2010 Z. z. o LRM). Žiadosť o vydanie osvedčenia podľa § 22, ods. 1 vyhlášky MPRV SR 501/2010Z. z. predkladá fyzická osoba, ktorá úspešne absolvovala odbornú skúšku, obsahom ktorej je overenie vedomostí a schopností žiadateľa potrebných na činnosť s LRM (§ 21, ods. 8). NLC – ÚLPV Zvolen pod gesciou MPRV SR, Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva preto každoročne organizuje odbornú prípravu pre všetkých žiadateľov o skúšku odbornej spôsobilosti.

Cieľ:

-          poskytnúť účastníkom najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou

-          pripraviť žiadateľov na úspešné zvládnutie komisionálnej skúšky

 

Cieľová skupina:

Žiadatelia o vykonanie odbornej skúšky. Fyzická osoba môže byť držiteľom osvedčenia na činnosti s LRM, ak má úplné stredné odborné vzdelanie lesnícke alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom, alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore lesníckom alebo v odbore so zameraním na pestovanie a prácu s rastlinným materiálom a úspešne absolvovala skúšku odbornej spôsobilosti na činnosti s LRM alebo je držiteľom obdobného dokladu vydaného členským štátom /§ 17 ods.(2), písmeno a), b) zákona NR SR č. 138/2010 Z. z./.

Termín prípravy ku skúške

spravidla mesiac pred skúškou bežného roku

Okruh otázok a téz k odbornej príprave LRM.

Rozsah:

16 hodín

 

Cena na osobu:

100,- € (základ dane), 20,- € (DPH 20 %), 120,- € (spolu s DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Katarína Bugalová, Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky 

tel.: 045/5314 262

katarina.bugalova@nlcsk.org

 

Školenie držiteľov osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom

Povinnosť  držiteľa osvedčenia na činnosti s LRM zúčastniť sa vzdelávacej aktivity vyplýva z § 18 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli, t. j. fyzická osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom, je povinná sa každých päť rokov zúčastniť školenia organizovaného ministerstvom.

Cieľ:

-            absolvent vzdelávacieho programu získa resp. si obnoví a prehĺbi vedomosti a zručnosti súvisiace s aktuálnymi a pripravovanými legislatívnymi zmenami a predpismi na úseku lesného reprodukčného materiálu a väzby na súvisiace právne predpisy (zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacie predpisy, zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti, atď.).

-            absolvent vzdelávacieho programu získa najnovšie informácie z oblasti práce s reprodukčným materiálom podané poprednými odborníkmi zaoberajúcimi sa danou problematikou (lesné semenárstvo a škôlkarstvo, nové poznatky a postupy dotýkajúce sa problematiky lesného reprodukčného materiálu a možnosti ich zavádzania do praxe).

 

Cieľová skupina:

Fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti na činnosti s lesným reprodukčným materiálom.

Termíny:  

spravidla jún bežného roku

 

Rozsah:

7 hodín

 

Cena na osobu:

50,- € (na vzdelávaciu aktivitu sa nevzťahuje DPH)

 

Organizátor vzdelávania si vyhradzuje právo na zmenu ceny za školenie v závislosti na zmene cien jednotlivých nákladových položiek vzdelávacej aktivity.

 

Kontaktná osoba:

Ing. Katarína Bugalová, Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky 

tel.: 045/5314 262

katarina.bugalova@nlcsk.org