Akčný plán EÚ pre lesy

Oznámenie Komisie z 15. júna 2006 Rade a Európskemu parlamentu o akčnom pláne EÚ pre lesy 

Toto oznámenie je odpoveďou na požiadavku Rady, aby Komisia predstavila Akčný plán EÚ pre lesy (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán sa pripravil v úzkej spolupráci s členskými štátmi a na základe konzultácií so zainteresovanými stranami. Zohľadňuje sa v ňom správa Európskeho parlamentu o implementácii lesníckej stratégie EÚ a súvisiace správy Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov. Pracovný dokument útvarov Komisie priložený k oznámeniu umožňuje posúdiť prípravný proces. 

Všeobecné zásady akčného plánu

Akčný plán poskytuje rámec pre akcie týkajúce sa lesného hospodárstva na úrovni Spoločenstva a členských štátov a slúži ako nástroj na koordináciu opatrení Spoločenstva a politík členských štátov v oblasti lesného hospodárstva. Všeobecným cieľom akčného plánu je podporovať a zlepšovať trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a ich polyfunkčnú úlohu. Zakladá sa na týchto zásadách:

  • národné lesnícke programy sú vhodný rámec na implementáciu medzinárodných záväzkov týkajúcich sa lesníctva;
  • rastúci význam globálnych a medzisektorových otázok a problémov v politike lesníctva, ktorý vyžaduje lepšiu koherentnosť a koordináciu;
  • potreba zlepšenia konkurencieschopnosti lesníckeho sektora v EÚ a lepšie riadenie lesníctva v EÚ;
  • dodržiavanie zásady subsidiarity.

So zreteľom na existenciu širokej škály prírodných, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych podmienok a rozdielov vo vlastníctve lesov v EÚ sa v akčnom pláne uznáva potreba osobitného prístupu a opatrení pre rôzne typy lesov. Zdôrazňuje sa dôležitá úloha, ktorú zohrávajú vlastníci lesov pri ich trvalo udržateľnom obhospodarovaní. Účelom akčného plánu je prispieť k dosiahnutiu cieľov obnovenej Lisabonskej stratégie pre rast a zamestnanosť a Göteborskej agendy pre trvalo udržateľný rozvoj. 

Ciele akčného plánu

Pri príprave akčného plánu Komisia a členské štáty vytvorili túto spoločnú víziu lesníctva a príspevku lesov a lesníctva k modernej spoločnosti. 

Lesy pre spoločnosť: dlhodobé polyfunkčné lesníctvo, ktoré plní súčasné a budúce spoločenské potreby a podporuje živobytie súvisiace s lesníctvom. 

Polyfunkčné lesníctvo poskytuje hospodárske, ekologické, sociálne a kultúrne prínosy. Dodáva obnoviteľné a pre životné prostredie neškodlivé suroviny a zohráva významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, zamestnanosti a prosperite Európy, najmä vidieckych oblastí. Lesy pozitívne prispievajú ku kvalite života poskytovaním príjemného životného prostredia, príležitostí na rekreáciu a preventívnu zdravotnú starostlivosť, pričom sa zachovávajú prírodné krásy prostredia a zvyšujú ekologické hodnoty. V lesoch sa má udržiavať duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré obsahujú. V súlade s uvedenou víziou má akčný plán štyri hlavné ciele:

  • zvyšovanie dlhodobej konkurencieschopnosti,
  • skvalitňovanie a ochrana životného prostredia,
  • prispievanie ku kvalite života,
  • podpora koordinácie a komunikácie.

Päťročný akčný plán (na roky 2007-2011) pozostáva zo súboru kľúčových činností, ktoré Komisia navrhuje realizovať v spolupráci s členskými štátmi. Poukazuje sa v ňom aj na ďalšie opatrenia, ktoré môžu členské štáty vykonať podľa svojich konkrétnych podmienok a priorít, s podporou existujúcich nástrojov Spoločenstva, i keď realizácia môže vyžadovať aj vnútroštátne nástroje. 

Platnosť akčného plánu sa stanovila na päť rokov (2007-2011). Strednodobé hodnotenie sa vykoná v roku 2009 a konečné hodnotenie v roku 2012. V roku 2012 sa Rade a Európskemu parlamentu predloží správa o implementácii akčného plánu. Spolupráca so zainteresovanými stranami pri implementácii akčného plánu na úrovni Spoločenstva sa bude usmerňovať prostredníctvom Poradnej skupiny pre lesníctvo a korok. Stály lesnícky výbor bude koordinačným orgánom medzi Komisiou a členskými štátmi na implementáciu akčného plánu a aktívne sa bude zúčastňovať na strednodobom a konečnom hodnotení.

Súvisiace dokumenty:
EU Forest Action Plan (English).pdf​​