Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Lesnícka politika a legislatíva

Lesnícka politika a legislatíva

Lesnícka politika a legislatíva

Čoraz zreteľnejšie poškodzovanie lesov, postupné miznutie tropických pralesov, klimatické zmeny ako aj ďalšie negatívne javy ovplyvňujúce životné prostredie sa prejavili vo zvýšenom záujme o lesy a ich problematiku vo svete. Za účelom adresnejšieho a komplexnejšieho riešenia problémov súvisiacich s lesnými ekosystémami sa v priebehu rokov vytvorilo viacero medzinárodných fór a iniciatív, ktoré poskytli platformu na výmenu skúseností a názorov a vytvorili priestor na spoločný postup v boji proti globálnemu znižovaniu rozlohy lesov a ich postupujúcej degradácii.

Aj napriek tomu, že Európa sa považuje za lesnícky vyspelý kontinent a výmera lesov ako na jedinom kontinente sveta naďalej rastie, v dôsledku historického vývoja a nárastu populácie je aj tu životné prostredie pod mimoriadne veľkým tlakom. Vo všeobecnosti patria slovenské lesy v porovnaní s lesmi ostatných európsky krajín k prirodzeným alebo prírode blízkym a je snaha tento stav udržať, prípadne vylepšiť. K tomu majú prispieť aj rôzne dokumenty a koncepcie obhospodarovania lesov, ktoré môžeme súhrnne označiť ako lesnícka politika. Lesnícka politika ako nástroj rozvoja lesného hospodárstva vychádza z ekonomických, enviromentálnych, sociálno-spoločenských a politických hybných síl, ktoré na rôznych úrovniach a rôznym spôsobom lesy a lesníctvo ovplyvňujú. V minulosti bola lesnícka politika vecou jednotlivých krajín a až v posledných rokoch badať na úrovni EÚ snahy o vytvorenie spoločných rámcov pre lesníctvo v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Krajiny Európy majú ambície stať sa lídrom pri využívaní lesnej biomasy ako jedného z obnoviteľných zdrojov energie, pri vývoji a produkcii týchto technológií a pri znižovaní produkcie imisií škodlivých látok.​​​

 

 Obsah