Medzinárodná lesnícka politika a legislatíva

Zástavy EÚ
Organizácia Spojených národov
Európska únia
Ministerské konferencie o ochrane lesov v Európe (MCPFE)


  

Legislatíva EÚ

Prehľad inštitúcií a politických nástrojov lesníctva v Európskej únii
Lesníctvo v politike rozvoja vidieka a poľnohospodárskej politike
Lesný reprodukčný materiál a zdravotný stav rastlín
Lesníctvo v kontexte environmentálnej politiky EÚ
 - Ochrana lesov pred znečistením ovzdušia
 - Ochrana lesov pred lesnými požiarmi
 - Monitoring lesov
Stratégia Spoločenstva v oblasti biodiverzity
 - Akčné plány biodiverzity
 - Akčný plán biodiverzity na ochranu prírodných zdrojov
 - NATURA 2000
 - Európska agentúra pre životné prostredie (EEA)
Lesy a klimatická zmena
Energia z dreva
 - Akčný plán pre biomasu
Drevospracujúci priemysel
Eurostat
Európske dátové centrum pre lesy (European Forest Data Centre - EFDAC)
Lesníctvo a výskum v EÚ
 - Siedmy rámcový program pre výskum a technologický rozvoj
 - Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC)
 - Európska spolupráca v oblasti vedeckého a technického výskumu
Lesy v rozvojových krajinách
Použitá literatúra

 

 Obsah