Energia z dreva

Drevo je obnoviteľným zdrojom energie a jednou z najlepších náhrad za fosílne palivá. Environmentálne a energetické výhody vysvetľujú, prečo ​krajiny EÚ so silným drevárskym priemyslom pracujú na programoch zameraných na rozvoj technológií a prostriedkov na rozšírenie tohto sektora.

Akčný plán pre biomasu

COM(2005) 628 final: Oznámenie z Komisie – Akčný plán pre biomasu, {SEC(2005) 1573}

 

Tento akčný plán určuje opatrenia na zvýšenie produkcie biomasy z dreva, odpadov a produkcie poľnohospodárskych plodín prostredníctvom vytvárania trhových stimulov na jeho využívanie a odstránenie bariér v rozvoji trhu. Týmto spôsobom Európa môže znížiť svoju závislosť od fosílnych palív, znížiť emisie skleníkových plynov a stimulovať ekonomické aktivity vo vidieckych oblastiach.

 

Plán stanovuje viac než 20 akcií. Väčšina z nich sa realizuje od roku 2006. Plán obsahuje údaje, ako by palivové štandardy mohli zvýšiť využívanie biomasy v doprave, na vykurovanie a produkciu energie, na investície do výskumu, najmä vo výrobe tekutých palív z dreva a odpadových materiálov, ako aj informačnú kampaň pre farmárov a majiteľov lesov o energetických plodinách.

​​