Skip Navigation LinksForest Portál > Lesné hospodárstvo > Lesnícka politika a legislatíva > Trvalo udržateľné obhospod. lesov

Trvalo udržateľné obhospod. lesov

Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov

Myšlienka tzv. trvalej udržateľnosti (sustainability) jednotlivých ľudských aktivít je známa už dlho. Lesníctvo patrilo v tomto smere medzi priekopnícke odvetvia. Zdroje dreva boli životne dôležité pre vývoj krajín alebo celých civilizácií, čo viedlo k vypracovaniu metód zabezpečujúcich dlhodobú vyrovnanosť ťažieb a ochranu lesného fondu. V poslednej dobe však vývoj myšlienky udržateľnosti smeruje k väčšej komplexnosti. Tradičné lesnícke chápanie bolo rozšírené o oblasti ekonomiky, životného prostredia, kultúry a o oblasť sociálnu.

Anglické slovo "sustainability" znamená schopnosť trvať, resp. schopnosť udržať sa, vydržať. Neznamená teda trvalo udržateľný rozvoj (sustainable development), ako sa často zvykne mylne prekladať. Slovo nie je výlučne vyhradené pre oblasť životného prostredia – používa sa aj pre udržateľnosť vzťahov, zdravia a p. Myšlienka trvalej udržateľnosti sa dá aplikovať na všetky aspekty ľudského bytia, dá sa napr. hovoriť o trvalo udržateľnej ekonomike, politike zamestnanosti, určitom priemyselnom odvetví atď.

Najjednoduchšia a všeobecne uznávaná definícia trvalo udržateľného hospodárenia (World Commission on Environment and Development, 1987) znie: Napĺňanie potrieb súčasnosti bez kompromisov vo vzťahu k schopnosti budúcich generácií naplniť ich vlastné potreby. Súčasné chápanie trvalej udržateľnosti v lesnom hospodárstve sa odvíja od "Zásad lesníctva" prijatých na "Konferencii OSN pre životné prostredie a rozvoj" v Rio de Janeiro v roku 1992. Cieľom týchto Zásad je zabezpečiť pokračujúcu dostupnosť produktov a úžitkov, ktoré les poskytuje.

Na základe týchto zásad jednotlivé krajiny (resp. skupiny krajín) prijali kritériá a indikátory trvalo udržateľného hospodárstva. Tieto slúžia ako nástroj pre definovanie, hodnotenie a monitorovanie vývoja lesov a lesníctva z pohľadu trvalej udržateľnosti. Kritériá predstavujú základné princípy, na základe ktorých sa hodnotia lesné ekosystémy s prihliadnutím na ich hlavné funkcie. Každé kritérium je definované pomocou kvantitatívnych alebo kvalitatívnych indikátorov, ktoré sú pravidelne merané a monitorované.

Dôležitejší, než samotné hodnoty jednotlivých indikátorov je ich vývoj. Cieľom je včas odhaliť nepriaznivé trendy ohrozujúce budúcnosť lesov a prijať opatrenia. Prínos monitoringu kritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov sa teda prejaví až po určitom čase.

Lesy jednotlivých krajín sveta sú veľmi rôznorodé. Preto neexistuje žiadna celosvetovo uznávaná sada kritérií a indikátorov. Tieto sa musia prispôsobiť ekologickým, ekonomickým, sociálnym a inštitucionálnym podmienkam danej krajiny. Pre urýchlenie vývoja boli vytvorené sady kritérií a indikátorov pre skupiny krajín s podobnými podmienkami. Takto vznikli tzv. "procesy", čo sú vlastne dokumenty obsahujúce návrhy sád kritérií a indikátorov spolu z ďalšími ustanoveniami. Krajina sa môže pripojiť k jednému alebo aj viacerým procesom, ktorých je v súčasnosti 14. Slovensko pristúpilo k tzv. Pan-európskemu procesu, ktorý vychádza z Ministerských konferencií v Helsinkách a Lisabone v rokoch 1993 a 1998.

Od svojho pripojenia sa k Pan-európskemu procesu stojí Slovensko pred úlohou prijať národné kritériá a indikátory a začať ich pravidelný monitoring. Žiaľ treba konštatovať, že zavádzanie myšlienok trvalej udržateľnosti do praxe na Slovensku mešká. V uplynulom roku (2001) bol Lesoprojekt poverený opätovne spresniť (dotvoriť) zoznam národných kritérií a indikátorov. V rámci tejto úlohy bola vykonaná analýza pan-európskeho dokumentu z pohľadu organizácie zaoberajúcej sa rutinným hodnotením značnej časti navrhovaných indikátorov a jeho porovnanie s dokumentmi Montrealského procesu. Výsledky tejto analýzy, návrh Slovenských národných kritérií a indikátorov trvalo udržateľného obhospodarovania lesov a návrh riešenia boli zverejnené na Internete v Spravodajcovi Lesoprojektu.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 315/2011 podpísal dňa 27. mája 2011 Protokol o trvalo udržateľnom obhospodarovaní lesov k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (ďalej len „protokol“).

Protokol bol prijatý na 3. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát, ktoré sa uskutočnilo v termíne 25.-27. mája 2011 v Bratislave.

viac informácií...
​​