Drevospracujúci priemysel

Drevospracujúci priemysel (DSP) je jeden z najdôležitejších, dynamicky sa rozvíjajúcich priemyselných sektorov EÚ, ktorý predstavuje približne 10 % z celého výrobného priemyslu EÚ. Lesníctvo s DSP spája spoločná a obnoviteľná surovina – drevo, tesné medzisektorové vzťahy pri dodávkach a spracovaní dreva, využití drevných zvyškov, ich recyklovaní a spoločný prístup k politike na úrovni EÚ. Pretože DSP zahrnuje viaceré sektory, každý má značný vplyv na výkonnosť ostatných. Preto hlboké poznanie podstaty týchto vzájomných závislostí a schopnosť pretlmočiť ich do jasných analýz ich dopadov na podnikovej, klastrovej a spoločenskej úrovni, tvorí podstatu politických aktivít jednotlivých zložiek lesníctva a DSP. DSP v súčasnosti zahŕňa štyri hlavné sektory: drevársky priemysel, výrobu celulózy a papiera, spracovanie papiera a kartónov a tlačiarensky priemysel.

 

Stav konkurencieschopnosti drevospracujúceho a súvisiaceho priemyslu EÚ, Rozhodnutie Európskeho Parlamentu o Správe Komisie, COM(1999) 457 – C5-0306/2000 – 2000/2159 (COS)

 

Toto rozhodnutie obsahuje postoje k otázkam od obhospodarovania lesov, využívania prírody, cez drevospracujúci priemysel až po rozličné politické otázky súvisiacich sektorov. 

 

Hodnotenie Oznámenia o stave konkurencieschopnosti drevospracujúceho a súvisiaceho priemyslu EÚ, Európske hodnotiace konzorcium (október 2004)

 

V roku 2004 Komisia (Európske hodnotiace konzorcium) uskutočnila externé hodnotenie uvedeného oznámenia. Cieľom hodnotenia bolo zistiť, do akej miery sa pokračuje v riešení aktuálnej situácie priemyselných odvetví a výziev, ktorým čelia. Niektoré z kľúčových prínosov, ktoré vyplynuli z oznámenia, sú: zvýšená viditeľnosť drevospracujúceho priemyslu na úrovni EÚ, posilnenie politického dialógu a konzultačných mechanizmov medzi drevospracujúcim priemyslom a Komisiou, posilnenie spolupráce priemyselných odvetví, ako aj lepšie pochopenie ich prepojenia a spoločných prvkov.

 

Podrobná správa 2002-2003, týkajúca sa úlohy lesných produktov v zmierňovaní klimatickej zmeny (2002)

 

Táto správa sa vypracovala na základe práce Poradného výboru pre Lesníctvo a drevospracujúci priemysel počas jeho zasadaní, ktoré sa sústredili na úlohu produktov z dreva v zmierňovaní negatívnych dopadov klimatickej zmeny. Správa obsahuje tiež popis a analýzu iniciatív na národnej úrovni vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku, Španielsku, Holandsku, Švédsku, Dánsku, Fínsku a Belgicku, ako aj európsku iniciatívu Rady pre severské drevo (Nordic Timber Council) v spolupráci s rôznymi európskymi Radami pre drevo.

 

Vnímanie drevospracujúceho priemyslu – Kvalitatívna štúdia o obraze drevospracujúceho priemyslu, ktorú má verejnosť v členských štátoch EÚ (2002)

 

Správa predstavuje výsledky externe vykonaného výskumu o obraze drevospracujúceho priemyslu a ekonomických sektorov u verejnosti v 15 členských štátoch EÚ. Cieľom bolo pomôcť rôznym sektorom drevospracujúceho priemyslu zjednotiť aktivity k čo najlepšiemu využitiu ich produktov. Výsledky ukazujú na značný nezáujem u časti verejnosti a na imidž, v ktorom existuje priestor na zlepšenie, najmä s ohľadom na vzťah k životnému prostrediu, modernizáciu skúmaných sektorov a ich význam pre zamestnanosť a atraktívnosť pracovných miest.​​​