Európske dátové centrum pre lesy

Hlavným cieľom Európskeho dátového centra pre lesy (EFDAC) je vytvoriť jednotný interaktívny internetový nástroj na úrovni EU, ktorý by slúžil na poskytovanie strategických informácií a údajov o lesoch Európy resp. by k týmto informáciám umožnil prístup. Zároveň stránka EFDAC obsahuje odkazy na iné významné zdroje strategických informácií o európskych lesoch a webové aplikácie na sprístupnenie údajov lokalizovaných na efdac.jrc.ec.europa.eu.

EFDAC má nasledovné hlavné súčasti:

  1. Katalóg metadát - technická platforma, ktorá obsahuje tzv. lightweight systém ktorý umožňuje užívateľom cez web vyhľadávanie, prezeranie a prístup k informáciám o lesoch obsiahnutých v katalógu.
  2. Mapový prehliadač - webová mapová služba (WMS/OGC), ktorá užívateľovi umožňuje vizualizovať a orientovať sa v mapách a dalších geo-dátových zdrojoch s tematikou lesov /stavu lesov dostupných na JRC.
  3. Informačný systém o lesných požiaroch (European Forest Fire Information System - EFFIS) je podporný systém EU pre organizácie zodpovedné za ochranu lesov pred požiarmi. Zároveň tento systém poskytuje aktuálne informácie o výskyte a rozsahu lesných požiarov pre potreby Európskej komisie and Európskeho parlamentu.
  4. Lesné zdroje Európy - mapový prehliadač, ktorý umožňuje užívateľom vizualizovať, prehliadať a zadávať dotazy na databázy údajov a tematické mapové zdroje odvodené z národných inventarizáci lesov a medzinárodných poskytovateľov informácií o lesných zdrojoch.
  5. Mapy druhového zloženia lesov a vhodnosti biotopov - webová mapová služba poskytujúca údaje o rozšírení hlavných druhov drevín a mapy aktuálnej / budúcej vhodnosti biotopov pre 30 hlavných druhov lesných drevín v závislosti od rôznych klimatických modelov, scenárov a rokov.
  6. GUIDOS SW - SW nástroj na priestorovú analýzu údajov obsahujúci generické obslužné programy, kompletný systém GIS, export prekryvov rasterového obrazu do Google Earth, a p.

EFDAC je koncipovaný pre široké spektrum užívateľov (vládne organizácie, rôzne záujmové skupiny v LH, široká verejnosť) ktorým by mal poskytnúť možnosť operatívneho vyhľadávania, prístupu, prezerania, analýzy a sťahovania širokého spektra údajov o lesoch Európy vrátane štatistických a geografických údajov, výskumných publikácií a internetových odkazov na existujúce iniciatívy a programy s problematikou lesov.

Administrátorom EFDAC stránky je Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability v Ispre (Taliansko), ktoré je jedným z výskumných centier Európskej komisie. V súčasnosti stránka existuje len v anglickej jazykovej mutácii.