FAO

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (The Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO)

FAO koná ako neutrálne fórum, kde sa stretávajú všetky národy (rozvojové i rozvinuté krajiny) ako rovný s rovným na vyjednávanie zmlúv a diskutovanie o politikách. Je tiež významným zdrojom poznatkov a informácií. Pomáha rozvojovým a transformujúcim sa krajinám modernizovať a zlepšovať poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybárstvo, ako aj zabezpečovať dobrú výživu pre všetkých. Od svojho založenia v roku 1945 venuje osobitnú pozornosť rozvojovým vidieckym oblastiam, ktoré sú domovom 70 % chudobných a hladujúcich ľudí na svete. V organizačnej štruktúre FAO sa nachádza Oddelenie lesníctva – Forestry Department, ktoré má tri divízie pre: lesnícku ekonomiku a politiku, lesné produkty a priemysel a obhospodarovanie lesov.

  • Lesnícky výbor FAO (Committee on Forestry - COFO)

COFO je najvyšším – celosvetovým lesníckym štatutárnym orgánom FAO. Schádza sa spravidla raz za dva roky a jeho úlohou je identifikovať vznikajúce lesnícko-politické problémy a odporúčať FAO ďalší postup pri ich riešení. Zasadanie COFO reviduje a dozoruje plnenie pracovného programu FAO v oblasti lesníctva. Samotnému zasadaniu predchádza stretnutie ministrov zodpovedných za lesy

  • Európska lesnícka komisia FAO (European Forestry Commission – EFC)

Stretáva sa každé dva roky v Ženeve alebo Ríme a v členských krajinách. V roku 2006 mala svoje zasadnutie na Slovensku vo Zvolene. Pracuje ako politické fórum. Zaoberá sa najaktuálnejším vývojom v lesnícko-politických a inštitucionálnych otázkach. Identifikuje politické otázky a problémy v regióne pre COFO.​